ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consultation

K AA2 N S AH0 L T EY1 SH AH0 N   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consultation-, *consultation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consultation[N] การปรึกษาหารือ, See also: การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, Syn. conference, deliberation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consultation(คันซัลเท'เชิน) n. การปรึกษา,การประชุมปรึกษาหารือ

English-Thai: Nontri Dictionary
consultation(n) การปรึกษาหารือ,การพิจารณา,การประชุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have an initial consultation with the Lanzarottas... and Mrs. Logan's here for a final.คุณมีให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้คุณลานซารอตต้า และตรวจครั้งสุดท้ายของคุณนายโลแกน Junior (1994)
I do, but I do mainly field consultations, which is cool 'cause I get to travel.ใช่ แต่ฉันเน้นเรื่องการให้ คำปรึกษา ซึ่งดี... เพราะฉันได้เดินทาง ฉันจะไปฮาวายในวันศุกร์ Punch-Drunk Love (2002)
Hi, I, uh, I give free consultations during my lunch hour,ดีครับ ผมให้คำปรึกษาฟรี ตอนช่วงพักเที่ยง Shall We Dance (2004)
This consultationเรื่องนี้ Fearless (2006)
That particular one,did not like what I had to say about her during a consultation.คนที่มีเรื่องนี่ เธอไม่ชอบที่ผมพูดตอนที่ให้คำปรึกษาไป Bombshell (2008)
You can call if it-- and you didn't need to come in here and take over my consultation like that.คุณจะโทรไปก็... และคุณก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาในนี้ มาตัดสินใจอะไรแทนฉัน Masterpiece (2008)
- I had a consultation in the hospital.- ผมมาประชุมที่โรงพยาบาลน่ะ Emotional Rescue (2009)
Hey, actually, I could use a consultation myself.คือ ผมจะปรึกษาอะไรหน่อยได้มั้ย Emotional Rescue (2009)
I don't need a professional consultation,Sweets.ฉันไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา สวีต The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Because that would make this conversation very much like a professional consultation.เพราะว่านั่นทำให้เกิดการสนทนากันมากมาย เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We had a consultation. She never formally became my client.และก็ไม่สามารถที่จะติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งได้ คือจาก เอ ไปสู่ บี Edge of Darkness (2010)
I need trust and total equality, here in the safety of my consultation room.รถยังมีเสียงแปลกๆ อยู่เลยนะ The King's Speech (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consultationI'd like to have a consultation about getting braces.
consultationI had a consultation with a lawyer about my will.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลงประชามติ[n. exp.] (kān long prachāmati) EN: referendum   FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
การออกเสียงประชามติ[n. exp.] (kān øksīeng prachāmati) EN: referendum   FR: référendum [m] ; consultation populaire [f]
การปรึกษา[n.] (kān preuksā) EN: consultation ; consulting   
การปรึกษาหารือ[n.] (kān preuksāhāreū) EN: consultation ; consulting   
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksāhāreū kan) EN: consultation ; deliberation ; discussion   
หนังสือตัวอย่าง[n. exp.] (nangseū tūayāng) EN: sample book   FR: livre échantillon ; livre de consultation

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSULTATION    K AA2 N S AH0 L T EY1 SH AH0 N
CONSULTATIONS    K AA2 N S AH0 L T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consultation    (n) kˌɒnsltˈɛɪʃən (k o2 n s l t ei1 sh @ n)
consultations    (n) kˌɒnsltˈɛɪʃənz (k o2 n s l t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参考[cān kǎo, ㄘㄢ ㄎㄠˇ, / ] consultation; reference; to consult; to refer, #2,844 [Add to Longdo]
谘询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, / ] consultation; to consult; to inquire [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absprache {f} | nach Abspracheconsultation | upon consultation [Add to Longdo]
Beratung {f} | Beratungen {pl}consultation | consultations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンサル;コンシル[, konsaru ; konshiru] (n) (1) (コンサル only) (abbr) (See コンサルテイション) consultation; consulting; (2) consul [Add to Longdo]
コンサルテーション;コンサルテイション[, konsarute-shon ; konsaruteishon] (n) consultation [Add to Longdo]
下相談[したそうだん, shitasoudan] (n,vs) preliminary consultation; arrangements [Add to Longdo]
下問[かもん, kamon] (n,vs) enquiry; inquiry; consultation [Add to Longdo]
回議[かいぎ, kaigi] (n,vs) consultation via a circular [Add to Longdo]
休診日[きゅうしんび, kyuushinbi] (n) doctor's no-consultation day [Add to Longdo]
協議[きょうぎ, kyougi] (n,vs) conference; consultation; discussion; negotiation; (P) [Add to Longdo]
凝議[ぎょうぎ, gyougi] (n,vs) deliberation; consultation [Add to Longdo]
継続協議[けいぞくきょうぎ, keizokukyougi] (n) continued consultation; continuous conference [Add to Longdo]
広聴;公聴[こうちょう, kouchou] (n,vs) public consultation; public information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consultation \Con`sul*ta"tion\, n. [L. consultatio: cf. F.
   consultation.]
   1. The act of consulting or conferring; deliberation of two
    or more persons on some matter, with a view to a decision.
    [1913 Webster]
 
       Thus they doubtful consultations dark
       Ended.                --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A council or conference, as of physicians, held to
    consider a special case, or of lawyers restained in a
    cause.
    [1913 Webster]
 
   {Writ of consultation} (Law), a writ by which a cause,
    improperly removed by prohibition from one court to
    another, is returned to the court from which it came; --
    so called because the judges, on consultation, find the
    prohibition ill-founded.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consultation
   n 1: a conference (usually with someone important); "he had a
      consultation with the judge"; "he requested an audience
      with the king" [syn: {consultation}, {audience},
      {interview}]
   2: a conference between two or more people to consider a
     particular question; "frequent consultations with his
     lawyer"; "a consultation of several medical specialists"
   3: the act of referring or consulting; "reference to an
     encyclopedia produced the answer" [syn: {reference},
     {consultation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top