ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squelch

S K W EH1 L CH   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squelch-, *squelch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squelch[VI] เกิดเสียงสาดกระเด็น, See also: เกิดเสียงดังผลัวะ
squelch[VT] ขยี้, See also: บดขยี้, Syn. crush, oppress
squelch[VT] ระงับ (คำสแลง), See also: สกัด, ทำให้เงียบ, Syn. silence
squelch[N] เสียสาดกระเด็น, See also: เสียงดังผลัวะ, Syn. sucking noise
squelch[N] การพูดตัดบท (คำสแลง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squelch(สเควลชฺ) vt.,n. (การ) ขยี้,บด,บดขยี้,กำจัด,ทำลาย,ขจัด,ระงับ,ดับ,บีบคั้น,ทำให้เกิดเสียงผลัวะ,ทำให้เกิดเสียงสาดกระเด็น,การขยี้,การกำจัด,การบีบบังคับ., See also: squelcher n. squelchingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
squelch(vt) ทำให้หยุด,กด,ระงับ,กำจัด,บดขยี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not receiving transmission. Squelch twice if you hear mine.ไม่ได้รับการส่ง สคเวลช สองครั้ง ถ้าคุณได้ยินเหมือง Arrival (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUELCH S K W EH1 L CH
SQUELCHED S K W EH1 L CH T
SQUELCHING S K W EH1 L CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squelch (v) skwˈɛltʃ (s k w e1 l ch)
squelched (v) skwˈɛltʃt (s k w e1 l ch t)
squelches (v) skwˈɛltʃɪz (s k w e1 l ch i z)
squelching (v) skwˈɛltʃɪŋ (s k w e1 l ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぼがぼ[, gabogabo] (adj-f) squelching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squelch \Squelch\, n.
   1. A heavy fall, as of something flat.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A crushing reply; as, the perfect squelch for a
    conceited remark. [Colloq.] --Hudibras.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squelch \Squelch\ (skw[e^]lch), v. i. [Perh. imitative. Cf.
   {Squelch}.]
   To make a sound like that made by the feet of one walking in
   mud or slush; to make a kind of swashing sound; to squish;
   also, to move with such a sound.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
      He turned and strode to the fire, his boots squelching
      as he walked.              --P. L. Ford.
   [Webster 1913 Suppl.]
 
      A crazy old collier squelching along under squared
      yards.                  --W. C.
                          Russell.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squelch \Squelch\ (skw[e^]lch), v. t. [imp. & p. p. {Squelched}
   (skw[e^]lcht); p. pr. & vb. n. {Squelching}.] [Cf. Prov. E.
   quelch a blow, and quell to crush, to kill.]
   To quell; to crush; to silence or put down. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      Oh 't was your luck and mine to be squelched. --Beau. &
                          Fl.
   [1913 Webster]
 
      If you deceive us you will be squelched. --Carlyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squelch
   n 1: a crushing remark [syn: {put-down}, {squelch}, {squelcher},
      {takedown}]
   2: an electric circuit that cuts off a receiver when the signal
     becomes weaker than the noise [syn: {squelch circuit},
     {squelch}, {squelcher}]
   v 1: suppress or crush completely; "squelch any sign of
      dissent"; "quench a rebellion" [syn: {squelch}, {quell},
      {quench}]
   2: make a sucking sound
   3: walk through mud or mire; "We had to splosh across the wet
     meadow" [syn: {squelch}, {squish}, {splash}, {splosh},
     {slosh}, {slop}]
   4: to compress with violence, out of natural shape or condition;
     "crush an aluminum can"; "squeeze a lemon" [syn: {squash},
     {crush}, {squelch}, {mash}, {squeeze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top