Search result for

panel

(95 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -panel-, *panel*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
panel painting[แพเนล เพ้นทิง] (n ) จิตรกรรมแผง เป็นจิตรกรรมที่เขียนบนแผงที่ทำด้วยไม้ที่อาจจะเป็นแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นเชื่อมต่อกัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนภาพมาจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก่อนที่การเขียนบนผ้าใบจะกลายมาเป็นที่นิยมกัน (Wikipedia.org)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
panel    [N] แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุ (บริเวณประตู, หน้าต่างหรือผนัง), Syn. flat solid, sheet
panel    [N] เบาะรองอานม้า, Syn. pad
panel    [N] บัญชีรายชื่อแพทย์ที่รักษาคนไข้ (ทางประกันสังคม), See also: แผนการประกันสังคม, Syn. committee, group
panel    [N] คณะผู้อภิปรายทางการเมือง, Syn. committee, group
panel    [N] คณะลุกขุน, Syn. juror, jury, group
panel    [N] แผงควบคุมไฟฟ้า, See also: แผงหน้าปัด, Syn. switchboard
panel    [N] ดิ้นประดับบนชุดสตรี
panel    [VT] ตกแต่ง, See also: ประดับ, ใส่กรอบ, Syn. arrange, decorate, furnish, set up
panel    [VT] ใส่เบาะอานม้า
panel    [VT] จัดให้มีคณะลูกขุน, Syn. empanel, impanel, pick, set up

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panelแผง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
panel๑. คณะผู้อภิปราย๒. องค์คณะ๓. บัญชีรายชื่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
panel๑. คณะผู้อภิปราย๒. องค์คณะ (ผู้พิพากษาหรือลูกขุน)๓. บัญชีรายชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panelแผง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
panelแปลง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
panel analysisการวิเคราะห์ตามบุคคลในรุ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
panel boardแผงไฟ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
panel paintingจิตรกรรมแผง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
panelThe output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.
panelI would like to purchase a wooden deck panel that can be laid on the porch.
panelA panel of experts discussed the plan.
panelThe panelists discussed energy problems.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
panel(แพน'เนิล) n. บัญชีชื่อ,รายชื่อ vt. จัดเป็นคณะ, See also: paneling n panelist n.
panel shown. =panel disscussion
panel truckn. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
panel vann. รถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นปิดรอบข้าง
panelist(แพน'นะลิสท) n. สมาชิกของกลุ่มผู้อภิปราย
panelizedadj. ประกอบด้วยผนัง พื้นหรือหลังคาที่แบ่งออกเป็นส่วน ๆ และประกอบขื้นเป็นชิ้นเดียวได้ในภายหลัง
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)
empanel(เอม'พะเนล) vt. ดู impanel

