Search result for

putt

(94 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -putt-, *putt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
putt[VI] ตีลูกกอล์ฟลงหลุม
putt[VI] ตีลูกกอล์ฟลงหลุม
putty[N] ปูนอุดรอยรั่ว
puttee[N] ผ้าพันหน้าแข้ง
putter[N] ผู้สวม
putter[N] ไม้ตีกอล์ฟ
putter out[PHRV] ดับ (ไฟเครื่องยนต์), Syn. flicker out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
putt(พ้ท) vt.,vi. ,n. การตีลูกกอล์ฟเบา ๆ ให้ลงหลุมด้วยไม้ตีที่เรียกว่า putter
putty(พัท'ที) n., (pl. -ties) ปูนน้ำมันอุดรูหรือฉาบตัวถังรถ,ปูนหรือสารที่ใช้อุดรูรั่วหรือรอย ต่อของท่อน้ำ. vt. ใช้ปูนดังกล่าวอุดรูหรือฉาบตัว
sputter(สพัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พ่นออก,พุ่งออก,ฉีดออก,ถ่มน้ำลาย, (เครื่องยนต์) ดังเป็นพัก ๆ ,ดังเปาะแปะ,พูดละล่ำละลัก,พูดละล่ำละลัก,พูดไม่ต่อเนื่องกัน. n. sputteringly adv., Syn. spatter,stutter

English-Thai: Nontri Dictionary
puttee(n) สนับแข้ง
putty(n) ผงอุดรู
sputter(vi) พูดเร็ว,ส่งเสียงเปาะแปะ,ถ่มน้ำลาย,พ่นออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
putting in fearทำให้เกิดความกลัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puttoเปมเทพ, พุตโต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puttyสีโป๊ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're putting on a fashion show.- เรากำลังจะไปจัดงานแฟชั่นโชว์ There Might be Blood (2008)
Stop! We're putting on a guerillaพวกเรากำลังจะทำมันในงานแฟชั่นของ guerilla There Might be Blood (2008)
No way am I putting my cousin's life in the hands of a mild-mannered copyboy.ฉันจะไปเช็คดู ถ้าพบอะไรแล้วจาโทร.บอก ไม่มีทางที่ฉันจะฝากชีวิตญาติฉัน Committed (2008)
This hospital's not putting a private investigator on retainer.โรงพยาบาลแห่งนี้\ ไม่ใช่สถานที่ฝึกหัดนักสืบนะ Adverse Events (2008)
Never losing control also means you're never putting yourself out there, never pushing your limits.ไม่เคยควบคุมตัวเองไม่ได้ หมายถึง นายไม่เคยเอาตัวเองออกมา ไม่เคยทดสอบขีดจำกัด Lucky Thirteen (2008)
Taub's putting in a temporary pacemaker.เทาป์ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ แบบชั่วคราวมาด้วย The Itch (2008)
we didn't know anything about... putting up shelves but we...we red a bookเราไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับ ... วางวางขึ้น แต่เรา ... Gas Pills (2008)
Abel's stomach surgery went well. But it's putting a strain on his system.การผ่าตัดกระเพาะอาหารของเอเบิลเป็นไปได้ด้วยดี แต่มีการให้เลือดระบบในร่างกายเขา Pilot (2008)
Perhaps some survivors are putting up a fight.บางที ไอ้พวกที่รอดชีวิตอาจจะต่อสู้ Rising Malevolence (2008)
Well, good luck. I'm putting you in charge of this one.โชคดีนะ ที่ฉันให้นายเป็นคนจัดการงานนี้ Rookies (2008)
You are putting a great deal of faith in an operative who has failed us in the pastเจ้าจะศรัทธาในตัว สายลับที่ทำให้เราผิดหวัง ในครั้งก่อนอย่างนั้นรึ Cloak of Darkness (2008)
Did you see my commercial? I love putting black pepper on it without the sauce.คุณเห็นโฆษณาใช่ไหม อ่อ แล้วถ้าคุณโรยพริกไทยดำด้วยนะ มันจะรสชาดเยี่ยมมากเลย โดยไม่ต้องใส่ซอสเลยล่ะ Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puttI recommend putting up your hair so your fringe doesn't get on your forehead.
puttPutting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.
puttHe is not good at putting his thoughts into words.
puttI am putting on weight these days.
puttOverseas subsidiaries are putting out top-of the-line products.
puttShe is putting on some toilet water.
puttI'm putting up with him tomorrow.
puttHe is really putting the squeeze on me.
puttInstead of putting the car in gear she put it in reverse causing a great deal of damage to the store-front.
puttHe armed himself with all the facts before putting questions at the meeting.
puttThey succeeded in putting an artificial satellite in orbit.
puttShe's just putting up a front.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การวางฟอร์ม[N] putting on airs, See also: huaghtiness, hauteur, Syn. การวางท่า, Example: การวางฟอร์มของเธอทำให้คนอื่นคิดว่าเธอเป็นเจ้าของบริษัท
การวางท่า[N] putting on airs, See also: huaghtiness, hauteur, Syn. การวางฟอร์ม, Example: การวางท่าของเขาทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นหมั่นไส้, Thai definition: การทำท่าไว้ยศ เช่น การวางท่าเป็นอธิบดี, การวางปุ่ม ก็ว่า
การสวม[N] putting on, See also: wearing, dressing, covering, clothing, Syn. การใส่, Example: วิชา ก.พ.อ. วันนี้ คุณครูสอนเรื่องการสวมเสื้อผ้า, Thai definition: การเอาของที่เป็นโพรงเป็นวงเป็นต้นครอบหรือกรวมของเล็กที่พอดีกัน แต่ขนาดย่อมกว่า, การนุ่ง ในคำว่า การสวมกางเกง, การใส่ เช่น การสวมเสื้อ การสวมรองเท้า
ทุ่มน้ำหนัก[V] putt the weight

