ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drizzle

D R IH1 Z AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drizzle-, *drizzle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drizzle(vi) (ฝน) ตกปรอยๆ, See also: ตกพรำๆ, Syn. drop, sprinkle, spray
drizzle(n) ฝนตกปรอยปราย, Syn. mist, drip
drizzle down(phrv) (ฝน) ตกพรำๆ, See also: ตกปรอยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drizzle(ดริซ'เซิล) { drizzled, drizzling, drizzles } vt., vi., n. ฝนตกประปราย, ฝนตกพรำ, See also: drizzly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
drizzle(n) ฝนปรอย, ฝนพรำ
drizzle(vi) ฝนปรอย, ฝนตกพรำ, ฝนตกประปราย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drizzleฝนละออง หรือฝนหยิม, Example: หยาดน้ำฝนที่เป็นเม็ดมีขนาดเล็กละเอียดเป็น ละออง หรือเป็นฝอยบาง ๆ มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 ม.ม. (0.02 นิ้ว) ตกค่อนข้างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นเม็ดเล็กละเอียด และอยู่ใกล้ชิดกันมากสามารถลอยปลิวไป มาตามกระแสลมได้ และมักตกจากเมฆสเตรตัสชั้นต่ำ จึงทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี แตกต่างจากหมอกตรงที่ฝนละอองนี้จะตกจากท้องฟ้าลงสู่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Drizzleฝนละออง หรือ ฝนหยิม [อุตุนิยมวิทยา]
drizzledrizzle, ฝนละออง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Drizzle dropเม็ดฝนละออง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the Sherry we drizzle on the ribs.นี่ก็เชอร์รี่ที่เราจะใช้ราดลงไปบนซี่โครงไง We All Deserve to Die (2010)
A drizzle of virgin blood?เลือดสาวบริสุทธิ์ Scream a Little Dream (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝนปรอย(n) drizzle, Example: วันนี้ฉันไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะข้างนอกมีฝนปรอยลงมาทั้งวัน, Thai Definition: ฝนที่ตกเป็นระยะๆ ไม่หนาเม็ด
พรำ(v) drizzle, Syn. ปรอย, พรำๆ, Example: สายฝนที่พรำลงมาอย่างไม่ขาดสายเป็นสิ่งเอื้ออำนวยให้งานนี้ลุล่วง, Thai Definition: อาการที่ฝนตกน้อยๆ เรื่อยไป
ละอองฝน(n) drizzle, See also: droplets of rain, mist of rain, Example: วันนี้โดนละอองฝนตอนวิ่งไปขึ้นรถ เลยมีอาการจาม และน้ำมูกไหล, Thai Definition: ฝนที่ตกลงมาเป็นฝอย
ปรอย(v) drizzle, See also: drop, shower, Syn. พรำ, ลงเม็ด, ตก, โปรยปราย, ปรอยๆ, Ant. หยุด, หาย, Example: น้ำตาปรอยลงมาเปื้อนมือของเธอ
เชย(v) drizzle (rain), See also: shower, Syn. โปรยปราย, Example: ฝนเชยลงมาสองสามคราวพืชพันธุ์ต่างๆ เหล่านั้นก็กลับงอกงามขึ้นใหม่, Thai Definition: โปรยปรายลงมา ในคำว่า ฝนเชย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชย[choēi] (v) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck  FR: caresser ; cajoler
ฝนปรอย[fon prøi] (v, exp) EN: drizzle  FR: bruiner ; il bruine
ฝนตกพรำ ๆ[fontok phram-phram] (v, exp) EN: drizzle ; be drizzling
ฝนตกปรอย ๆ[fontok prøi-prøi] (v, exp) EN: drizzle  FR: bruiner
ฝนตกหยิม ๆ[fontok yim-yim] (v, exp) EN: drizzle  FR: bruiner
ละอองฝน[la-øng fon] (n, exp) EN: drizzle
พรำ[phram] (v) EN: drizzle interminably
ปรอย[prøi] (v) EN: drizzle  FR: bruiner
หยิม ๆ[yim-yim] (adv) EN: drizzlingly ; in a drizzle  FR: bruineux ; comme du crachin

