ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impassible

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impassible-, *impassible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impassible[ADJ] ซึ่งไร้อารมณ์, See also: ซึ่งไม่มีอารมณ์, ซึ่งไร้ความรู้สึก, Syn. emotionless, unemotional, Ant. emotional, passible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impassible(อิมพาซ'ซะเบิล) adj. ไม่รู้สึกเจ็บปวด,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน,ไม่มีอารมณ์,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เมินเฉย,เย็นชา., See also: impassibility n. impassibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
impassible(adj) ไม่มีความรู้สึก,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เฉย,เย็นชา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉย ๆ[X] (choēi-choei) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so   FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
หน้าเฉย[v.] (nāchoēi) EN: keep a straight face   FR: rester impassible

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impassible \Im*pas"si*ble\, a. [L. impassibilis; pref. im- not +
   passibilis passable: cf. F. impassible. See {Passible}.]
   Incapable of suffering; inaccessible to harm or pain; not to
   be touched or moved to passion or sympathy; unfeeling, or not
   showing feeling; without sensation. "Impassible to the
   critic." --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]
 
      Secure of death, I should contemn thy dart
      Though naked, and impassible depart.   --Dryden.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top