ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smoothness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smoothness-, *smoothness*, smoothnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
smoothness(n) ความเรียบ, ความเกลี้ยงเกลา, ความราบรื่น, ความอ่อนโยน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like the velvety smoothness of gourmet chocolates lovers gift each other.วันนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกับช็อคโกแลตที่กำลังละลาย แต่สำหรับคนที่ไม่มีคู่ Operation Proposal (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความราบรื่น(n) peacefulness, See also: smoothness, Syn. ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: ทุกคนหวังที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่น, Thai Definition: ความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคใดๆ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
smoothness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smoothness

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] TH: ราบรื่น  EN: smoothness

Japanese-English: EDICT Dictionary
潤滑[じゅんかつ, junkatsu] (adj-na, n) smoothness; lubrication #19,913 [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na, n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smoothness \Smooth"ness\, n.
   Quality or state of being smooth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smoothness
   n 1: a texture without roughness; smooth to the touch; "admiring
      the slim smoothness of her thighs"; "some artists prefer
      the smoothness of a board" [ant: {raggedness}, {roughness}]
   2: powerful and effective language; "his eloquence attracted a
     large congregation"; "fluency in spoken and written English
     is essential"; "his oily smoothness concealed his guilt from
     the police" [syn: {eloquence}, {fluency}, {smoothness}]
   3: the quality of being bland and gracious or ingratiating in
     manner [syn: {suavity}, {suaveness}, {blandness},
     {smoothness}]
   4: the quality of having a level and even surface; "the water
     was a glassy smoothness"; "the weather system of the Pacific
     is determined by the uninterrupted smoothness of the ocean"
   5: the quality of being free from errors or interruptions; "the
     five-speed manual gearbox is smoothness personified"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top