English-Thai: Nontri Dictionary
panel(n) บัญชีรายชื่อ,คณะลูกขุน,แผ่นรูป,คณะกรรมการ,แผงหน้าปัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผงจ่ายไฟ [N] panelboard, Syn. แผงไฟ, Example: ภายในอาคารต้องติดตั้งแผงจ่ายไฟอย่างมั่นคง ในตำแหน่งที่ไม่เกิดความเสียหายทางกายภาพ, Count unit: แผง, Thai definition: ผนังที่ติดเครื่องวัดไฟฟ้าต่างๆ
ผู้ร่วมอภิปราย    [N] panelist, Example: การอภิปรายเกี่ยวกับการปฎิรูปการศึกษามีผู้ร่วมอภิปราย 4 ท่าน, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้เข้าร่วมพูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานหน้าต่าง[n. exp.] (bānnātāng) EN: window panel ; window leaf   FR: châssis vitré [m]
บานประตู[n.] (bānpratū) EN: door panel ; door leaf   FR: panneau de porte [m]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
การอภิปรายผู้ชำนาญพิเศษ[n. exp.] (kān aphiprāi phūchamnān phisēt) EN: panel discussion   
การประชุมผู้ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (kān prachum phū chamnanphisēt) EN: panel meeting   
คณะผู้เชี่ยวชาญ[] (khana phūchīochān) EN: panel of experts   FR: panel d'experts [m]
กระจก[n.] (krajok) EN: glass ; sheet glass ; glass panel   FR: verre [m] ; vitre [f] ; carreau [m]
แผงจ่ายไฟ[n. exp.] (phaēng jāi fai) EN: panelboard   
แผงควบคุม[n. exp.] (phaēng khūapkhum) EN: control panel ; console   FR: pupitre de commande [m] ; console [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PANEL    P AE1 N AH0 L
PANELS    P AE1 N AH0 L Z
PANELLA    P AH0 N EH1 L AH0
PANELS'    P AE1 N AH0 L Z
PANEL'S    P AE1 N AH0 L Z
PANELED    P AE1 N AH0 L D
PANELIST    P AE1 N AH0 L AH0 S T
PANELIZE    P AE1 N AH0 L AY2 Z
PANELING    P AE1 N AH0 L IH0 NG
PANELIZED    P AE1 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panel    (v) (p a1 n l)
panels    (v) (p a1 n l z)
panelled    (v) (p a1 n l d)
panelling    (v) (p a1 n @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ratespiel {n}panel game [Add to Longdo]
Kassenarzt {m}panel doctor [Add to Longdo]
Kassenpraxis {f}panel practice [Add to Longdo]
Autoschlosser {m}panel beater [Add to Longdo]
Kassenpatient {m}panel patient [Add to Longdo]
Flächenfilter {m}panel filter [Add to Longdo]
Fensterumschlag {m}panel envelope [Add to Longdo]
Gerätedichtung {f}panel seal [Add to Longdo]
(kleiner) Lieferwagenpanel truck [Am.] [Add to Longdo]
Gerätekasten {m}; Geräteschrank {m}panel box [Add to Longdo]
Podiumsdiskussion {f}; Podiumsgespräch {n}panel discussion [Add to Longdo]
Gremium {n}; Forum {n}; Diskussionsrunde {f} | Sachverständigengremium {n}panel | panel of experts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
アクセスパネル[, akusesupaneru] (n) access panel [Add to Longdo]
インストルメントパネル[, insutorumentopaneru] (n) instrument panel [Add to Longdo]
インパネ[, inpane] (n) (abbr) instrument panel [Add to Longdo]
エキスパンションキャビネットパネル[, ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) {comp} expansion cabinet panel [Add to Longdo]
カスタムパネルウィンドウ[, kasutamupaneruuindou] (n) {comp} custom panel pane [Add to Longdo]
ガスパネル[, gasupaneru] (n) {comp} plasma panel; gas panel [Add to Longdo]
コマ割り[コマわり, koma wari] (n) panel layout [Add to Longdo]
コントロールパネル[, kontoro-rupaneru] (n) {comp} control panel [Add to Longdo]
コンパネ[, konpane] (n) (1) (abbr) plywood panel; (2) control panel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合议[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, / ] panel discussion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガスパネル[がすぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel [Add to Longdo]
タッチパネル[たっちぱねる, tacchipaneru] touch panel [Add to Longdo]
パネル[ぱねる, paneru] panel [Add to Longdo]
フラットパネル[ふらっとぱねる, furattopaneru] flat panel (monitor, e.g.) [Add to Longdo]
フラットパネルディスプレイ[ふらっとぱねるでいすぷれい, furattopanerudeisupurei] flat panel display [Add to Longdo]
フラットパネルモニター[ふらっとぱねるもにたー, furattopanerumonita-] flat panel monitor [Add to Longdo]
プラズマパネル[ぷらずまぱねる, purazumapaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
リアパネル[りあぱねる, riapaneru] back panel [Add to Longdo]
制御盤[せいぎょばん, seigyoban] operator control panel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panel \Pan"el\, n. [Orig., a little piece; OF. panel, pannel, F.
   panneau, dim. of pan skirt, lappet, part or piece of a wall,
   side. See 2d {Pane}.]
   1. (Arch.) A sunken compartment with raised margins, molded
    or otherwise, as in ceilings, wainscotings, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) A piece of parchment or a schedule, containing the
      names of persons summoned as jurors by the sheriff;
      hence, more generally, the whole group of persons
      summoned on a particular day, from whom a jury is to
      be selected; also, the jury selected from that group.
      --Blackstone.
    (b) (Scots Law) A prisoner arraigned for trial at the bar
      of a criminal court. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   3. Hence: Any group of persons selected to judge a contest,
    conduct a discussion, serve as advisers, or participate in
    any group activity in which they will provide information
    or make judgments.
    [PJC]
 
