Search result for

studied

(35 entries)
(0.1971 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -studied-, *studied*, studi, studie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
studied    [ADJ] ซึ่งวางแผนหรือคิดไว้ล่วงหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
studied(สทัด'ดิด) adj. มีการศึกษา,มีความรู้,ระมัดระวัง,คิดไว้ก่อน,รอบคอบ,มีสติปัญญา., See also: studiedly adv. studiedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
studied(adj) รอบคอบ,โดยเจตนา,ระมัดระวัง,มีการศึกษา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I have studied the phenomenon for a long time.-ผมศึกษาปรากฎการณ์ประหลาดมานาน. Suspiria (1977)
You studied under Professor Ravenwood in Chicago?คุณศึกษาภายใต้ศาสตราจารย์ราเวนวู้ด มหาวิทยาลัยชิคาโก. ? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I can't take it. I haven't studied. I'm not prepared.ไม่ได้หรอก ผมยังไม่ได้เตรียมตัวเลย Spies Like Us (1985)
Unless the enemy has studied his Agrippa.คิดงั้นมั้ย? อย่างน้อยศัตรูของเราก็เคยเรียนกับอะกริปป้า The Princess Bride (1987)
But you've also bested my Spaniard, which means you must've studied, and in studying, you must have learned that man is mortal, so you would've put the poison as far from yourself as possible,แต่นายก็เอาชนะเจ้าสเปนของฉันได้ด้วย... นั่นก็หมายความว่า นายเคยร่ำเรียนมา... และในการเรียน นายก็ต้องรู้ว่ามนุษย์ร้ายกาจนัก... The Princess Bride (1987)
I never studied them in school, you see.ฉันไม่เคยสอนพวกเขาในโรงเรียน,เข้าใจมั๊ย Akira (1988)
If you studied your History, you'd know this people never gave up to anyone.ถ้าแกได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ แกจะรู้ว่าผู้คนเหล่านี้จะไม่ยอมแพ้ใคร Rambo III (1988)
Now, as he studied photographs of the hideous monster, he recalled the words of the painter Constable:ตอนนี้เขากำลังศึกษารูปถ่ายของเหล่าปิศาจ เขานึกถึงคำพูดของศิลปินผู้หนึ่ง The Cement Garden (1993)
POWs have suffered from it. They've studied it in zoo animals.POWs ได้รับผลจากมัน มีการศึกษากับสัตว์ในสวนสัตว์ Squeeze (1993)
Have you studied?ได้เข้าเรียนไหม? Wild Reeds (1994)
No matter how much I trained or how much I studied the best test score in the world wasn't gonna matter unless I had the blood test to go with it.ถึงแม้จะหมั่นฝึกหมั่นศึกษาแค่ไหน คะแนนทดสอบจะดียังไง สิ่งที่ตัดสินคือผลตรวจเลือด Gattaca (1997)
- Have you studied organic chemistry?คุณเคยเรียนชีวเคมีเหรอ นิดหน่อย Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
studiedAfter high school, he went to college and studied to be a minister, like his father.
studiedAlthough she studied hard, she did not succeed in the examination.
studiedA new treatment for hepatitis is being studied.
studiedBecause I studied for a long time yesterday.
studiedBorn in a rich family, he would have studied in England.
studiedBrian studied English for this trip.
studiedBy next April you will have studied English for ten years?
studiedBy next April you will have studied English for ten years.
studiedDarwin studied the animals and birds different from those he knew in England.
studiedDidn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied?
studiedDuring his seven years in Japan, he studied Japanese in earnest.
studiedEnglish is studied all over the world.

CMU English Pronouncing Dictionary
STUDIED    S T AH1 D IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
studied    (v) (s t uh1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
研究対象者[けんきゅうたいしょうしゃ, kenkyuutaishousha] (n) human research subject; person who is being studied [Add to Longdo]
態とらしい[わざとらしい, wazatorashii] (adj-i) unnatural; affected; studied; forced [Add to Longdo]
門前の小僧習わぬ経を読む[もんぜんのこぞうならわぬきょうをよむ, monzennokozounarawanukyouwoyomu] (exp) (id) you learn, without realising it, from what is around you; a young monk outside the gate can read sutras he has never studied [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Studied \Stud"ied\, a.
   1. Closely examined; read with diligence and attention; made
    the subject of study; well considered; as, a studied
    lesson.
    [1913 Webster]
 
   2. Well versed in any branch of learning; qualified by study;
    learned; as, a man well studied in geometry.
    [1913 Webster]
 
       I shrewdly suspect that he is little studied of a
       theory of moral proportions.     --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Premeditated; planned; designed; as, a studied insult.
    "Studied magnificence." --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   4. Intent; inclined. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Study \Stud"y\, v. i. [imp. & p. p. {Studied}; p. pr. & vb. n.
   {Studying}.] [OE. studien, OF. estudier, F. ['e]tudier. See
   {Study}, n.]
   1. To fix the mind closely upon a subject; to dwell upon
    anything in thought; to muse; to ponder. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I found a moral first, and then studied for a fable.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To apply the mind to books or learning. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To endeavor diligently; to be zealous. --1 Thes. iv. 11.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 studied
   adj 1: produced or marked by conscious design or premeditation;
       "a studied smile"; "a note of biting irony and studied
       insult"- V.L.Parrington [ant: {uncontrived}, {unstudied}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top