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเด็น[v.] (kraden) EN: splash ; splatter ; sputter   FR: gicler ; crachoter ; éclabousser ; asperger
พนมศพ[X] (phanomsop) EN: make up a corpse before putting it into a coffin   
สนับแข้ง[n.] (sanapkhaeng) EN: shin guard ; gaiter ; leggings ; puttee   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUTT    P AH1 T
PUTTS    P AH1 T S
PUTTY    P AH1 T IY0
PUTTED    P AH1 T AH0 D
PUTTER    P AH1 T ER0
PUTTING    P AH1 T IH0 NG
PUTTERS    P AH1 T ER0 Z
PUTTING    P UH1 T IH0 NG
PUTTNAM    P AH1 T N AH0 M
PUTTABLE    P AH1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
putt    (v) (p uh1 t)
putts    (v) (p uh1 t s)
putty    (v) (p uh1 t ii)
putted    (v) (p uh1 t i d)
puttee    (n) (p uh1 t ii)
putter    (v) (p uh1 t @ r)
puttees    (n) (p uh1 t i z)
putters    (v) (p uh1 t @ z)
puttied    (v) (p uh1 t i d)
putties    (v) (p uh1 t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
puttento putt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふっつり;ぷっつり;ぶっつり;ふつり[, futtsuri ; puttsuri ; buttsuri ; futsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) breaking off; snapping off; (2) (ふっつり, ぷっつり, ふつり only) (on-mim) suddenly stopping [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぷっと[, putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
アウトプット;アウトゥプット[, autoputto ; autouputto] (n) output [Add to Longdo]
アウトプットポート[, autoputtopo-to] (n) {comp} output port [Add to Longdo]
インプット[, inputto] (n,vs) input; (P) [Add to Longdo]
インプットポート[, inputtopo-to] (n) {comp} input port [Add to Longdo]
インプットメソッド[, inputtomesoddo] (n) {comp} input method; IM [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官架子[guān jià zi, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] putting on official airs [Add to Longdo]
泥子[nì zi, ㄋㄧˋ ㄗ˙, ] putty (used by plumbers and glaziers) [Add to Longdo]
腻子[nì zi, ㄋㄧˋ ㄗ˙, / ] putty (same as 泥子); frequent caller; hanger-on [Add to Longdo]
轻击区[qīng jī qū, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄑㄩ, / ] putting green (golf) [Add to Longdo]
轻击棒[qīng jī bàng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄅㄤˋ, / ] putter (golf) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
インプットポート[いんぷっとぽーと, inputtopo-to] input port [Add to Longdo]
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]
インプット[いんぷっと, inputto] input [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Putt \Putt\, n. [Cf. {Put}, v. t.] (Golf)
   A stroke made on the putting green to play the ball into a
   hole.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Putt \Putt\, v. i. (Golf)
   To make a putt.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 putt
   n 1: hitting a golf ball that is on the green using a putter;
      "his putting let him down today; he didn't sink a single
      putt over three feet" [syn: {putt}, {putting}]
   v 1: strike (a golf ball) lightly, with a putter; "he putted the
      ball several feet past the hole"
   2: hit a putt; "he lost because he putted so poorly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top