ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smoothness

S M UW1 DH N AH0 S   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smoothness-, *smoothness*, smoothnes
English-Thai: Nontri Dictionary
smoothness(n) ความเรียบ,ความเกลี้ยงเกลา,ความราบรื่น,ความอ่อนโยน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like the velvety smoothness of gourmet chocolates lovers gift each other.วันนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกับช็อคโกแลตที่กำลังละลาย แต่สำหรับคนที่ไม่มีคู่ Operation Proposal (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเรียบ[N] flatness, See also: smoothness, plainness, Syn. ความราบเรียบ, Ant. ความขรุขระ, ความไม่เรียบ, Example: มนุษย์ในสมัยก่อนมีความสามารถในการขัดเครื่องมือหินให้มีความเรียบเกลี้ยงเกลาขึ้น
ความราบรื่น[N] peacefulness, See also: smoothness, Syn. ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: ทุกคนหวังที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่น, Thai definition: ความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคใดๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOOTHNESS S M UW1 DH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smoothness (n) smˈuːðnəs (s m uu1 dh n @ s)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ราบรื่น English: smoothness

Japanese-English: EDICT Dictionary
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
潤滑[じゅんかつ, junkatsu] (adj-na,n) smoothness; lubrication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smoothness \Smooth"ness\, n.
   Quality or state of being smooth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smoothness
   n 1: a texture without roughness; smooth to the touch; "admiring
      the slim smoothness of her thighs"; "some artists prefer
      the smoothness of a board" [ant: {raggedness}, {roughness}]
   2: powerful and effective language; "his eloquence attracted a
     large congregation"; "fluency in spoken and written English
     is essential"; "his oily smoothness concealed his guilt from
     the police" [syn: {eloquence}, {fluency}, {smoothness}]
   3: the quality of being bland and gracious or ingratiating in
     manner [syn: {suavity}, {suaveness}, {blandness},
     {smoothness}]
   4: the quality of having a level and even surface; "the water
     was a glassy smoothness"; "the weather system of the Pacific
     is determined by the uninterrupted smoothness of the ocean"
   5: the quality of being free from errors or interruptions; "the
     five-speed manual gearbox is smoothness personified"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top