Search result for

กิตติ

(49 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กิตติ-, *กิตติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิตติ[N] rumour, See also: fame, renown, report, Syn. คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Notes: (บาลี)
กิตติ[N] praise, See also: laudation, exaltation, Syn. คำสรรเสริญ, คำเยินยอ, คำชมเชย, คำยกยอ, Ant. คำตำหนิ, คำด่าว่า, คำสาปแช่ง, Notes: (บาลี)
กิตติคุณ[N] prestige, See also: fame, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติยศ, คำเล่าลือ, คำกล่าวขวัญ, คำเลื่องลือ, Example: ทางสมาคมประกาศกิตติคุณของเขาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ
กิตติศัพท์[N] fame, See also: prestige, rumour, renown, report, Syn. ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเล่าลือ, เสียงยกย่อง, Example: กิตติศัพท์ความสำเร็จของโครงการสิ่งแวดล้อมของไทยรู้กันไปทั่วโลก
กิตติมศักดิ์[ADJ] honorary, See also: glorious, honorable, Example: ในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์แก่นายชวน หลีกภัย, Thai definition: ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศ
กิตติกรรมประกาศ[N] acknowledgement, See also: repute, recognized virtues, Example: เขาเขียนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี, Thai definition: ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กิตติ(กิดติ) น. คำเล่าลือ, คำสรรเสริญ.
กิตติกรรมประกาศน. ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์.
กิตติคุณน. คุณที่เลื่องลือ.
กิตติมศักดิ์(-ติมะ-) ว. ยกย่องเพื่อเป็นเกียรติยศ เช่น ปริญญากิตติมศักดิ์ สมาชิกกิตติมศักดิ์.
กิตติมศักดิ์ดู กิตติ.
กิตติศัพท์น. เสียงเล่าลือ, เสียงสรรเสริญ, เสียงยกย่อง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ, ประกาศคุณูปการ
คำที่ผู้เขียนกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการเขียนหนังสือ บางครั้งอาจแห่ง อาจใช้เป็น กิตติกรรมประกาศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wouldn't have come to this party if I knew I wasn't v.i.p.ฉันคงไม่มางานนี้หรอกถ้าฉันรู้ว่าฉันไม่ได้เป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ๋ Gone with the Will (2009)
Conscious of there being a shadow on poor ellen olenska's reputation.รู้สึกถึงเงาบนกิตติศัพท์ของเอลเลนที่น่าสงสาร The Age of Dissonance (2009)
ah, where he earned a reputation for very effective interrogation techniques.อ่า... เขามีกิตติศัพท์ด้าน การทรมานเหยื่อ The Bond in the Boot (2009)
Perhaps your reputation has been exaggerated.งั้นบางทีกิตติศัพท์ของเจ้า คงจะเป็นการกล่าวเกินจริงสินะ Holocron Heist (2009)
- Yeah, heard stories, but...- ได้ยินกิตติศัพย์มามั่ง แต่ว่า... Shutter Island (2010)
I know his reputation. But I still like my chances.ก็รู้กิตติศัพท์เขาอยู่ค่ะ แต่ฉันยังคงชอบเสี่ยง Your Secrets Are Safe (2010)
That's illegal in Massachusetts.เป็นกิตติศัพท์กันดีว่าเธอชอบช่วยเหลือคน Edge of Darkness (2010)
And we preserve our reputationและเรารักษากิตติศัพท์ ของเราได้ด้วย Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
My glory is but a reflection of my dominus.กิตติศัพท์ของข้าก็ได้มาจากที่นั่นแหละ Whore (2010)
Well, apparently, my reputation precedes me.เห็นได้ชัดว่ากิตติศัพท์ของผมนำหน้ามาก่อน Chuck Versus the Fake Name (2010)
Your reputation precedes you, General.กิตติศัพท์นำหน้าเจ้ามาแต่ไกล นายพล Grievous Intrigue (2010)
Reputation of a coward... and a murderer.กิตติศัพท์ของไอ้คนขี้ขลาดและฆาตกร Grievous Intrigue (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิตติคุณ[n.] (kittikhun) EN: glory ; good name   
กิตติมศักดิ์[adj.] (kittimasak) EN: honorary   FR: honoraire
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: fame ; prestige ; rumour ; renown ; repute ; report   FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
honorary(adj) ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศ, เป็นเกียรติ, เป็นเกียรติยศ, เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fame[N] ชื่อเสียง, See also: กิตติศัพท์, ความเลื่องลือ, Syn. renown, repute, reputation, Ant. lowliness, oblivion, unimportance
odour[N] กิตติศัพท์, Syn. repute
renown[N] ชื่อเสียง, See also: กิตติศัพท์, Syn. fame, repute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fame(เฟม) n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติยศ,เกียรติคุณ,ศักดิ์ศรี,ข่าวลือ,การเล่าลือ. vt. ทำให้มีชี่อเสียง,เลื่องลือ.
honorary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
honourary(ออน'นะระรี) adj. เป็นเกียรติ,เป็นเกียรติยศ,เกี่ยวกับกิตติมศักดิ์
renown(รีเนานฺ') n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติคุณ, Syn. fame,repute,celebrity
renowned(รีเนาดฺ') adj. มีชื่อเสียง,มีกิตติ-ศัพท์เลื่องลือ,มีเกียรติคุณ
reputation(เรพพิวเท'เชิน) n. ชื่อเสียง,กิตติ-ศัพท์,ความโด่งดัง,ความมีหน้ามีตา, Syn. good name
repute(รีพิวทฺ') n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,ความโด่งดัง vt. มีชื่อว่า,ขนานนามว่า,ถือว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
fame(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
honorary(adj) กิตติมศักดิ์,ให้เป็นพิเศษ,เป็นเกียรติ
renown(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติคุณ
renowned(adj) เป็นที่เลื่องลือ,มีชื่อเสียง,มีกิตติศัพท์
report(n) กิตติศัพท์,รายงาน,ข่าวลือ,บันทึก,ชื่อเสียง,คำประกาศ
reputation(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
repute(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
rumour(n) ข่าวลือ,ข่าวโคมลอย,กิตติศัพท์,เรื่องโจษจัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top