ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jury

JH UH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jury-, *jury*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jury(n) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน, Syn. panel
jury(n) คณะลูกขุน, Syn. panel, jury panel
jury(vt) ตัดสินโดยคณะลูกขุน
juryman(n) คณะลูกขุนที่เป็นผู้ชาย, Syn. juror

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jury(จัว'รี) n. คณะลูกขุน, คณะตุลาการ, คณะกรรมการผู้พิจารณา การให้รางวัลและการตัดสิน adj. ใช้ชั่วคราว, ชั่วคราว
jury-rig(จัว'รีริก) n. สายระโยงระยางชั่วคราว.
juryman(จัวร์'เมิน) n. =juror (ดู) pl. jurymen
injury(อิน'จะรี) n. อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, ความอยุติธรรมที่ได้รับ, การล่วงละเมิด, การก้าวร้าว, Syn. harm, hurt
perjury(เพอ'จะรี) n. การให้การเป็นพยานเท็จ, การเบิกความเท็จ, การสาบานเท็จ, See also: perjurious adj., Syn. lie

English-Thai: Nontri Dictionary
jury(n) คณะตุลาการ, คณะลูกขุน
juryman(n) ตุลาการ, ลูกขุน
injury(n) อันตราย, ความบาดเจ็บ, ความเสียหาย, ความก้าวร้าว
perjury(n) การเบิกความเท็จ, การทวนสาบาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juryคณะลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juryคณะลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juryคณะลูกขุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The jury will now retire.คณะลูกขุนในขณะนี้จะเกษียณ 12 Angry Men (1957)
- I mean, I've never been on a jury before.- ฉันหมายความว่าฉันไม่เคยอยู่ในคณะลูกขุนก่อน 12 Angry Men (1957)
I thought we'd sit in order, by jury numbers.ผมคิดว่าเราจะนั่งในการสั่งซื้อโดยตัวเลขที่คณะลูกขุน 12 Angry Men (1957)
What do you mean? There are no secrets in a jury room. I know who it was.สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร มีความลับไม่มีในห้องคณะลูกขุนมี ฉันรู้ว่าที่มันเป็น 12 Angry Men (1957)
OK. I'll call off your jury numbers. One?ตกลง ผมจะโทรออกหมายเลขคณะลูกขุนของคุณ หนึ่ง? 12 Angry Men (1957)
No jury can declare a man guilty unless it's sure.No jury can declare a man guilty unless it's sure. 12 Angry Men (1957)
That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not. 12 Angry Men (1957)
Did it occur to the jury that anybody could have stuck some of my clothes up the furnace ?I'm a real light sleeper, Childs. The Thing (1982)
It took the jury six hours to bring us in guilty..ใช้เวลาหกชั่วโมงในการไต่สวน ว่าพวกเราผิด Goodfellas (1990)
This morning you told the jury about your background.เมื่อเช้าคุณบอกคณะลูกขุน เกี่ยวกับประวัติของคุณ Goodfellas (1990)
Grand jury said that Nick Curran's girlfriend did it.คณะลูกขุนบอกว่า แฟนของ นิค เคอแรน เป็นคนทำ Basic Instinct (1992)
The jury found you guilty.Hero ~ Episode 2 Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juryIn the justice system of the United States, there are twelve people on a jury.
juryI was called in for jury this morning, and I actually have to serve on a case.
juryShe stood in the court before judge and jury.
juryThe jury acquitted him of the crime.
juryThe jury has returned a verdict of guilty.
juryThe jury is hung.
juryThe jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.
juryThe jury were asked to allow for the age of the accused.
juryThey enrolled him as a jury member.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะลูกขุน(n) jury, Syn. ลูกขุน, Example: เขาถูกคณะลูกขุนลงมติชี้ขาดว่าผิดจริงตามฟ้อง, Thai Definition: กลุ่มผู้พิจารณาผิดชอบในอรรถคดี ก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน มีในสมัยก่อนและต่างประเทศ
ลูกขุน(n) jury, Syn. ลูกขุน ณ ศาลหลวง, คณะลูกขุน, Example: กฎหมายรัฐอิลลินอยส์บัญญัติให้ลูกขุนชุดใหญ่พิเศษนี้มีอายุหนึ่งเดือน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่พิจารณาผิดชอบในอรรถคดีก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดแผล[bātphlaē] (n) EN: wound ; injury ; cut  FR: blessure [ f ]
การบาดเจ็บ[kān bātjep] (n) EN: injury  FR: blessure [ f ]
การบาดเจ็บภายใน[kān bātjep phāinai] (n, exp) EN: intrinsic injury
การบาดเจ็บที่หัวเข่า[kān bātjep thī hūakhao] (n, exp) EN: knee injury
การบาดเจ็บที่เข่า[kān bātjep thī khao] (n, exp) EN: knee injury  FR: blessure au genou [ f ]
การบาดเจ็บที่คอ[kān bātjep thī khø] (n, exp) EN: neck injury
