Search result for

puttees

(114 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puttees-, *puttees*, puttee
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา puttees มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *puttees*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puttee[N] ผ้าพันหน้าแข้ง
putter[N] ผู้สวม
putter[N] ไม้ตีกอล์ฟ
sputter[VI] ดังกึกๆ กักๆ
sputter[VI] ถ่มน้ำลาย, Syn. expectorate, spit
sputter[VI] พูดละล่ำละลัก, Syn. stammer, stutter
sputter[VI] เสียงดังปะทุเป็นพักๆ
sputter[N] การพูดละล่ำละลัก, Syn. stammer, splutter
sputter[N] สิ่งที่สำลักออกมา
putter out[PHRV] ดับ (ไฟเครื่องยนต์), Syn. flicker out
sputter out[PHRV] (เครื่องจักร) ค่อยๆหยุดทำงาน, Syn. splutter out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sputter(สพัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พ่นออก,พุ่งออก,ฉีดออก,ถ่มน้ำลาย, (เครื่องยนต์) ดังเป็นพัก ๆ ,ดังเปาะแปะ,พูดละล่ำละลัก,พูดละล่ำละลัก,พูดไม่ต่อเนื่องกัน. n. sputteringly adv., Syn. spatter,stutter

English-Thai: Nontri Dictionary
puttee(n) สนับแข้ง
sputter(vi) พูดเร็ว,ส่งเสียงเปาะแปะ,ถ่มน้ำลาย,พ่นออก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In our haste to escape, the navicomputer's coordinates were inputted incorrectly.ตอนที่เรากำลังรีบเร่งหลบหนี พิกัดของระบบนำร่อง Jedi Crash (2009)
~~ don't tell me not to live ~~ ~~ just sit and putter ~~# อย่าสั่งให้ฉันอยู่เฉยๆ และน่าเบื่อ # Sectionals (2009)
(engine sputtering)(เครื่องยนต์ทำงาน) Harbingers in a Fountain (2009)
Sputtering, I grabbed it.Sputtering, I grabbed it. Watchmen (2009)
I love this putter, Ronnie! I love this putter.ฉันชอบไม้อันนี้, โรรี่ ฉันชอบไม้นี้ Avatar (2009)
[sputters]When in Rome (2010)
Maybe a little vegetable garden for you to putter ound in.หรือสวนผักเล็กๆ ไว้ให้เธอปลูก Bad Reputation (2010)
Super crappy, and it's sputtering all the time, backfires, and it actually stalls every time I try to pick up speed.รถมันห่วยน่ะ ห่วยสุดๆ มันกระตุกประจำเลย พอวิ่งเร็วหน่อยก็ตาย Signals Crossed (2010)
(SPUTTERS)(ละล่ำละลัก) We Bought a Zoo (2011)
Here's your putters.จริงนะฮะ - ใช่ Just Go with It (2011)
(CAR ENGINE SPUTTERING)(CAR ENGINE SPUTTERING) Super 8 (2011)
(ENGINE SPUTTERING)(ENGINE SPUTTERING) Super 8 (2011)
He had 12 putters in his closet.เขามีไม้พัตเตอร์ 12 อัน อยู่ในตู้ From Childhood's Hour (2011)
(Car Sizzles and Sputters)Resident Evil: Retribution (2012)
- Puttering around in that stupid garden like your mother used to do. Morning, guys.อยู่ในสวนบ้านั่นอย่างที่แม่ของลูกเคยทำ อรุณสวัสดิ์ค่ะ The Smile (2012)
- Tucka-tucka tucka-tucka-- - ( Sputters )- ฉึก-ฉึก ฉึก-ฉึก-- - ( Sputters ) Take Her Out of the Ballgame (2012)
( engine sputters ) ( beeping )(เสียงเครื่องยนต์พัง) Walk with Me (2012)
Two years I was trying to bring these things to life, and they one day... sputtered, coughed and died.เป็นเวลาสองปีที่ผมพยายามทำให้มันมีชีวิตขึ้นมา แล้ววันนึง สแปทเทอร์ คอฟฟินตาย Life of Pi (2012)
(ENGINE SPUTTERING)เครื่องยนต์สปัตเตอร์) One Chance (2013)
- (ENGINE SPUTTERS)เครื่องยนต์ Sputters) One Chance (2013)
(SPUTTERS)sputters) Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
(ENGINE SPUTTERING)เครื่องยนต์สปัตเตอร์) Captain Phillips (2013)
(ENGINE SPUTTERS)เครื่องยนต์ Sputters) Captain Phillips (2013)
[ENGINE SPUTTERING](เครื่องยนต์สปัตเตอร์) Grudge Match (2013)
[ENGINE SPUTTERING](เครื่องยนต์สปัตเตอร์) Grudge Match (2013)
