ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elixir

IH0 L IH1 K S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elixir-, *elixir*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elixir(n) ยาอายุวัฒนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elixir(อีลิค'เซอะ) n. สารละลายแอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นหอมและรสหวานใช้ทำเป็นน้ำยา, ยาแก้สารพัดโรค (panacea)

English-Thai: Nontri Dictionary
elixir(n) ยาอายุวัฒนะ, น้ำอมฤต, น้ำทิพย์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elixirอิลิกเซอร์, อีลิกเซอร์, อีลิกเซ่อ, ยาอีลิกเซอร์, ยาน้ำที่ละลายในแอลกอฮอล์, ยาน้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll transform any metal into pure gold and produces the Elixir of Life which will make the drinker immortal."เปลี่ยนโลหะทุกอย่างให้เป็นทองได้ และยังนำไปปรุงยาชุบชีวิต ซึ่งทำให้ผู้ดื่มเป็นอมตะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
With the Elixir of Life, Voldemort will be strong again.เพื่อให้โวลเดอมอร์กลับแข็งแรงขึ้นอีก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
He has enough Elixir to set his affairs in order.เขามียาชุบชีวิตเพียงพอที่จะจัดการอะไร Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Just like an elixir ought to do!อย่างที่น้ำอมฤตควรจะเป็น Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Who has-a da nerve-a to say my elixir is piss!ผู้ใดอาจหาญ กล่าวว่าน้ำอมฤตของกระผมเป็นฉี่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
What elixir have you been drinking?คุณไปดื่มน้ำอมฤตที่ไหนมาเหรอ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The Eye contains the elixir from the Pool of Eternal Life.ดวงตาเป็นที่เก็บซ่อนยาอายุวัฒนะ จากบ่อน้ำอมฤต ผมอยากให้คุณเปิดมัน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
It is here that the Heavenly Ministers gather to celebrate the longevity, and drink the Elixir of Immortality.ที่นั่นเอง พวกเหล่าขุนนางสวรรค์ มารวมตัวฉลองให้กับความยิ่งยืนนาน พร้อมกับดื่มยาแห่งความเป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
When I deliver the lost weapon, the Jade Warlord shall grant me the Elixir of Immortality.เมื่อข้ามอบอาวุธนี้ แม่ทัพเจด จะให้ ยาอมตะ แก่ฉัน The Forbidden Kingdom (2008)
There is only one Elixir of Immortality.มียาอมตะแค่หนึ่งเดียว The Forbidden Kingdom (2008)
You see, I promised the Elixir to someone else.เจ้าก็รู้ ข้าให้สัญญา กับคนอื่นเอาไว้ด้วย The Forbidden Kingdom (2008)
The Elixir of Immortality.ยาแห่งความเป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ELIXIR IH0 L IH1 K S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elixir (n) ˈɪlˈɪksər (i1 l i1 k s @ r)
elixirs (n) ˈɪlˈɪksəz (i1 l i1 k s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, ] elixirs; sweet wine #285,841 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エリキシル;エリクシア[erikishiru ; erikushia] (n) elixir [Add to Longdo]
エリキシル剤[エリキシルざい, erikishiru zai] (n) elixir [Add to Longdo]
仙丹[せんたん, sentan] (n) the elixir (of life) [Add to Longdo]
仙薬[せんやく, senyaku] (n) panacea; elixir (of life) [Add to Longdo]
煉丹[れんたん, rentan] (n) elixir of life (prepared from cinnabar in ancient China) [Add to Longdo]
煉丹術[れんたんじゅつ, rentanjutsu] (n) alchemy; art of making elixirs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elixir \E*lix"ir\, n. [F. ['e]lixir, Sp. elixir, Ar.
   eliks[imac]r the philosopher's stone, prob. from Gr. ? dry,
   (hence probably) a dry powder; cf. Skr. ksh[=a] to burn.]
   1. (Med.) A tincture with more than one base; a compound
    tincture or medicine, composed of various substances, held
    in solution by alcohol in some form.
    [1913 Webster]
 
   2. (Alchemy) An imaginary liquor capable of transmuting
    metals into gold; also, one for producing life
    indefinitely; as, elixir vit[ae], or the elixir of life.
    [1913 Webster]
 
   3. The refined spirit; the quintessence.
    [1913 Webster]
 
       The . . . elixir of worldly delights. --South.
    [1913 Webster]
 
   4. Any cordial or substance which invigorates.
    [1913 Webster]
 
       The grand elixir, to support the spirits of human
       nature.                --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elixir
   n 1: a sweet flavored liquid (usually containing a small amount
      of alcohol) used in compounding medicines to be taken by
      mouth in order to mask an unpleasant taste
   2: hypothetical substance that the alchemists believed to be
     capable of changing base metals into gold [syn:
     {philosopher's stone}, {philosophers' stone}, {elixir}]
   3: a substance believed to cure all ills

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top