ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wearing

W EH1 R IH0 NG   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wearing-, *wearing*, wear
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wearing[ADJ] น่าเหนื่อยหน่าย, See also: น่าเบื่อ, Syn. tedious, tiring
wearing[ADJ] ซึ่งใช้สำหรับสวมใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wearing(แว'ริง) adj. เกี่ยวกับการสวมใส่,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อิดโรย,ทำให้เมื่อยล้า, See also: wearipgly adv.
wearing appareln. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wearing apparelเครื่องนุ่งห่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wearing depthระยะสึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Political prisoners wearing the red triangle meet those wearing the green triangle:นักโทษการเมืองมีสามเหลี่ยมสีแดง ตรงข้ามกับพวกสามเหลี่ยมเขียว Night and Fog (1956)
It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed.It's logical to assume that she wasn't wearing them in bed. 12 Angry Men (1957)
It's very hot over here for wearing a hat.มันร้อนมากในช่วงที่นี่เพื่อสวมหมวก Help! (1965)
Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the doorที่เธอเก็บในขวดถัดไปประตู Yellow Submarine (1968)
And get out of those things that you're wearing as soon as you can.ผลัดเสื้อผ้าที่คุณนุ่งโดยเร็วที่สุด Beneath the Planet of the Apes (1970)
You're wearing a sweater.คุณใส่เสื้อกันหนาวอยู่ Jaws (1975)
He's wearing a fishing cap. -A fishing cap?ท่านใส่หมวกตกปลาด้วย ท่านมี... Oh, God! (1977)
Well, she had blond hair and was wearing a brown raincoat.เอ้อ, หล่อนมีผมสีบลอนด์ และ ใส่เสื้อกันฝนสีน้ำตาล. Suspiria (1977)
He wearing that face for a bet or does he really look that stupid?เขาสวมใส่ใบหน้าที่เดิมพัน หรือไม่เขาจริงๆมองว่าโง่? Mad Max (1979)
You're wearing the same shit from three years ago.คุณกำลังสวมใส่ขยะเดิมๆจากสามปีก่อน The Blues Brothers (1980)
We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes... it's dark and we're wearing sunglasses.เรามี น้ำมันเต็มถัง บุหรี่ครึ่งตั้ง มันมืดและเรากำลังใส่แว่นตากันแดด The Blues Brothers (1980)
You know, wearing that flag on that jacket, looking the way you do... you're askin' for trouble around here, friend!คุณจะรู้ว่าการสวมใส่ธงบนแจ็คเก็ตที่กำลังมองหาวิธีการที่คุณทำ คุณจะขอปัญหาในรอบที่นี่เพื่อน First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wearingA woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.
wearingBoy, did she have egg on her face when she showed up at the formal party wearing blue jeans!
wearingEverything starts wearing fresh colors.
wearingGirls wearing mini-skirts, walking or sitting, are very effective eye-openers.
wearingHave you lost your marbles, wearing those bellbottoms?
wearingHe had no clothes other than what he was wearing.
wearingHe hates wearing a tie during the summer heat.
wearingHe is wearing glasses.
wearingHe is wearing gloves.
wearingHe is wearing sunglasses.
wearingHe's a pretty unique guy wearing bell bottoms and Hawaiian shirts to the office.
wearingHe's wearing a new coat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสวม[N] putting on, See also: wearing, dressing, covering, clothing, Syn. การใส่, Example: วิชา ก.พ.อ. วันนี้ คุณครูสอนเรื่องการสวมเสื้อผ้า, Thai definition: การเอาของที่เป็นโพรงเป็นวงเป็นต้นครอบหรือกรวมของเล็กที่พอดีกัน แต่ขนาดย่อมกว่า, การนุ่ง ในคำว่า การสวมกางเกง, การใส่ เช่น การสวมเสื้อ การสวมรองเท้า
การสึกหรอ[N] wearing out, See also: wearing down, Syn. การร่อยหรอ, การกร่อน, Example: น้ำไหลผ่านมาตรวัดน้ำทุกวัน วันละหลายๆ ครั้งทำให้มาตรวัดน้ำเกิดการสึกหรอ, Thai definition: การกร่อนไป, การหมดเปลืองไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ทน[adj.] (chai thon) EN: durable ; hard-wearing   
เสื้อผ้า [n.] (seūaphā) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit   FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ทนทาน[adj.] (thonthān) EN: durable ; hardwearing ; lasting   FR: résistant ; durable

