Search result for

sib

S IH1 B   
108 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sib-, *sib*
English-Thai: Longdo Dictionary
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sibyl[N] แม่หมอพยากรณ์
Siberia[N] แคว้นไซบีเรีย
Siberia[N] ไซบีเรีย
sibling[N] พี่น้อง, Syn. brother, half brother, half sister, kinsman
sibling[N] เกี่ยวกับพี่น้อง
sibilant[ADJ] เกี่ยวกับเสียงเสียดแทรก
sibilant[N] พยัญชนะเสียงเสียดแทรก
sibilate[VT] เปล่งเสียงเสียดแทรก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
siberia(ไซบี'เรีย) n. แคว้นไซบีเรียของโซเวียต
sibilant(ซิบ'บะเลินทฺ) adj.,n. (พยัญชนะ) (เกี่ยวกับ) เสียงที่ออกตามไรฟัน (เช่นเสียง "S")
sibilate(ซิบ'บะเลท) vi.,vt. เปล่งเสียงผ่านไรฟัน,เปล่งเสียงซิด., See also: sibilation n. sibilator n.
sibyl(ซิบ'บิล) n. หญิงแม่มด,หญิงพยากรณ์สมัยโบราณ,แม่มด,หญิงดูดวง., See also: sibylic adj. sibyllic adj. sibylline adj., Syn. prophetess,
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย,ใช้ง่าย,ได้ง่าย, Syn. obtainable)
admissible(แอดมิส' ซิเบิล) adj. พอจะรับไว้ได้, ยอมได้, Syn. proper, worthy, suitable)
apprehensible(แอพพริเฮน'ซิเบิล) adj. สามารถเข้าใจได้. -apprehensibility n.
assibilate(อะซิบ' บิเลท) vt. ออกเสียงตามไรฟัน. - assibilation n.
cognosibleadj. ซึ่งสามารถรับรู้ได้
comprehensible(คอมพริเฮน'ซะเบิล) adj. ซึ่งสามารถเข้าใจได้,ฉลาด, Syn. intelligible,comprehendible -Conf. comprehensive

English-Thai: Nontri Dictionary
sibilate(vi) ออกเสียงซื้ด
sibyl(n) หมอดูหญิง,หญิงพยากรณ์,แม่มด
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
admissible(adj) อนุญาตได้,ยอมได้,พอจะรับไว้ได้
comprehensible(adj) ซึ่งสามารถเข้าใจได้
defensible(adj) ซึ่งป้องกันได้,ซึ่งแก้ตัวให้
divisible(adj) สามารถแบ่งได้,สามารถหารได้
feasible(adj) อาจกระทำได้,เป็นไปได้,อาจปฏิบัติได้
fusible(adj) สามารถหลอมได้,สามารถละลายได้
impassible(adj) ไม่มีความรู้สึก,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เฉย,เย็นชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sib๑. สายโลหิต๒. พี่น้องร่วมสายโลหิต [มีความหมายเหมือนกับ sibling และ sibship ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sibกลุ่มพี่น้อง, พี่หรือน้อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sibilant-เสียงแหลม, -เสียงหวีดหวือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sibilant sound; sibilantเสียงเสียดแทรกอุสุม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
sibilant; sibilant soundเสียงเสียดแทรกอุสุม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
sibilusเสียงแซม(หายใจ)แหลม, เสียงแซม(หายใจ)หวีดหวือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
siblingพี่น้องร่วมสายโลหิต [มีความหมายเหมือนกับ sib ๒ และ sibship ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
siblingพี่น้องร่วมบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sibling nodesบัพพี่น้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
siblingsพี่น้องร่วมบิดามารดา, พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sibHe came to London by way of Siberia.
sibHe went Europe by way of Siberia.
sibHow many siblings do you have?
sibShe flew to Europe by way of Siberia.
sibThe Siberian Railway is at once the longest and best known railway in the world.
sibThe Siberian Tiger is on the verge of the crisis of extermination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไซบีเรีย[N] Siberia, Example: นกกระสาแดงที่ปล่อยจากไซบีเรีย เคยมีคนพบที่จังหวัดชัยภูมิ, Thai definition: ชื่อแคว้นหนึ่งที่หนาวจัดในรัสเซีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านได้ง่าย[X] (ān dai ngāi) EN: legible ; readable   FR: lisible
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible   FR: être illisible
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible   FR: lisible ; déchiffrable
อาจ[adv.] (āt = ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps   FR: possible ; peut-être
อาจจะ[X] (āt ja) EN: may ; might ; maybe   FR: peut-être ; il se peut que ; il est possible que
อาจจะเป็นได้[xp] (āt ja pen dāi) FR: ça se peut ; c'est possible
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility   
แบ่งแยกไม่ได้[adj.] (baengyaēk mai dāi ) EN: indivisible   FR: indivisible
ชา [adj.] (chā) EN: numb ; insensible   FR: engourdi
ใช้ง่าย[adj.] (chai-ngāi) EN: accessible   FR: accessible

