ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

casually

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casually-, *casually*, casual
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casually(adv) โดยบังเอิญ, Syn. accidentally
casually(adv) อย่างเป็นบางครั้งบางคราว, Syn. irregularly, occasionally
casually(adv) อย่างไม่เป็นทางการ, Syn. informally
casually(adv) อย่างเรื่อยๆ, See also: อย่างไม่สนใจ, Syn. apathetically, indifferently

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You casually wellYou casually well Sex Is Zero (2002)
McGREGOR can not casually looking for a place to sleepMcGREGOR can not casually looking for a place to sleep Sex Is Zero (2002)
- Invite him out for a drink then casually mention you'd like to marry him and have lots of sex and babies.-ชวนเขาไปดื่มด้วยกันไง แล้วก็บอกเขาว่าคุณอยากแต่งงานกับเขา และอยากมีเซ็กส์และมีลูกด้วยกันเยอะๆ Love Actually (2003)
A relationship based on the President taking what he wants and casually ignoring all those things that really matter to, erm...ความสัมพันธ์ที่อ้างมาจาก ท่านประธานาธิบดีได้สิ่งที่ท่านต้องการ แต่ก็เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ กับหลายๆสิ่งที่สำคัญต่อ... Love Actually (2003)
It began casually when she was still engaged to Tom.มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ถูกทอมถอนหมั้น Match Point (2005)
I can forgive you for dating casually before our marriage.ผมไม่ถือนะ ถ้าคุณจะมีกิ๊ก ก่อนเราแต่งงาน Art of Seduction (2005)
So, Robin strolls over, and I casually give her one of these: "Hey, what's up?"และแล้วโรบินก็เดินเข้ามาหา ฉันก็ทักเธอแบบ"สบายๆ" เฮ้ ไงพวก Purple Giraffe (2005)
And, I casually return to my conversation.แล้วฉันก็เดินกลับไปคุยต่ออย่าง "สบายๆ" Purple Giraffe (2005)
Even when you are casually reading magazines, they can read everything that's going on in your mind.ก็เวลาคุณอ่านนิตยสาร พวกเขาสามารถอ่านใจคุณได้นะ Heavenly Forest (2006)
I shared the same genetics you so casually dismiss.ผมมีพันธุกรรมแบบเดียวกับเขา มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก Masterpiece (2008)
Some people don't put stock in them and they can be casually cruel with them.บางคนไม่ได้ใส่หุ้นในพวกเขา. และพวกเขาไม่ได้ตั้งใจเลือดเย็น\\ กับพวกเขา. Pilot (2009)
To get jeffrey out of class as casually as possible.พาเจฟฟรีย์ ออกจากชั้นเรียน อย่างปกติ เท่าที่จะเป็นไปได้ Faceless, Nameless (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
casuallyHe picked up the newspaper and glanced casually over the front page.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผินๆ(adv) superficially, See also: casually, carelessly, Syn. คร่าวๆ, ผ่านๆ, ผิว, ลวกๆ, Example: นกคุ่มตัวค่อนข้างเล็ก ชอบวิ่งอยู่กับดิน มองดูเผินๆ คล้ายลูกไก่แต่แข็งแรงกว่า, Thai Definition: อย่างผิวๆ, ผาดๆ, ตื้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลวก[lūak] (adv) EN: carelessly ; roughly ; casually  FR: négligemment ; grossièrement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
casually
casually

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casually

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひょいひょい[hyoihyoi] (adv, adv-to) (1) (See ひょいと) with agility; (2) casually [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
ふらっと[furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
ぶらり[burari] (adv-to, adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
何か無しに[なんかなしに, nankanashini] (adv) casually [Add to Longdo]
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually [Add to Longdo]
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P) [Add to Longdo]
然りげに[さりげに, sarigeni] (adv) (uk) (col) (See さりげない) nonchalantly; unconcernedly; casually [Add to Longdo]
着流し[きながし, kinagashi] (n) dressing casually [Add to Longdo]
漂然;飄然[ひょうぜん, hyouzen] (n, adj-t, adv-to) casually; aimlessly; abruptly; unexpectedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casually \Cas"u*al*ly\, adv.
   Without design; accidentally; fortuitously; by chance;
   occasionally.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casually
   adv 1: not methodically or according to plan; "he dealt with his
       course work casually"
   2: in an unconcerned manner; "glanced casually at the headlines"
     [syn: {casually}, {nonchalantly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top