ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

replication

R EH2 P L IH0 K EY1 SH AH0 N   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -replication-, *replication*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
replication[N] คำตอบ, Syn. answer, reproduction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
replication(เรพละเค'เชิน) n. คำตอบ,การตอบ,คำตอบของโจทก์,การตอบโต้แย้งของโจทก์,เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,สำเนา,สิ่งจำลอง,การอัดสำเนา,การทำสิ่งจำลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
replication๑. การพับทบ๒. การทำซ้ำ๓. การถ่ายแบบ (ดีเอ็นเอ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
replicationคำให้การ (ของโจทก์) แก้ฟ้องแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They brought in, I was told, $1 million worth of volcanic ash, and basically set up the exact replication of the mountain with respect to the various tiers of the volcanic ash.พวกเขามาหาผมแล้วบอกว่า ค่าเถ้าภูเขาไฟหนึ่งล้านเหรียญฯ แต่เราจะคุมงบได้แน่นอนกว่า ถ้าจำลองภูเขาขึ้นมา และสิ่งต่างๆเช่น ชั้นของเถ้าภูเขาไฟ The Pacific (2010)
Department of Genetic Replication Consent to Exhumation and Taking of Tissue Samplesกรมจำลองแบบพันธุกรรม - ยินยอมที่รับเอาตัวอย่างเนื้อเยื่อ Womb (2010)
With a replication rate this aggressive, you would have been dead by morning.จากอัตราที่มันรุกรานในแบบจำลองแล้ว, ถึงตอนเช้าคุณคงจะต้องตายไปแล้ว Chapter Two 'Lizards' (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
REPLICATION    R EH2 P L IH0 K EY1 SH AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
リプリケーション[, ripurike-shon] (n) replication [Add to Longdo]
レプリケーション[, repurike-shon] (n) {comp} replication [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レプリケーション[れぷりけーしょん, repurike-shon] replication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Replication \Rep`li*ca"tion\ (-k?"sh?n), n. [L. replicatio. See
   {Reply}.]
   1. An answer; a reply. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Withouten any repplicacioun.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law Pleadings) The reply of the plaintiff, in matters of
    fact, to the defendant's plea.
    [1913 Webster]
 
   3. Return or repercussion, as of sound; echo.
    [1913 Webster]
 
       To hear the replication of your sounds. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A repetition; a copy.
    [1913 Webster]
 
   5. (Biochem.) The copying, by enzymes, of a cell's genome,
    i.e. the DNA or RNA comprising its genetic material, so as
    to form an identical genome. This is an essential step in
    the division of one cell into two. This differs from
    {transcription}, which is the copying of only part of the
    genetic information of a cell's genome into RNA, as in the
    processes of biosynthesis of messenger RNA or ribosomal
    RNA.
    [PJC]
 
   Syn: Answer; response; reply; rejoinder.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 replication
   n 1: the act of making copies; "Gutenberg's reproduction of holy
      texts was far more efficient" [syn: {reproduction},
      {replication}]
   2: (genetics) the process whereby DNA makes a copy of itself
     before cell division
   3: a quick reply to a question or remark (especially a witty or
     critical one); "it brought a sharp rejoinder from the
     teacher" [syn: {rejoinder}, {retort}, {return}, {riposte},
     {replication}, {comeback}, {counter}]
   4: (law) a pleading made by a plaintiff in reply to the
     defendant's plea or answer
   5: the repetition of a sound resulting from reflection of the
     sound waves; "she could hear echoes of her own footsteps"
     [syn: {echo}, {reverberation}, {sound reflection},
     {replication}]
   6: copy that is not the original; something that has been copied
     [syn: {replica}, {replication}, {reproduction}]
   7: the repetition of an experiment in order to test the validity
     of its conclusion; "scientists will not believe an
     experimental result until they have seen at least one
     replication"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top