ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monotonous

M AH0 N AA1 T AH0 N AH0 S   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monotonous-, *monotonous*, monotonou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monotonous[ADJ] น่าเบื่อหน่าย, See also: ซ้ำซาก, จำเจ, ราบเรียบ, Syn. boring, dull, tiresome, Ant. interesting, fascinating
monotonously[ADV] อย่างเปล่งระดับเสียงเดียว, Syn. incessantly, regularly
monotonousness[N] การเปล่งระดับเสียงเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monotonous(มะนอท'ทะเนิส) adj. ซ้ำซาก,ซ้ำกัน,น่าเบื่อ,มีเสียงเดียว., See also: monotonousness n., Syn. tedious ###A. varied

English-Thai: Nontri Dictionary
monotonous(adj) น่าเบื่อ,ซ้ำซาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monotonousลักษณะเป็นเซลล์แบบเดียวกัน, ไม่มีเสียงต่ำและเสียงสูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A normal night is pretty monotonous because...โดยทั่วๆไปมันน่าเบื่อ เพราะว่า... [Rec] (2007)
I have a very monotonous life.ฉันมีชีวิตที่ซ้ำซากมาก The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monotonousHe seems to be oppressed by his monotonous daily life.
monotonousI am tired of my monotonous life.
monotonousI'm tired of the monotonous life.
monotonousListening practice tends to be monotonous.
monotonousShe says her life is monotonous.
monotonousThey counted on monotonously to fifty.
monotonousThis story is rather monotonous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบื่อหน่าย[ADV] tediously, See also: monotonously, wearily, tiresomely, Syn. ระอา, เบื่อ, ระอิดระอา, อิดหนาระอาใจ, เหนื่อยหน่าย, Example: นางได้แต่มองการกระทำของลูกชายอย่างเบื่อหน่าย, Thai definition: เบื่อหน่ายหรือหมดกำลังใจ เพราะถูกรบกวนทำให้เกิดรำคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting   FR: monotone ; lassant ; répétitif
ซ้ำซาก[adj.] (samsāk) EN: repetitious ; monotonous   FR: répétitif ; réitéré ; itératif ; monotone

CMU English Pronouncing Dictionary
MONOTONOUS    M AH0 N AA1 T AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monotonous    (j) mˈənˈɒtənəs (m @1 n o1 t @ n @ s)
monotonously    (a) mˈənˈɒtənəsliː (m @1 n o1 t @ n @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单调[dān diào, ㄉㄢ ㄉㄧㄠˋ, / 調] monotonous, #12,700 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eintönig; monoton {adj} | eintöniger | am eintönigstenmonotonous | more monotonous | most monotonous [Add to Longdo]
Sperlingslerche {f} [ornith.]Monotonous Lark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モノトナス[, monotonasu] (n) monotonous [Add to Longdo]
変哲も無い;変哲もない[へんてつもない, hentetsumonai] (adj-i) usual; mediocre; monotonous [Add to Longdo]
抑揚のない[よくようのない, yokuyounonai] (exp,adj-i) (See 抑揚) monotonous [Add to Longdo]
瑣談[さだん, sadan] (n) overly-detailed and tedious conversation; monotonous talk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monotonous \Mo*not"o*nous\, a. [Gr. ?; mo`nos alone, single + ?
   tone. See {Tone}.]
   Uttered in one unvarying tone; continued with dull
   uniformity; characterized by monotony; without change or
   variety; wearisome. -- {Mo*not"o*nous*ly}, adv. --
   {Mo*not"o*nous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monotonous
   adj 1: tediously repetitious or lacking in variety; "a humdrum
       existence; all work and no play"; "nothing is so
       monotonous as the sea" [syn: {humdrum}, {monotonous}]
   2: sounded or spoken in a tone unvarying in pitch; "the owl's
     faint monotonous hooting" [syn: {flat}, {monotone},
     {monotonic}, {monotonous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top