ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laxity

L AE1 K S AH0 T IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laxity-, *laxity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laxity[N] ความหย่อน, See also: ความหลวม, Syn. looseness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laxity(แลค'ซิที) n. ความหย่อน,ความหลวม,การปล่อยปะละเลย, Syn. looseness

English-Thai: Nontri Dictionary
laxity(n) ความหย่อน,ความหละหลวม,ความเหลวไหล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just need to know that in this misbegotten corner of Manhattan, that wealth, ambition and moral laxity are alive and well.แค่อยากรู้ว่ามุมที่เป็นจุดเริ่มต้น ของแมนฮัตตันที่ทั้งมั่งคั่งความทะเยอทะยาน ไม่เข้มงวดเรื่องศีลธรรมจรรยา ว่ายังมีอยู่รึเปล่า Dan de Fleurette (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LAXITY L AE1 K S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laxity (n) lˈæksɪtiː (l a1 k s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
官紀紊乱[かんきびんらん, kankibinran] (n) laxity in official discipline; civil service corruption [Add to Longdo]
緩怠[かんたい, kantai] (adj-na,n) laxity; negligence [Add to Longdo]
綱紀紊乱[こうきびんらん, koukibinran] (n) laxity in official discipline; public order being in disarray [Add to Longdo]
放漫[ほうまん, houman] (adj-na,n) whimsy; looseness; indiscretion; laxity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laxity \Lax"i*ty\ (l[a^]ks"[i^]*t[y^]), n. [L. laxitas, fr.
   laxus loose, slack: cf. F. laxit['e], See {Lax}, a.]
   The state or quality of being lax; lack of tenseness,
   strictness, or exactness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laxity
   n 1: the condition of being physiologically lax; "baths can help
      the laxness of the bowels" [syn: {laxness}, {laxity}]
   2: the quality of being lax and neglectful [syn: {laxness},
     {laxity}, {remissness}, {slackness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top