ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crouch

K R AW1 CH   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crouch-, *crouch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crouch[VI] ก้มลง, Syn. bend, bow
crouch[VI] ก้มศีรษะ
crouch[VT] ก้มศีรษะ
crouch[N] ท่าหมอบ
crouch[VT] หมอบ (ใช้กับสัตว์ที่อยู่ในท่าเตรียมวิ่งหรือกระโดดไปข้างหน้า)
crouching[ADJ] ที่อยู่ในท่าหมอบ, Syn. crouched, hunkered down
crouch down[PHRV] หมอบลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crouch(เคราชฺ) {crouched,crouching,crouches} vi.,vt.,n. (การ) หมอบ,ย่อตัวลง,ย่อตัวและเข่าชิดแบบนอบน้อม, Syn. bend,stoop,bow

English-Thai: Nontri Dictionary
crouch(vi) คู้ตัว,หมอบ,ยอบตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crouchท่าย่อตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are crouching on the balcony of the Albert Hotel.เรากำลังคลาน อยู่บนระเบียง ที่โรงแรมอัลเบิร์ท Wild Reeds (1994)
Five seconds. Tuck yourself into a crouch position.คดตัวให้แน่นแบบลูกบอลเลย เร็วเข้า Event Horizon (1997)
Murphy Crouchเมอพี่ เคร้าซ์ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Sir,Mr Crouch's son What exactly happened to him?ศจ.ครับ ลูกชายของมิสเตอร์เคร้าช์ จริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขา Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Barty Crouch Junior I'm sure your mind's disturbing yoursบาร์ตี้ เคร้าช์ จูเนียร์ ฉันรู้ว่ามันรบกวนจิตใจคุณ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Crouch!หมอบลง! Secret (2007)
Crouch, now!หมอบลง เร็ว! Secret (2007)
Crouching Tiger, Sprinting Monkey.พยัคหมอบ หมัดวานร The Forbidden Kingdom (2008)
Crouch.หมอบลง! Invictus (2009)
- I'm really sorry. She was like a crouching tiger.- ผมขอโทษจริงๆ เธอเหมือนกับเสือหมอบอยู่ Zombieland (2009)
How I envy you... young, pretty, able to crouch for hours behind a bush, waiting for a neighbor to dump her trash.แหม อิจฉาเธอจริงๆ ทั้งสาว ทั้งสวย นอนคุดคู้อยู่ได้ทั้งวันหลังพุ่มไม้ คอยดูเพื่อนบ้านออกมาทิ้งขยะ The Glamorous Life (2010)
¶¶ Sidewalk crouches at her feet ¶¶ทางเดินหมอบราบบนเท้าคุณ Hell-O (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crouchHe crouched and went on crying.
crouchHe sits upright, not crouched over his plate like an animal at a feeding trough.
crouchIf you just crouch a little, her crotch can just be seen flicking in and out of sight. [XXX]
crouchIs this Mr Crouch?
crouchMr Crouch, what do you do?
crouchMrs. Crouch, do you have a job?
crouchShe crouched down by the gate.
crouchThe cat crouched down ready to jump.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอบลง[V] crouch, See also: lie prone, lie on one's stomach, Ant. ลุกขึ้น, Example: แม่กวางวิ่งหนีกระสุนปืนไปได้ 2-3 ก้าวก็ล้มหมอบลงอีก, Thai definition: กิริยาที่ยอบตัวลงให้ขาและแขนราบอยู่กับพื้น
หมอบคลาน[V] prostrate, See also: crouch, crawl, grovel, fall into swoon, kowtow, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ประกาศยกเลิกประเพณีหมอบคลาน ซึ่งใครมาเฝ้าพระองค์ ไม่ต้องหมอบคลาน และทรงอนุญาตให้นั่งเก้าอี้ได้
หมอบ[V] crouch, See also: prostrate, kowtow, Syn. ยอบตัว, หมอบราบ, Example: แมวตัวหนึ่งหมอบอยู่กับพื้นตาจ้องนกกระจอกกำลังจิกหนอน, Thai definition: กิริยาที่ยอบตัวลงให้ขาและแขนราบอยู่กับพื้น, ยอบตัวลงในอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น
ยอบ[V] stoop, See also: crouch, bend, lower, hunch, Syn. ทรุดลง, ย่อลง, หมอบ, ฟุบ, Example: สาวใช้ยอบตัวหลบออกไป
ยอบ[V] stoop, See also: crouch, bend, lower, hunch, Syn. ทรุดลง, ย่อลง, หมอบ, ฟุบ, Example: สาวใช้ยอบตัวหลบออกไป
ยงโย่[V] squat, See also: crouch, to get up from a squatting position, Syn. ยงโย่ยงหยก, Example: เด็กยงโย่ยงหยกอยู่ริมน้ำ, Thai definition: กิริยาที่นั่งหรือยืนขยับตัวขึ้นๆ ลงๆ ก้มๆ เงยๆ ไม่เป็นระเบียบ
การย่อ[N] stoop, See also: crouch, Syn. การย่อตัว, Example: เธอฝึกการย่อตัวถวายความเคารพ เนื่องจากต้องเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสัปดาห์หน้า, Thai definition: การทำให้ต่ำ เช่น การย่อตัว
จ่อม[V] grovel, See also: crouch, lie down, Thai definition: ฟุบ, หมอบ, (ใช้แก่สัตว์ เช่น โค กระบือ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอบ[v.] (møp) EN: crouch ; prostrate ; kowtow   FR: se prosterner ; s'agenouiller
หมอบคลาน[v. exp.] (møp khlān) EN: prostrate ; crouch ; crawl ; grovel ; fall into swoon ; kowtow   
หมอบลง[v. exp.] (møp long) EN: crouch ; lie prone ; lie on one's stomach   
ยงโย่[v.] (yongyō) EN: squat ; crouch ; to get up from a squatting position ; be halfway between sitting and standing   