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DRIZZLE D R IH1 Z AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drizzle (v) drˈɪzl (d r i1 z l)
drizzled (v) drˈɪzld (d r i1 z l d)
drizzles (v) drˈɪzlz (d r i1 z l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒙蒙[méng méng, ㄇㄥˊ ㄇㄥˊ, ] drizzle (of rain or snow), #24,631 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] drizzle; mist, #26,414 [Add to Longdo]
毛毛雨[máo máo yǔ, ㄇㄠˊ ㄇㄠˊ ㄩˇ, ] drizzle; light rain, #50,261 [Add to Longdo]
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] drizzle; sea, #51,352 [Add to Longdo]
雨丝[yǔ sī, ㄩˇ ㄙ, / ] drizzle; fine rain, #57,234 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] drizzle; fine rain, #197,160 [Add to Longdo]
[mù, ㄇㄨˋ, ] drizzle; fine rain, #265,539 [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, ] drizzle, #539,348 [Add to Longdo]
浽溦[suī wēi, ㄙㄨㄟ ㄨㄟ, ] drizzle; fine rain [Add to Longdo]
蒙松雨[mēng sōng yǔ, ㄇㄥ ㄙㄨㄥ ㄩˇ, / ] drizzle; fine rain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そぼ降る[そぼふる, sobofuru] (v5r) to drizzle (rain) [Add to Longdo]
糠雨[ぬかあめ, nukaame] (n) a drizzle [Add to Longdo]
細雨[さいう, saiu] (n) drizzle; misty rain [Add to Longdo]
時雨[しぐれ, shigure] (n) drizzle; shower in late autumn (fall) or early winter; (P) [Add to Longdo]
春時雨[はるしぐれ, harushigure] (n) spring rain; spring shower; spring drizzle [Add to Longdo]
小雨[こさめ(P);しょうう;こあめ, kosame (P); shouu ; koame] (n) (See 少雨) light rain; drizzle; (P) [Add to Longdo]
小糠雨;こぬか雨[こぬかあめ, konukaame] (n) light or fine rain; drizzle [Add to Longdo]
小降り[こぶり, koburi] (n) (See 大降り) light rain; drizzle [Add to Longdo]
微雨[びう, biu] (n) light rain; a drizzle [Add to Longdo]
霧雨[きりさめ, kirisame] (n) drizzle; light rain; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ling \Ling\ (l[i^]ng), n. [OE. lenge; akin to D. leng, G.
   l[aum]nge, Dan. lange, Sw. l[*a]nga, Icel. langa. So named
   from its being long. See {Long}, a.] (Zool.)
   (a) A large, marine, gadoid fish ({Molva vulgaris}) of
     Northern Europe and Greenland. It is valued as a food
     fish and is largely salted and dried. Called also
     {drizzle}.
   (b) The burbot of Lake Ontario.
   (c) An American hake of the genus {Phycis}. [Canada]
   (d) A New Zealand food fish of the genus {Genypterus}. The
     name is also locally applied to other fishes, as the
     cultus cod, the mutton fish, and the cobia.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drizzle \Driz"zle\, v. i. [imp. & p. p. {Drizzled}; p. pr. & vb.
   n. {Drizzling}.] [Prop. freq. of AS. dre['o]san to fall. See
   {Dreary}.]
   To rain slightly in very small drops; to fall, as water from
   the clouds, slowly and in fine particles; as, it drizzles;
   drizzling drops or rain. "Drizzling tears." --Spenser.
 
   Syn: mizzle, misle.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drizzle \Driz"zle\, v. t.
   To shed slowly in minute drops or particles. "The air doth
   drizzle dew." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drizzle \Driz"zle\, n.
   A fine rain or mist. --Halliwell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drizzle
   n 1: very light rain; stronger than mist but less than a shower
      [syn: {drizzle}, {mizzle}]
   v 1: rain lightly; "When it drizzles in summer, hiking can be
      pleasant" [syn: {drizzle}, {mizzle}]
   2: moisten with fine drops; "drizzle the meat with melted
     butter" [syn: {drizzle}, {moisten}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top