ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ราคาตลาด

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ราคาตลาด-, *ราคาตลาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราคาตลาด[N] market price, Syn. ราคาท้องตลาด, Example: ถ้าปีใดฝนตกตามฤดูกาล พืชผลดีและราคาตลาดสูง เกษตรก็มีรายได้มาก, Thai definition: ราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งและในขณะใดขณะหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ราคาตลาดน. ราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งและในขณะใดขณะหนึ่ง, ราคาท้องตลาด ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
market priceราคาตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fair market-valueราคาตลาดที่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cash market valueราคาตลาดเป็นเงินสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Market priceราคาตลาด
ราคาหุ้นใด ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายครั้งหลังสุดเป็นราคาที่สะท้อนถึงความต้องการซื้อและความต้องการขายจากผู้ลงทุนโดยรวมในขณะนั้น [ตลาดทุน]
Fair market valueราคาตลาดยุติธรรม [การบัญชี]
Market priceราคาตลาด [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They said "market price."พวกเขาบอกว่า "ราคาตลาด" นี่นา Critical Film Studies (2011)
Um, speaking of money, Marcy, I know the, uh, economy is down, but why is the asking price so far below market?พูดถึงเรื่องเงินนะคะ มาร์ซี่ ฉันรู้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดี แต่ทำไมราคาขาย ถึงได้ต่ำกว่าราคาตลาด Afterbirth (2011)
We have given double the market price.พวกเราให้เงินตามราคาตลาดในจำนวนสองงวดครับ Episode #1.2 (2011)
His prices were much lower than market value, and this made it easy to find buyers.ราคาสินค้าของเขา ต่ำกว่าราคาตลาดมาก และนี่ทำให้หาคนซื้อได้ง่าย Hacker (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราคาตลาด[n. exp.] (rākhā talāt) EN: market price ; going price   FR: prix du marché [m] ; prix courant [m]
ราคาตลาดยุติธรรม[n. exp.] (rākhā talāt yutitham) EN: fair market price ; fair market value   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
market orderคำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาดปัจจุบัน
quotation(โควเท'เชิน) n. สิ่งที่อ้างอิงถึง,การอ้าง,คำอ้างอิง,ราคาปัจจุบัน,ราคาตลาด, See also: quotative adj., Syn. quote

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
市場価格[しじょうかかく, shijoukakaku] ราคาตลาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top