ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whoremonger

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whoremonger-, *whoremonger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whoremonger(n) คนเที่ยวซ่องนางโลม, Syn. whoremaster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whoremonger(ฮอร์'มังเกอะ) n. คนเที่ยวซ่องนางโลม, See also: whoremongering n.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกค้าของโสเภณี[lūkkhā khøng sōphēnī] (n, exp) EN: john ; whoremaster ; whoremonger   FR: client d'une prostituée [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whoremonger (n) hˈɔːmʌŋgər (h oo1 m uh ng g @ r)
whoremongers (n) hˈɔːmʌŋgəz (h oo1 m uh ng g @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whoremonger \Whore"mon`ger\, n.
   A whoremaster; a lecher; a man who frequents the society of
   whores.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whoremonger
   n 1: a prostitute's customer [syn: {whoremaster}, {whoremonger},
      {john}, {trick}]
   2: a pimp who procures whores [syn: {whoremaster},
     {whoremonger}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top