CMU English Pronouncing Dictionary
CROUCH    K R AW1 CH
CROUCHED    K R AW1 CH T
CROUCHER    K R AW1 CH ER0
CROUCHING    K R AW1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crouch    (v) krˈautʃ (k r au1 ch)
crouched    (v) krˈautʃt (k r au1 ch t)
crouches    (v) krˈautʃɪz (k r au1 ch i z)
crouching    (v) krˈautʃɪŋ (k r au1 ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dūn, ㄉㄨㄣ, ] crouch; squat, #4,972 [Add to Longdo]
卧虎[wò hǔ, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, / ] crouching tiger; fig. major figure in hiding; concealed talent [Add to Longdo]
卧虎藏龙[Wò hǔ cáng lóng, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ ㄘㄤˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Crouching Tiger, Hidden Dragon, movie by Ang Lee 李安 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
しゃがむ[, shagamu] (v5m,vi) to squat; to crouch; (P) [Add to Longdo]
クラウチ[, kurauchi] (n) crouch [Add to Longdo]
クラウチングスタート[, kurauchingusuta-to] (n) crouching start [Add to Longdo]
クラウチングスタイル[, kurauchingusutairu] (n) crouching style [Add to Longdo]
下座[しもざ, shimoza] (n,vs) (1) squatting; prostrating oneself; crouching; (n) (2) musicians' box on the left side of the stage; (3) (See 下座・しもざ) lower seat [Add to Longdo]
屈む[かがむ;こごむ, kagamu ; kogomu] (v5m) to stoop; to lean over; to bend down; to crouch [Add to Longdo]
屈葬[くっそう, kussou] (n) crouched burial [Add to Longdo]
尻座[こうざ, kouza] (n) (arch) crouching [Add to Longdo]
深草兎歩[しんそうとほ, shinsoutoho] (n) crouched walk treading on hands for stealth used by ninja [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crouch \Crouch\ (krouch; 129), v. i. [imp. & p. p. {Crouched}
   (kroucht); p. pr. & vb. n. {Crouching}.] [OE. cruchen,
   crouchen, crouken; cf. E. creep, G. krauchen, kriechen, or E.
   crook to bend, also crouch to cross.]
   1. To bend down; to stoop low; to lie close to the ground
    with the logs bent, as an animal when waiting for prey, or
    in fear.
    [1913 Webster]
 
       Now crouch like a cur.        --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. To bend servilely; to stoop meanly; to fawn; to cringe. "A
    crouching purpose." --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       Must I stand and crouch
       Under your testy humor?        --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crouch \Crouch\, v. t. [OE. cruchen, crouchen, from cruche,
   crouche, cross. Cf. {Crosier}, {Crook}.]
   1. To sign with the cross; to bless. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To bend, or cause to bend, as in humility or fear.
    [1913 Webster]
 
       She folded her arms across her chest,
       And crouched her head upon her breast. --Colerige.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crouch
   n 1: the act of bending low with the limbs close to the body
   v 1: bend one's back forward from the waist on down; "he
      crouched down"; "She bowed before the Queen"; "The young
      man stooped to pick up the girl's purse" [syn: {crouch},
      {stoop}, {bend}, {bow}]
   2: sit on one's heels; "In some cultures, the women give birth
     while squatting"; "The children hunkered down to protect
     themselves from the sandstorm" [syn: {squat}, {crouch},
     {scrunch}, {scrunch up}, {hunker}, {hunker down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top