But did it also sputter?แต่มันดังเป็นพักๆ We Are Family (2013)
Heard you puttering around even before I started tai chi.ได้ยินเสียงคุณหาอะไรทำไปเรื่อย ก่อนฉันเริ่มฝึกไทเก็กอีก Girl in the Flower Dress (2013)
You mean the Kleiputten?คุณหมายถึงตรงแกลปูเทนหรือ Flying Home (2014)
He threatened to have this financing group he works for, take over Boulaert and to build all over the Kleiputten.เขาขู่ว่าจะให้บริษัทการเงินที่เขาทำงานอยู่ เข้าครอบครองบูลาร์ดและเริ่มการก่อสร้างในแกลปูเทน Flying Home (2014)
I quite like the idea of you telling your progeny of this objectionable old fool who used to putter around the garden.ฉันอยากเห็นเธอเล่าให้ลูกหลานฟัง ถึงตาแก่น่ารังเกียจ ที่เอาแต่อยู่ในสวน This Beautiful Fantastic (2016)
Just standin' there sputtering' like a doodlebug!เพียงแค่ยืน 'มี สปัตเตอร์เหมือน ดูกลบัก เป็น คนแรก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
By Neptune's knickerbockers, she's puttered out.โดยรัดเข่าของดาว เนปจูน, เธอ พัตเตอร์ ออก Yellow Submarine (1968)
The thundering machines sputtered and stopped.บรรดาเครื่องจักรทั้งมวลหยุดนิ่ง The Road Warrior (1981)
I hear he's so far gone, he wouldn't know a putter from a pussy willow.เขาสติไม่สมประกอบ... ...จนกู่ไม่กลับแล้ว The Legend of Bagger Vance (2000)
I once had the next king of England hold the pin for me while I putted !ครั้งนึงกษัตริย์อังกฤษในอนาคต ทรงถือธงให้ผมตอนพัต The Legend of Bagger Vance (2000)
Bagger, my putter's got more loft than this thing.พัตเตอร์ผมหน้ายังเปิดกว่าไอ้นี่อีก The Legend of Bagger Vance (2000)
(James sputtering)(แจมส์ สำลัก) An American Haunting (2005)
(ENGINE SPUTTERING)(ENGINE SPUTTERING) American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
(CAR ENGINE SPUTTERING)ผมขับรถมา 26 ชม.จากเท็กซัส Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
[ engine sputters ]- แล้วนีลล่ะ เพื่อน - ไม่นีลแล้ว เขาเพิ่งก่อเรื่อง Harold (2008)
[ engine stops ] [ engine sputters ]นอกจากนั้นแล้ว ฉันก็จะให้เรื่องแย่ ๆ กับแก เอาพวกมันไป Harold (2008)
[ engine sputters ] [ engine turns over ] All right, go!แกทำฉันซะกลัวเลย ไม่เอาน่า แกไม่ใช่หนึ่งในกังฟูของพวกคนเอเชีย... Harold (2008)
After all these years of hard work, broken equipment the Ration Board, and now this.Nach all den Jahren harter Arbeit und kaputter Geräte erst das Rationierungsamt und nun noch das. The Triumph (1980)
It had a bad axle...Hatte eine kaputte Achse... Airplane! (1980)
Just a bunch of dead Krauts and a knocked-out tank.Nur ein paar tote Krauts und ein kaputter Panzer. The Big Red One (1980)
He was night-putting.Er puttete nachts. Caddyshack (1980)
Just putting at night with the 1 5-year-old daughter of the Dean.Puttete nachts... mit der 1 5jährigen Tocher des Direktors. Caddyshack (1980)
What an incredible Cinderella story!Welch unglaubliche Aschenputtelgeschichte! Caddyshack (1980)
For this young Cinderella who has come out of nowhere he's got about 350 yards left.Für sein Aschenputtel aus dem Nichts, bleiben ihm etwa 320 Meter. Caddyshack (1980)
He's a Cinderella boy.Ein männliches Aschenputtel. Caddyshack (1980)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละล่ำละลัก[ADV] sputteringly, See also: falteringly, confusedly, incoherently, Syn. กระอึกกระอัก, ติดๆ ขัดๆ, Example: เขาพูดละล่ำละลักขณะที่ตัวก็สั่นงันงกไปด้วย