การบาดเจ็บที่ศีรษะ[kān bātjep thī sīsa] (n, exp) EN: head injury  FR: blessure à la tête [ f ]
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[kān bātjep thī sūang-ok] (n, exp) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma
การบาดเจ็บที่ตับ[kān bātjep thī tap] (n, exp) EN: liver injury
การบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ[kān bātjep tø sīsa] (n, exp) EN: head injury  FR: blessure à la tête [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JURY JH UH1 R IY0
JURY'S JH UH1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jury (n) ʤˈuəʳriː (jh u@1 r ii)
juryman (n) ʤˈuəʳrɪmən (jh u@1 r i m @ n)
jurymen (n) ʤˈuəʳrɪmən (jh u@1 r i m @ n)
jury-box (n) ʤˈuəʳrɪ-bɒks (jh u@1 r i - b o k s)
jury-mast (n) ʤˈuəʳrɪ-maːst (jh u@1 r i - m aa s t)
jury-boxes (n) ʤˈuəʳrɪ-bɒksɪz (jh u@1 r i - b o k s i z)
jury-masts (n) ʤˈuəʳrɪ-maːsts (jh u@1 r i - m aa s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陪审团[péi shěn tuán, ㄆㄟˊ ㄕㄣˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] jury, #27,527 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jury { m }; Preisrichterausschuss { m }jury [Add to Longdo]
Jury { m }selection committee; panel of judges [Add to Longdo]
Notsegel { n } [ naut. ]jury rig [Add to Longdo]
Schwurgericht { n }jury court [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃりっぱげ[jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
インジャリータイム;インジュリータイム[injari-taimu ; injuri-taimu] (n) injury time [Add to Longdo]
ジュリー[juri-] (n) (See 陪審) jury; (P) [Add to Longdo]
過失傷害[かしつしょうがい, kashitsushougai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
過失傷害罪[かしつしょうがいざい, kashitsushougaizai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
怪我[けが, kega] (n, vs) injury (to animate object); hurt; (P) [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) injury; harm; evil influence; damage; (P) [Add to Longdo]
害悪[がいあく, gaiaku] (n) harm; injury; evil (influence) [Add to Longdo]
害毒[がいどく, gaidoku] (n) harm; injury; mischief; poison; virus [Add to Longdo]
[ぜき, zeki] (suf) (hon) (abbr) (See 関取) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受領システム[じゅりょうシステム, juryou shisutemu] receiving system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
陪審[ばいしん, baishin] Jury, Schwurgericht, Geschworener [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jury \Ju"ry\, a. [Etymol. uncertain.] (Naut.)
   For temporary use; -- applied to a temporary contrivance.
   [1913 Webster]
 
   {Jury rudder}, a rudder constructed for temporary use.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jury \Ju"ry\, n.; pl. {Juries}. [OF. jur['e]e an assize, fr.
   jurer to swear, L. jurare, jurari; akin to jus, juris, right,
   law. See {Just},a., and cf. {Jurat}, {Abjure}.]
   [1913 Webster]
   1. (Law) A body of people, selected according to law,
    impaneled and sworn to inquire into and try any matter of
    fact, and to render their true verdict according to the
    evidence legally adduced. In criminal trials the number of
    such persons is usually twelve, but in civil cases and in
    grand juries it may different. See {Grand jury} under
    {Grand}, and {Inquest}.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The jury, passing on the prisoner's life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A committee for determining relative merit or awarding
    prizes at an exhibition or competition; as, the art jury
    gave him the first prize.
    [1913 Webster]
 
   {Jury of inquest}, a coroner's jury. See {Inquest}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jury
   n 1: a body of citizens sworn to give a true verdict according
      to the evidence presented in a court of law
   2: a committee appointed to judge a competition [syn: {jury},
     {panel}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Jury /ʒyːriː/ 
  jury; selection committee

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 jury /ʒyri/
  1. jury
  2. jury

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 jury
  jury

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top