ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

負う

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -負う-, *負う*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
負う[おう] (vt ) take responsibility

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
負う[おう, ou] (adv) แบก(ภาระ เด็ก),รับ(หน้าที่),ได้รับ(บาดเจ็บ),เป็นหนี้

Japanese-English: EDICT Dictionary
負う[おう, ou] (v5u,vt) (1) (See 背負う・1) to bear; to carry on one's back; (2) to take responsibility for; to accept a duty; (3) to be injured; (4) to owe; (P) [Add to Longdo]
負うた子に教えられて浅瀬を渡る[おうたこにおしえられてあさせをわたる, outakonioshierareteasasewowataru] (exp) (obsc) A fool may give a wise man counsel [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your suggestion weighed heavily in this decision.この決定はあなたの提案に負うところ大であった。
I'll answer for this accident.この事故については私が責任を負う
That's your funeral.それは君が責任を負うべき事だ。 [M]
I am to blame for it.それは私が責めを負うべきだ。
It is needless to say that you are to blame.言うまでもなく君が責めを負うべきだ。 [M]
I will answer for the result.私はその結果に責任を負うつもりだ。
I can't answer for his dishonesty.私は彼の不正直さの責任を負うことはできない。
The prevention of forest fires is everyone's responsibility.森林火災の防止はすべての人が負う義務です。
Every sane man is accountable to his conscience for his behavior.人は誰でも正気ならば自己の行為について良心に責任を負う義務がある。
Take the blame for a loss.損害に対し責めを負う
Central Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.中央銀行は主にその他の銀行及び政府と業務を行い、利潤をあげることの他に国民経済の利益になる広い責任を負う銀行である。
His uncle will undertake the responsibility for him.彼のおじが彼の責任を負うだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, if that's true, take responsibility for what you've done.[JA] それが本当なら 仕出かした事の責任は負うべきだ Right (2016)
So no one's ever responsible for anything?[JA] 誰がその責任を負うの? The Girl with All the Gifts (2016)
And if they can be wounded, they can be killed.[JA] そして 怪我を負うのであれば― 殺せるということです Stormborn (2017)
You will not survive for the wounds.[JA] 傷を負うと生きられなくなる Logan (2017)
Under my responsibility![JA] 責任は わしが背負う Attraction (2017)
I don't wanna wear that.[JA] そんな十字架を 背負うのは嫌なんだ King Arthur: Legend of the Sword (2017)
And you will get burned... _[JA] 火傷を負うことで― "今夜はやめておくわ" Alex (2016)
Then I bet you will.[JA] 私が請け負う Logan (2017)
There are no terrorists claims to have been responsible.[JA] 責任を負うテロリストはいません Guardians (2017)
And when everyone is united, everyone is known, heard, accountable, they can be better served.[JA] 誰もが結ばれ、誰もが知っている、聞いている、説明責任を負う、その時 より良いサービスを提供することができる。 The Circle (2017)
I'm gonna be there to hold the responsible..[JA] 私は責任を負うことができる The Fate of the Furious (2017)
Unless we don't cover up, we take full responsibility.[JA] 隠さなければ 全責任を負うことになる The Space Between Us (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
負う[おう, ou] tragen, jemanden_etwas_schulden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top