ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

control panel

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -control panel-, *control panel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
control panelแผงควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
control panelแผงควบคุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
control panelแผงควบคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get away from that control panel, Doctor.เลิกยุ่งกับแผงควบคุณได้แล้ว ด็อกเตรอร์ Dead Space: Downfall (2008)
Someone's gotten into the central control panelมีบางคนเข้าไปที่แผงควบคุมส่วนกลาง Hostage Crisis (2009)
The control panel hid my baby bump perfectly.มันซ่อนหน้าท้องได้ดีจริงๆ Ballad (2009)
I checked out Nayak's control panel.ผมตรวจสอบแผงควบคุม ของนาแยคแล้ว Dream Logic (2009)
This control panel was manufactured by McTiernan Industries.แผงควบคุมนี้ผลิต โดยโรงงาน McTiernan Chuck Versus the Subway (2010)
Is that a control panel? Are you getting this?นั่นแผงควบคุม ใช่มั้ย ? เชื่อมต่อได้รึยัง ? The Greater Good (2010)
It's a nuclear control panel.มันคือแผงควบคุมนิวเคลียร์ Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I have a nuclear weapons control panel in my basement.ฉันมีแผงควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ ในห้องชั้นใต้ดิน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
You need to get to the control panel and take out the wi-fi.คุณต้องเข้าถึงแผงควบคุม และปิดระบบไร้สาย Deadline (2011)
Listen, there's-there's a button on the control panel.อย่างนี้นะ มีปุ่ม ปุ่มนึงอยู่แผงควบคุม Chuck Versus the Zoom (2011)
This is your control panel.นี่เป็นเป็นแผงควบคุมของคุณ Halloween: Part 1 (2011)
Just a busted control panel, Mrs. Tennison.แค่แผงควบคุมเสียนิดหน่อย คุณเทนเนสสัน Big Brother (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผงควบคุม[n. exp.] (phaēng khūapkhum) EN: control panel ; console   FR: pupitre de commande [m] ; console [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コントロールパネル[, kontoro-rupaneru] (n) {comp} control panel [Add to Longdo]
コンパネ[, konpane] (n) (1) (abbr) plywood panel; (2) control panel [Add to Longdo]
制御盤[せいぎょばん, seigyoban] (n) control panel; switchbox [Add to Longdo]
操作パネル[そうさパネル, sousa paneru] (n) {comp} control panel [Add to Longdo]
操作盤[そうさばん, sousaban] (n) control board; control panel; console [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel [Add to Longdo]
制御盤[せいぎょばん, seigyoban] operator control panel [Add to Longdo]
操作パネル[そうさパネル, sousa paneru] control panel [Add to Longdo]
操作盤[そうさばん, sousaban] operator control panel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 control panel
   n 1: electrical device consisting of a flat insulated surface
      that contains switches and dials and meters for controlling
      other electrical devices; "he checked the instrument
      panel"; "suddenly the board lit up like a Christmas tree"
      [syn: {control panel}, {instrument panel}, {control board},
      {board}, {panel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top