CMU English Pronouncing Dictionary
WEARING W EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wearing (v) wˈɛəʳrɪŋ (w e@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zermürbung {f}wearing down [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids [Add to Longdo]
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
サンダル履き[サンダルばき, sandaru baki] (n) (1) wearing sandals; (adj-no) (2) informal; casual [Add to Longdo]
ノーパン[, no-pan] (n) panty-less; wearing no underwear [Add to Longdo]
パンツ一丁[パンツいっちょう, pantsu icchou] (n) (wearing only) one pair of underpants [Add to Longdo]
ヘビーローテーション;ヘビー・ローテーション[, hebi-ro-te-shon ; hebi-. ro-te-shon] (n) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]
ヘビロテ;ヘビーローテ[, hebirote ; hebi-ro-te] (n) (abbr) (See ヘビーローテーション) heavy rotation; frequently broadcasting or listening to the same music; frequently wearing the same outfit [Add to Longdo]
メガネっ娘;眼鏡っ娘;メガネっ子;眼鏡っ子;めがねっ娘;眼鏡娘[めがねっこ(眼鏡っ娘;眼鏡っ子;めがねっ娘;眼鏡娘);メガネっこ(メガネっ娘;メガネっ子), meganekko ( megane tsu musume ; megane tsu ko ; meganetsu musume ; megane musume );] (n) (m-sl) girl (usu. attractive) with glasses; glasses-wearing girl [Add to Longdo]
阿弥陀被り[あみだかぶり, amidakaburi] (n) wearing a hat pushed back on one's head [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wearing \Wear"ing\, a.
   Pertaining to, or designed for, wear; as, wearing apparel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wearing \Wear"ing\, n.
   1. The act of one who wears; the manner in which a thing
    wears; use; conduct; consumption.
    [1913 Webster]
 
       Belike he meant to ward, and there to see his
       wearing.               --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is worn; clothes; garments. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Give me my nightly wearing and adieu. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wear \Wear\, v. t. [imp. {Wore} (w[=o]r); p. p. {Worn}
   (w[=o]rn); p. pr. & vb. n. {Wearing}. Before the 15th century
   wear was a weak verb, the imp. & p. p. being {Weared}.] [OE.
   weren, werien, AS. werian to carry, to wear, as arms or
   clothes; akin to OHG. werien, weren, to clothe, Goth. wasjan,
   L. vestis clothing, vestire to clothe, Gr. "enny`nai, Skr.
   vas. Cf. {Vest}.]
   [1913 Webster]
   1. To carry or bear upon the person; to bear upon one's self,
    as an article of clothing, decoration, warfare, bondage,
    etc.; to have appendant to one's body; to have on; as, to
    wear a coat; to wear a shackle.
    [1913 Webster]
 
       What compass will you wear your farthingale? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       On her white breast a sparkling cross she wore,
       Which Jews might kiss, and infidels adore. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or exhibit an appearance of, as an aspect or
    manner; to bear; as, she wears a smile on her countenance.
    "He wears the rose of youth upon him." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His innocent gestures wear
       A meaning half divine.        --Keble.
    [1913 Webster]
 
   3. To use up by carrying or having upon one's self; hence, to
    consume by use; to waste; to use up; as, to wear clothes
    rapidly.
    [1913 Webster]
 
   4. To impair, waste, or diminish, by continual attrition,
    scraping, percussion, on the like; to consume gradually;
    to cause to lower or disappear; to spend.
    [1913 Webster]
 
       That wicked wight his days doth wear. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The waters wear the stones.      --Job xiv. 19.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause or make by friction or wasting; as, to wear a
    channel; to wear a hole.
    [1913 Webster]
 
   6. To form or shape by, or as by, attrition.
    [1913 Webster]
 
       Trials wear us into a liking of what, possibly, in
       the first essay, displeased us.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   {To wear away}, to consume; to impair, diminish, or destroy,
    by gradual attrition or decay.
 
   {To wear off}, to diminish or remove by attrition or slow
    decay; as, to wear off the nap of cloth.
 
   {To wear on} or {To wear upon}, to wear. [Obs.] "[I] weared
    upon my gay scarlet gites [gowns.]" --Chaucer.
 
   {To wear out}.
    (a) To consume, or render useless, by attrition or decay;
      as, to wear out a coat or a book.
    (b) To consume tediously. "To wear out miserable days."
      --Milton.
    (c) To harass; to tire. "[He] shall wear out the saints of
      the Most High." --Dan vii. 25.
    (d) To waste the strength of; as, an old man worn out in
      military service.
 
   {To wear the breeches}. See under {Breeches}. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wearing
   adj 1: producing exhaustion; "an exhausting march"; "the visit
       was especially wearing" [syn: {exhausting}, {tiring},
       {wearing}, {wearying}]
   n 1: (geology) the mechanical process of wearing or grinding
      something down (as by particles washing over it) [syn:
      {erosion}, {eroding}, {eating away}, {wearing}, {wearing
      away}]
   2: the act of having on your person as a covering or adornment;
     "she bought it for everyday wear" [syn: {wear}, {wearing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top