CMU English Pronouncing Dictionary
SIB    S IH1 B
SIBYL    S IH1 B AH0 L
SIBIL    S IH1 B AH0 L
SIBLE    S AY1 B AH0 L
SIBBY    S IH1 B IY0
SIBLEY    S IH1 B L IY0
SIBERT    S IH1 B ER0 T
SIBSON    S IH1 B S AH0 N
SIBBIE    S IH1 B IY0
SIBYLL    S IH1 B IH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sibyl    (n) sˈɪbl (s i1 b l)
sibyls    (n) sˈɪblz (s i1 b l z)
sibling    (n) sˈɪblɪŋ (s i1 b l i ng)
Siberian    (j) sˈaɪbˈɪəʳrɪəʳn (s ai1 b i@1 r i@ n)
sibilant    (n) sˈɪbɪlənt (s i1 b i l @ n t)
siblings    (n) sˈɪblɪŋz (s i1 b l i ng z)
sibilants    (n) sˈɪbɪlənts (s i1 b i l @ n t s)
sibylline    (j) sˈɪbəlaɪn (s i1 b @ l ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
西伯利亚[Xī bó lì yà, ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Siberia, #22,554 [Add to Longdo]
[wēng, , ] Siberian flycatcher, #349,778 [Add to Longdo]
同胞兄妹[tóng bāo xiōng mèi, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ ㄒㄩㄥ ㄇㄟˋ, ] sibling [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sibirien {n} [geogr.]Siberia [Add to Longdo]
Sibylle {f} (weissagende Frau im antiken Griechenland)sibyl [Add to Longdo]
sibyllinisch; geheimnisvoll {adj}sibylline; mysterious [Add to Longdo]
Sibirischer Grünfink {m} [ornith.]Sibirian Greenfinch [Add to Longdo]
Sibirischer Star {m} [ornith.]Sibirian Starling [Add to Longdo]
Sibirisches Schwarzkehlchen {n} [ornith.]Siberian Stonechat [Add to Longdo]
Sibirien {n} [geogr.]Siberia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) {comp} (See HTML) extensible markup language; XML [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
あらん限り;有らん限り[あらんかぎり, arankagiri] (exp,adv,adj-no) all; as much as possible [Add to Longdo]
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
あり得べき;有り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely [Add to Longdo]
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible [Add to Longdo]
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study [Add to Longdo]
可逆カウンタ[かぎゃくかうんた, kagyakukaunta] counter [reversible counter] [Add to Longdo]
可逆計数器[かぎゃくけいすうき, kagyakukeisuuki] reversible counter [Add to Longdo]
計数器[けいすうき, keisuuki] counter (reversible) [Add to Longdo]
実現可能性[じつげんかのうせい, jitsugenkanousei] feasibility [Add to Longdo]
実現可能性検討[じつげんかのうせいけんとう, jitsugenkanouseikentou] feasibility study [Add to Longdo]
実現可能性調査[じつげんかのうせいちょうさ, jitsugenkanouseichousa] feasibility study [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sib \Sib\ (s[i^]b), n. [AS. sibb alliance, gesib a relative.
   [root]289. See {Gossip}.]
   1. A blood relation. [Obs.] --Nash.
    [1913 Webster]
 
   2. a {sibling}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sib \Sib\, a.
   Related by blood; akin. [Obs. or Prov. Eng. & Scot.] --Sir W.
   Scott.
   [1913 Webster]
 
      Your kindred is but . . . little sib to you. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      [He] is no fairy birn, ne sib at all
      To elfs, but sprung of seed terrestrial. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sib
   n 1: a person's brother or sister [syn: {sibling}, {sib}]
   2: one related by blood or origin; especially on sharing an
     ancestor with another [syn: {blood relation}, {blood
     relative}, {cognate}, {sib}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIB
     Service Independent building Block (IN)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top