   4. Formerly, a piece of cloth serving as a saddle; hence, a
    soft pad beneath a saddletree to prevent chafing.
    [1913 Webster]
 
   5. (Joinery) A board having its edges inserted in the groove
    of a surrounding frame; as, the panel of a door.
    [1913 Webster]
 
   6. (Masonry) One of the faces of a hewn stone. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   7. (Painting) A slab or plank of wood upon which, instead of
    canvas, a picture is painted.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mining)
    (a) A heap of dressed ore.
    (b) One of the districts divided by pillars of extra size,
      into which a mine is laid off in one system of
      extracting coal.
      [1913 Webster]
 
   9. (Dressmaking) A plain strip or band, as of velvet or
    plush, placed at intervals lengthwise on the skirt of a
    dress, for ornament.
    [1913 Webster]
 
   10. A portion of a framed structure between adjacent posts or
     struts, as in a bridge truss.
     [1913 Webster]
 
   11. (A["e]ronautics) A segment of an a["e]roplane wing. In a
     biplane the outer panel extends from the wing tip to the
     next row of posts, and is trussed by oblique stay wires.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Panel game}, a method of stealing money in a panel house.
 
   {Panel house}, a house of prostitution in which the rooms
    have secret entrances to facilitate theft from customers
    by accomplices of the inmates.
 
   {Panel saw}, handsaw with fine teeth, -- used for cutting out
    panels, etc.
 
   {Panel thief}, one who robs in a panel house.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Panel \Pan"el\, v. t. [imp. & p. p. {Paneled}or {Panelled}; p.
   pr. & vb. n. {Paneling} or {Panelling}.]
   To form in or with panels; as, to panel a wainscot.
   [1913 Webster]
 
   {Paneled back} (Arch.), the paneled work covering the window
    back. See {Window back}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 panel
   n 1: sheet that forms a distinct (usually flat and rectangular)
      section or component of something
   2: a committee appointed to judge a competition [syn: {jury},
     {panel}]
   3: (law) a group of people summoned for jury service (from whom
     a jury will be chosen) [syn: {panel}, {venire}]
   4: a group of people gathered for a special purpose as to plan
     or discuss an issue or judge a contest etc
   5: a soft pad placed under a saddle
   6: a piece of cloth that is generally triangular or tapering;
     used in making garments or umbrellas or sails [syn: {gore},
     {panel}]
   7: (computer science) a small temporary window in a graphical
     user interface that appears in order to request information
     from the user; after the information has been provided the
     user dismisses the box with `okay' or `cancel' [syn: {dialog
     box}, {panel}]
   8: electrical device consisting of a flat insulated surface that
     contains switches and dials and meters for controlling other
     electrical devices; "he checked the instrument panel";
     "suddenly the board lit up like a Christmas tree" [syn:
     {control panel}, {instrument panel}, {control board},
     {board}, {panel}]
   v 1: decorate with panels; "panel the walls with wood"
   2: select from a list; "empanel prospective jurors" [syn:
     {empanel}, {impanel}, {panel}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top