Search result for

หมอบ

(52 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมอบ-, *หมอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอบ[V] crouch, See also: prostrate, kowtow, Syn. ยอบตัว, หมอบราบ, Example: แมวตัวหนึ่งหมอบอยู่กับพื้นตาจ้องนกกระจอกกำลังจิกหนอน, Thai definition: กิริยาที่ยอบตัวลงให้ขาและแขนราบอยู่กับพื้น, ยอบตัวลงในอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น
หมอบลง[V] crouch, See also: lie prone, lie on one's stomach, Ant. ลุกขึ้น, Example: แม่กวางวิ่งหนีกระสุนปืนไปได้ 2-3 ก้าวก็ล้มหมอบลงอีก, Thai definition: กิริยาที่ยอบตัวลงให้ขาและแขนราบอยู่กับพื้น
หมอบคลาน[V] prostrate, See also: crouch, crawl, grovel, fall into swoon, kowtow, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ประกาศยกเลิกประเพณีหมอบคลาน ซึ่งใครมาเฝ้าพระองค์ ไม่ต้องหมอบคลาน และทรงอนุญาตให้นั่งเก้าอี้ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมอบ(หฺมอบ) ก. กิริยาที่คู้เข่าลงและยอบตัวให้ท่อนแขนส่วนล่างราบอยู่กับพื้น, ยอบตัวลงในอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น
หมอบสิ้นเรี่ยวสิ้นแรง, ลุกไม่ขึ้น, เช่น ถูกตีเสียหมอบ เป็นไข้เสียหมอบ.
หมอบกระแตก. หมอบนิ่งไม่มีทางสู้.
หมอบกราบก. หมอบแล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่ประนมอยู่กับพื้น.
หมอบราบคาบแก้วก. ยอมตามโดยไม่ขัดขืน, ยอมแพ้โดยดี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Down!หมอบ! หมอบPa Make Loa (2012)
Down!หมอบNot One Red Cent (2012)
Not me.ฉันหมอบ Red in Tooth and Claw (2013)
I mean, the doctors told me that my life was gonna beฉันหมายถึง พวกหมอบอกว่าชีวิตฉันจะดีขึ้น Not Cancer (2008)
I promise. This time, I promise. The doctor said Abel's getting stronger.ฉันสัญญา ครั้งนี้ ฉันให้สัญญา หมอบอกว่าเอเบลเเข็งเเรงขึ้น Pilot (2008)
The doctor says we'll know after tonight.หมอบอกกับเราว่า ต้องรอให้พ้นคืนนี้ไปก่อน Baby and I (2008)
(Daddy, I'm in pain. They say it's pneumonia.)(พ่อ, ผมป่วย หมอบอกว่าผมเป็นปอดบวม) Baby and I (2008)
The doctor said he was cured.หมอบอกว่า เขาต้องได้รับการรักษา Heartbreak Library (2008)
The doctor was surprised by the speed of his recovery.หมอบอกว่า น่าประหลาดใจมากที่เขาดีขึ้นอย่างรวดเร็ว Heartbreak Library (2008)
Get down!หมอบลง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Doctor said you can have as much as you want.หมอบอกว่า แม่ต้องการยาแค่ไหนก็ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You grew as the doctor had promised, normal and healthy.เธอเดิบโตเป็นปรกติ สุขภาพดี อย่างที่หมอบอก The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอบ[v.] (møp) EN: crouch ; prostrate ; kowtow   FR: se prosterner ; s'agenouiller
หมอบคลาน[v. exp.] (møp khlān) EN: prostrate ; crouch ; crawl ; grovel ; fall into swoon ; kowtow   
หมอบลง[v. exp.] (møp long) EN: crouch ; lie prone ; lie on one's stomach   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
couch[VI] นอนลง, See also: หมอบลง
cower[VI] ทำตัวงอ (ด้วยความกลัว), See also: หมอบ, งอตัว (เนื่องจากความกลัว), Syn. crawl, creep, cringe
crouch[VT] หมอบ (ใช้กับสัตว์ที่อยู่ในท่าเตรียมวิ่งหรือกระโดดไปข้างหน้า)
crouch down[PHRV] หมอบลง
grovel[VI] หมอบคลานเพื่อหาบางสิ่ง, Syn. crawl
prostrate[ADJ] ที่นอนราบกับพื้น, See also: หมอบ, นอนคว่ำ, Syn. prone
prostrate[VT] หมอบ, See also: หมอบราบ, Syn. fall on one's knees, bow and scrape
prostrate before[PHRV] หมอบ, Syn. bow before
squat[VI] หมอบ, Syn. cower
stop down[PHRV] หมอบต่อไป, Syn. keep down, remain down, stay down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
couch(เคาชฺ) {couched,couching,couches} n. ที่นอน,เก้าอี้นอน,เก้าอี้ยาว,ถ้ำสัตว์. vt. ทำให้นอนลง,เอนลง,ขจัดออก,แสดงด้วยถ้อยคำ,เขียนด้วยคำพูด vi. นอนลง,ก้มลง,หมอบ,กอง, Syn. express
couchant(เคา'เชินทฺ) n. ซึ่งนอนลง,ซึ่งหมอบอยู่
couching(เคา'ชิง) n. การนอนลง,การหมอบลง
cower(คาว'เออะ) {cowered,cowering,cowers} vt.,vi. หมอบด้วยความกลัว,ยืนหรือนั่งเอาเข่าชิดกันและก้มตัวด้วยความกลัว, Syn. cringe,shrink ###A. strut
crouch(เคราชฺ) {crouched,crouching,crouches} vi.,vt.,n. (การ) หมอบ,ย่อตัวลง,ย่อตัวและเข่าชิดแบบนอบน้อม, Syn. bend,stoop,bow
drop(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จำนวนเล็กน้อย,หยดยา,ลูกตุ้ม,การตกลง vi.,vt. (ทำให้) หยดลง,หย่อนลง,ตก,จมลง,สิ้นสุด,ถอน,ยุติ,หายไป,หมอบ,ตกต่ำลง,ถอยหลัง,เคลื่อนต่ำลง -Phr. (drop behind ล้าหลัง,ไม่ครบ,ไม่ถึง)
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
lie(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication
prone(โพรน) adj. นอนคว่ำ,หมอบลง,มีใจเอนเอียง,มีแนวโน้ม,ชอบ,ลาดชัน,เอียงลาด,เหยียด,นอบน้อมเกินไป., See also: proneness n., Syn. disposed,

English-Thai: Nontri Dictionary
couch(vi) หมอบลง,ก้มลง
couchant(adj) ซึ่งหมอบอยู่,ซึ่งนอนลง
crouch(vi) คู้ตัว,หมอบ,ยอบตัว
lie(vi) นอนลง,อยู่,พูดปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พิง,เอกเขนก
prostrate(adj) นอนคว่ำ,หมอบราบ
prostrate(vt) นอนราบ,หมอบราบ,กราบกราน
prostration(n) การนอนราบ,การนอนคว่ำ,การหมอบ,การกราบ
squat(adj) อ้วนเตี้ย,หมอบ,ม่อต้อ
squat(vi) ขดตัว,หมอบลง,นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับเพียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top