ละล่ำละลัก[V] sputter, See also: splutter, falter, speak confusedly or incoherently, talk excitedly, Syn. กระอึกกระอัก, Example: คนตัวเล็กละล่ำละลักมองหน้าชายหนุ่มอย่างหวาดๆ, Thai definition: อาการพูดอย่างกระอึกกระอัก, พูดติดๆ ขัดๆ
สนับแข้ง[N] shin guard, See also: gaiter, leggings, puttee, Syn. เครื่องสวมแข้ง, Example: นักฟุตบอลต้องสวมสนับแข้งทุกครั้งก่อนลงแข่งขัน, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องสวมหน้าแข้งเพื่อลดแรงกระแทก ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น หนัง พลาสติก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเด็น[v.] (kraden) EN: splash ; splatter ; sputter   FR: gicler ; crachoter ; éclabousser ; asperger
สนับแข้ง[n.] (sanapkhaeng) EN: shin guard ; gaiter ; leggings ; puttee   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUTTED    P AH1 T AH0 D
PUTTER    P AH1 T ER0
SPUTTER    S P AH1 T ER0
PUTTERS    P AH1 T ER0 Z
PUTTERER    P AH1 T ER0 ER0
SPUTTERS    S P AH1 T ER0 Z
PUTTERING    P AH1 T ER0 IH0 NG
PUTTERMAN    P AH1 T ER0 M AH0 N
PUTTENBAY    P AH1 T AH0 N B EY2
SPUTTERED    S P AH1 T ER0 D
VANPUTTEN    V AE0 N P AH1 T AH0 N
SPUTTERING    S P AH1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
putted    (v) (p uh1 t i d)
puttee    (n) (p uh1 t ii)
putter    (v) (p uh1 t @ r)
puttees    (n) (p uh1 t i z)
putters    (v) (p uh1 t @ z)
sputter    (v) (s p uh1 t @ r)
puttered    (v) (p uh1 t @ d)
sputters    (v) (s p uh1 t @ z)
puttering    (v) (p uh1 t @ r i ng)
sputtered    (v) (s p uh1 t @ d)
sputtering    (v) (s p uh1 t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gamasche {f}gaiter; puttee [Add to Longdo]
Wickelgamasche {f} | Wickelgamaschen {pl}puttee | puttees; putties [Add to Longdo]
ausgegebenoutputted [Add to Longdo]
gesprudeltsputtered [Add to Longdo]
plappern | plappernd | plappert | plapperteto sputter | sputtering | sputters | sputtered [Add to Longdo]
puttento putt [Add to Longdo]
unbeholfenputter [Add to Longdo]
Ich habe ein kaputtes (unzuverlässiges) Bein.I have a dodgy leg. [Add to Longdo]
Aschenputtel {n}; Aschenbrödel {n}Cinderella [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
スパッタリング[, supattaringu] (n) (1) ink spattering; (2) sputtering (semiconductor manuf.); (P) [Add to Longdo]
スパッタ法[スパッタほう, supatta hou] (n) (See スパッタリング) sputtering (semiconductor manuf.); sputtering method [Add to Longdo]
パター[, pata-] (n) putter; (P) [Add to Longdo]
パチ[, pachi] (n,adv-to) snapping (e.g. book shut); clapping; crackling; sputtering [Add to Longdo]
庭弄り;庭いじり[にわいじり, niwaijiri] (n) gardening; puttering around in the garden [Add to Longdo]
彷徨う(P);さ迷う[さまよう, samayou] (v5u,vi) to loiter; to putter; to prowl; to wander about; to roam about; to knock around; (P) [Add to Longdo]
彷徨く[うろつく(P);ウロつく, urotsuku (P); uro tsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to loiter; to putter; to prowl; to wander aimlessly; to knock around; (2) to be confused from not knowing what to do; (P) [Add to Longdo]
燻ぶる;燻る[くすぶる;ふすぶる;いぶる(燻る), kusuburu ; fusuburu ; iburu ( iburu )] (v5r,vi) to smoke; to smoulder; to smolder; to sputter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溅射[jiàn shè, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ, / ] sputtering [Add to Longdo]
绑腿[bǎng tuǐ, ㄅㄤˇ ㄊㄨㄟˇ, / ] leg wrappings; puttee [Add to Longdo]
轻击棒[qīng jī bàng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄅㄤˋ, / ] putter (golf) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top