ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

负责任

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -负责任-, *负责任*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负责任[fù zé rèn, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] responsibility for; blamed for; be in charge of, #8,046 [Add to Longdo]
负责任[bù fù zé rèn, ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] irresponsible [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I run a decent, responsible column. That's the way it stays.[CN] 我要有一个体面地 负责任地专栏 这就是它存在的原因 Sweet Smell of Success (1957)
Sir, you don't look like an irresponsible imbecile.[CN] 先生,你不像是个不负责任的傻瓜。 Stage Fright (1950)
This does not mean giving up any freedom, except the freedom to act irresponsibly.[CN] 这不是要放弃自由, 除了那些不负责任的自由 The Day the Earth Stood Still (1951)
Your son is responsible for a woman's death.[CN] 您的儿子要对一个女人的死负责任 Strangers on a Train (1951)
You were feckless and irresponsible and morally unstable.[CN] 你的软弱无能,你的不负责任 你的毫无道德 Blithe Spirit (1945)
Your irresponsible attitude forced me to take matters into my own hands![CN] 你不负责任的态度迫使我得事情掌握在自己手里! The Devil Strikes at Night (1957)
Therefore, nobody can be held responsible for his actions.[CN] 所以,没人会为他自己的行为 负责任 One Hour with You (1932)
You just don't want the responsibility.[CN] 你只是不想负责任 From Here to Eternity (1953)
I have a theory that nobody is responsible for their actions.[CN] 我认同没人愿意为他们自己的 行为负责任这种观点 One Hour with You (1932)
I've had the responsibility of your mother, not mine for years, and I'm tired and strained.[CN] 我必须对你妈妈负责任 而不是我自己的... 多年来,我已经很累了 还得装样子 The Spiral Staircase (1946)
You've done it again, and I'm responsible.[CN] 你们又犯了错误 我要负责任 Ninotchka (1939)
I really shouldn't be saying this to an outsider but sometimes he's terribly irresponsible and gets into all kinds of escapades.[CN] 我不应该在外人面前这么说 但是他有的时候确实是不负责任的 他会干各种出轨的事 Strangers on a Train (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top