ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

putty

P AH1 T IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -putty-, *putty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
putty[N] ปูนอุดรอยรั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
putty(พัท'ที) n., (pl. -ties) ปูนน้ำมันอุดรูหรือฉาบตัวถังรถ,ปูนหรือสารที่ใช้อุดรูรั่วหรือรอย ต่อของท่อน้ำ. vt. ใช้ปูนดังกล่าวอุดรูหรือฉาบตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
putty(n) ผงอุดรู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puttyสีโป๊ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Putty in your hands.เหมือนลูกไก่ในกำมือ RocknRolla (2008)
Look at her. Mrs. Gao is putty in her hands.ดูเธอสิ คุณนายเกา จับมือถือแขนกับเธอ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Were putty in my hands.พวกเขาอยู่ในกำมือฉัน The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Your putty torpedoes are no match... for my thermal shields.ตอร์ปิโดพวกแกทำอะไร... เกราะความร้อนข้าไม่ได้หรอก Cat and Mouse (2010)
I don't think putty in his eyes is gonna hurt him.ผมไม่คิดว่าแค่บอลกาวจะทำอะไรมันได้ Batman: Under the Red Hood (2010)
Oh, a little bit of putty, you'll be fine.โอ้ อุดรูแน่นไปหน่อยน่ะ นายไม่ต้องกังวลหรอกน่า Green Light (2010)
These women if they came face to face with the devil himself, he'd be putty in their hands.ถ้าเค้าต้องเผชิญหน้ากับ ยมบาลนะ ยมบาลก็ไม่เหลือ The Flowers of War (2011)
And the putty around the window was new.และก็ขอบหน้าต่างใหม่มาก Lonelyhearts (2011)
Told her about the company Ford Mondeo and she was putty in my hands.บอกเธอเกี่ยวกับ บริษัท ฟอร์ด Mondeo และเธอก็ฉาบอยู่ในมือของฉัน. One Chance (2013)
Flash a little skin and they're like putty in your...แฟลชผิวเล็ก ๆ น้อย ๆ และพวกเขากำลังเช่นผงสำหรับอุดรูในของคุณ ... The To Do List (2013)
Yes, but with Bo's Succubus charm, he will be putty in our hands.ใช่ แต่ถ้ามีสเน่ห์ซัคคิวบัส เขาก็อยู่ในกำมือเรา Fae-ge Against the Machine (2013)
I don't know, put the whammy on her! Make her putty in your hands.ไม่รู้สิ เป็นคำสาปมั้ง ให้เขาอ่อนแอ Delinquents (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puttyHe stopped up the crack with putty.

CMU English Pronouncing Dictionary
PUTTY    P AH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
putty    (v) pˈʌtiː (p uh1 t ii)
puttying    (v) pˈʌtɪɪŋ (p uh1 t i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腻子[nì zi, ㄋㄧˋ ㄗ˙, / ] putty (same as 泥子); frequent caller; hanger-on, #61,754 [Add to Longdo]
泥子[nì zi, ㄋㄧˋ ㄗ˙, ] putty (used by plumbers and glaziers) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パテ[, pate] (n) (1) putty; (2) pate (ger [Add to Longdo]
パテナイフ[, patenaifu] (n) putty knife [Add to Longdo]
粘着ゴム[ねんちゃくゴム, nenchaku gomu] (n) adhesive gum; adhesive putty; blutack; blu-tack; fun-tak [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puttee \Put"tee\, [Hind. pa[.t][.t]i ribbon, brace, tie.]
   A kind of gaiter of waterproof cloth wrapped around the leg,
   used by soldiers, etc. [Written also {putty}, {puttie}.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Putty \Put"ty\, n.; pl. {Putties}. [Written also {puttee},
   {puttie}.] [Hind. pa[.t][.t]i ribbon, brace, tie.]
   A kind of gaiter of waterproof cloth wrapped around the leg,
   used by soldiers, etc.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Putty \Put"ty\, v. t. [imp. & p. p. {Puttied}; p. pr. & vb. n.
   {Puttying}.]
   To cement, or stop, with putty.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Putty \Put"ty\, n. [F. pot['e]e, fr. pot pot; what was formerly
   called putty being a substance resembling what is now called
   putty powder, and in part made of the metal of old pots. See
   {Pot}.]
   1. A kind of thick paste or cement compounded of whiting, or
    soft carbonate of lime, and linseed oil, when applied
    beaten or kneaded to the consistence of dough, -- used in
    fastening glass in sashes, stopping crevices, and for
    similar purposes.
    [1913 Webster]
 
   2. (Golf) A ball made of composition and not gutta percha.
    [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Putty powder}, an oxide of tin, or of tin and lead in
    various proportions, much used in polishing glass, metal,
    precious stones, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 putty
   n 1: a dough-like mixture of whiting and boiled linseed oil;
      used especially to patch woodwork or secure panes of glass
   v 1: apply putty in order to fix or fill; "putty the window
      sash"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top