Search result for

tinker

(44 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tinker-, *tinker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tinker[N] ช่างบัดกรี
tinker[N] งานบัดกรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tinker(ทิง'เคอะ) n. ช่างบัดกรี,ช่างปะหม้อ,คนงานที่ไม่ชำนาญ,ช่างไร้ฝีมือ,คนงานที่ซุ่มซ่าม,คนจรจัด,คนยิปซี,ปลาจำพวก Preumatophorus grex vt. ทำงานเป็นช่างบัดกรี,ทำงานเป็นช่างปะหม้อปะภาชนะ,ทำอย่างไม่ชำนาญ,ทำอย่างลวก ๆ vi. บัดกรี,ปะ,ซ่อมแซมอย่างไม่ชำนาญ. คำศัพท์ย

English-Thai: Nontri Dictionary
tinker(n) ช่างบัดกรี,คนไร้ฝีมือ,คนซุ่มซ่าม,คนจรจัด
tinker(vt) ซ่อมแซม,ปะ,บัดกรี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- He's a tinkerer, little inventionist.\ เขาเป็นคนจรจัด Law Abiding Citizen (2009)
Your father's tinkering probably activated 'em somehow.พ่อเธอต้องไปทำอะไรบ้าบอให้มันมีชีวิตขึ้นมาแน่ Ben 10: Alien Swarm (2009)
The right tool for this job... is tinker toys.มันคือเครื่องมือ ใช้ทำงานนี้... ของเล่นไม้ Earthling (2009)
They loved tinkering with the lives of those mere mortals.พระองค์ชอบทำอะไรซุ่มซ่าม ทำให้ชีวิตผู้คนที่บริสุทธิ์ ต้องล้มตายไปอยู่เสมอ Playing Cards with Coyote (2009)
Finished the tinkering for now so all we gotta do is take her out....ก็เหลือแค่เอามันออกบิน Watchmen (2009)
This food weather was created intentionally by meek-ish backyard tinkerer Flint Lockwood.อากาศแบบอาหารนี้ ตั้งใจทำขึ้นมาโดย.. นักประดิษฐ์สุดแสนเก็บตัว.. ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
I am like Tinkerbell, Finn. I need applause to live.ฉันเหมือนทิงเกอร์เบล เสียงปรบมือ ทำให้ฉันมีชีวิต Laryngitis (2010)
Yeah, my tinkering has cost several lesser shifters their lives.Yeah, my tinkering has cost several lesser shifters their lives. Caged Heat (2010)
I've been tinkering with this thing all day.ผมก็เลยมัวแต่แก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่ทั้งวัน The Plateau (2010)
God or the devil, Santa Claus or Tinker Bell.พระเจ้าหรือปีศาจ ซานตาคลอส หรือ ทิงเกอร์เบลล์(ภูติ) The Rite (2011)
Nice boots, Tinker Bell!บู๊ตสวยนะสาวน้อย Captain America: The First Avenger (2011)
Man, you might as well use Lincoln Logs or Tinkertoys.นายน่าใช้ลินคอล์นล็อกส์ไม่ก็ทิงเกอร์ทอยส์ด้วย Tower Heist (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างบัดกรีเชี่ยนขัน[n. exp.] (chang batkrī chīen khan) EN: tinker   

CMU English Pronouncing Dictionary
TINKER    T IH1 NG K ER0
TINKER'S    T IH1 NG K ER0 Z
TINKERED    T IH1 NG K ER0 D
TINKERER    T IH1 NG K ER0 ER0
TINKERERS    T IH1 NG K ER0 ER0 Z
TINKERING    T IH1 NG K ER0 IH0 NG
TINKERING    T IH1 NG K R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tinker    (v) (t i1 ng k @ r)
tinkers    (v) (t i1 ng k @ z)
tinkered    (v) (t i1 ng k @ d)
tinkering    (v) (t i1 ng k @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tinkers Falterfisch {m} (Chaetodon tinkeri) [zool.]tinker butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up [Add to Longdo]
ティンカーズバタフライフィッシュ[, teinka-zubatafuraifisshu] (n) Hawaiian butterflyfish (Chaetodon tinkeri); Tinker's butterflyfish [Add to Longdo]
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical [Add to Longdo]
手直し[てなおし, tenaoshi] (n,vs) adjustment; tweaking; improvement; modification; tinkering; minor alteration; correction; (P) [Add to Longdo]
鋳掛け;鋳掛[いかけ, ikake] (n) (1) tinkering; mending pots, pans, kettles; (2) (arch) man and woman walking together; couple walking together [Add to Longdo]
鋳掛け屋;鋳掛屋[いかけや, ikakeya] (n) a tinker; tinkerer [Add to Longdo]
鋳掛け屋の天秤棒;鋳掛屋の天秤棒[いかけやのてんびんぼう, ikakeyanotenbinbou] (exp) (obsc) intrusive person; being intrusive; a tinker's shoulder pole [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修补匠[xiū bǔ jiàng, ㄒㄧㄡ ㄅㄨˇ ㄐㄧㄤˋ, / ] tinker [Add to Longdo]
锢漏锅[gù lòu guō, ㄍㄨˋ ㄌㄡˋ ㄍㄨㄛ, / ] tinker; artisan who fixes leaky pots [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Silversides \Sil"ver*sides`\, n. (Zool.)
   Any one of several species of small fishes of the family
   {Atherinidae}, having a silvery stripe along each side of the
   body. The common species of the American coast ({Menidia
   notata}) is very abundant. Called also {silverside}, {sand
   smelt}, {friar}, {tailor}, and {tinker}.
   [1913 Webster]
 
   {Brook silversides} (Zool.), a small fresh-water North
    American fish ({Labadesthes sicculus}) related to the
    marine silversides.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tinker \Tink"er\, n. [From {Tink}, because the tinker's way of
   proclaiming his trade is to beat a kettle, or because in his
   work he makes a tinkling noise. Johnson.]
   1. A mender of brass kettles, pans, and other metal ware.
    "Tailors and tinkers." --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. One skilled in a variety of small mechanical work.
    [1913 Webster]
 
   3. (Ordnance) A small mortar on the end of a staff.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.)
    (a) A young mackerel about two years old.
    (b) The chub mackerel.
    (c) The silversides.
    (d) A skate. [Prov. Eng.]
      [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The razor-billed auk.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tinker \Tink"er\, v. t. [imp. & p. p. {Tinkered}; p. pr. & vb.
   n. {Tinkering}.]
   To mend or solder, as metal wares; hence, more generally, to
   mend.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tinker \Tink"er\, v. i.
   To busy one's self in mending old kettles, pans, etc.; to
   play the tinker; to be occupied with small mechanical works.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tinker
   n 1: a person who enjoys fixing and experimenting with machines
      and their parts [syn: {tinker}, {tinkerer}]
   2: formerly a person (traditionally a Gypsy) who traveled from
     place to place mending pots and kettles and other metal
     utensils as a way to earn a living
   3: small mackerel found nearly worldwide [syn: {chub mackerel},
     {tinker}, {Scomber japonicus}]
   v 1: do random, unplanned work or activities or spend time idly;
      "The old lady is usually mucking about in her little house"
      [syn: {putter}, {mess around}, {potter}, {tinker},
      {monkey}, {monkey around}, {muck about}, {muck around}]
   2: work as a tinker or tinkerer
   3: try to fix or mend; "Can you tinker with the T.V. set--it's
     not working right"; "She always fiddles with her van on the
     weekend" [syn: {tinker}, {fiddle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top