ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meek

M IY1 K   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meek-, *meek*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meek[ADJ] นอบน้อม, See also: สุภาพ, อ่อนโยน, ถ่อมตน, นิ่งเงียบ, Syn. unassuming, mild, plain
meekly[ADV] อย่างนอบน้อม, See also: อย่างสุภาพอ่อนโยน, อย่างว่าง่าย, อย่างถ่อมตน
meekness[N] ความนอบน้อม, Syn. mildness, submission, timidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meek(มีค) adj. ถ่อมตัว,ว่าง่าย,เชื่อง,ผ่อนตาม, See also: meekly adv. meekness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
meek(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,ถ่อมตัว,ว่าง่าย,เชื่อง
meekness(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความเชื่อง,ความว่าง่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gentle Jesus, meek and mild, look upon a little child.พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเมตตา ได้โปรดปกปักษ์คุ้มครองด้วย The Boy (2016)
I can't believe you feel for that meek Asian stereotype.ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าแกจะพูดเเบบนั้น. Bears in Chains (2013)
- Get Dr. Meeks in here, now.- ตามหมอมีคส์มานี่เดี๋ยวนี้ Mr. Sandman (2013)
We have a pretty good idea. Who said the meek don't inherit the earth?เราพอจะคิดออกว่าเธออยู่ไหน ใครนะที่พูดว่า คนอ่อนแอไม่สมควรได้สืบทอดโลกนี้ The Good Shepherd (2012)
The meek shall not inherit the earth!คนอ่อนแอไม่สมควรได้สืบทอดโลกนี้! The Good Shepherd (2012)
Mr. Meeks is a fine and honorable gentleman.Whо саrеѕ... Ι'vе hеаrd а mеlоdy, bоy. Cloud Atlas (2012)
This is Mr. Meeks and my girl, Veronica Costello.Ι rеmеmbеr... lіѕtеnіng tо hіѕ hеаrt bеаt. Cloud Atlas (2012)
They say the meek will inherit.พวกเขากล่าวว่าอ่อนโยนจะได้รับมรดก Drive Angry (2011)
The slot of the meek and insubstantial!คู่แรกก็คือคู่กระจอกสุดงั้นสิ Legends (2010)
Blessed are the meek for they will inherit the earth.สวดแด่ผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อเขาได้สืบสานโลกนี้ Agora (2009)
Until Meeks is caught, Hawkins is with you.เลยต้องแยกฮอว์กิ้นออกจากคุณ Mr. Brooks (2007)
We've had a tap on his phone ever since Meeks escaped.เราติดเครื่องดักฟังโทรศัพท์ของเขาไว้ ตั้งแต่มี้คส์หลบหนี Mr. Brooks (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meekThe key is that Asuka abuses Shinji. So, rarely, Shinji flips and assaults Asuka. Then Asuka is surprisingly meek.
meekThere's more to her than you think. She may seem pretty meek on first glance, but I get the sense she can get things done when she needs to.
meekThey subjugate the meek.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจอ่อน[ADJ] meek, See also: soft-hearted, submissive, weak, sensitive, Syn. ยอมง่าย, ขี้สงสาร, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจอ่อนเกินไปที่จะอยู่กับคนเหล่านี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed   FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
ความถ่อมตัว[n.] (khwām thǿmtūa) EN: humbleness ; modesty ; meekness   FR: humilité [f]
ถ่อมตัว[adj.] (thǿmtūa) EN: humble ; meek ; modest   FR: humble ; modeste
อย่างถ่อมตัว[n. exp.] (yāng thǿmtūa) EN: meekly   FR: humblement

CMU English Pronouncing Dictionary
MEEK    M IY1 K
MEEKS    M IY1 K S
MEEKER    M IY1 K ER0
MEEKLY    M IY1 K L IY0
MEEKINS    M IY1 K IH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meek    (j) mˈiːk (m ii1 k)
meeker    (j) mˈiːkər (m ii1 k @ r)
meekly    (a) mˈiːkliː (m ii1 k l ii)
meekest    (j) mˈiːkɪst (m ii1 k i s t)
meekness    (n) mˈiːknəs (m ii1 k n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谦和[qiān hé, ㄑㄧㄢ ㄏㄜˊ, / ] meekly, #32,671 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mild {adj} | milder | am mildestenmeek | meeker | meekest [Add to Longdo]
Meekspechtpapagei {m} [ornith.]Meek's Pygma Parrot [Add to Longdo]
Meekhonigfresser {m} [ornith.]Meek's Streaked Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しおらしい[, shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet [Add to Longdo]
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n,vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation [Add to Longdo]
借りてきた猫[かりてきたねこ, karitekitaneko] (exp) being quiet and meek (in contrast to normal behaviour) (c.f. meek as a lamb); lit [Add to Longdo]
柔順;従順[じゅうじゅん, juujun] (adj-na,n) obedient; gentle; meek; submissive; docile [Add to Longdo]
柔和[にゅうわ, nyuuwa] (adj-na,n) gentleness; mildness; meekness; (P) [Add to Longdo]
[じゅん(P);ずん(ok), jun (P); zun (ok)] (n,n-suf) (1) order; turn; (adj-na) (2) (じゅん only) obedient; docile; submissive; meek; (P) [Add to Longdo]
順良;循良[じゅんりょう, junryou] (adj-na,n) good and obedient; gentle; meek [Add to Longdo]
神妙[しんみょう(P);しんびょう(ok), shinmyou (P); shinbyou (ok)] (adj-na,n) meek; faithful; quiet; (P) [Add to Longdo]
随順[ずいじゅん, zuijun] (n,vs) obeying meekly; faithfully following (one's master) [Add to Longdo]
素直[すなお, sunao] (adj-na,n) (1) obedient; meek; docile; unaffected; (2) honest; frank; upfront (about one's feelings); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meek \Meek\ (m[=e]k), a. [Compar. {Meeker} (m[=e]k"[~e]r);
   superl. {Meekest}.] [OE. mek, meoc; akin to Icel. mj[=u]kr
   mild, soft, Sw. mjuk, Dan. myg, D. muik, Goth. mukam[=o]dei
   gentleness.]
   1. Mild of temper; not easily provoked or orritated; patient
    under injuries; not vain, or haughty, or resentful;
    forbearing; submissive.
    [1913 Webster]
 
       Now the man Moses was very meek.   --Num. xii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. Evincing mildness of temper, or patience; characterized by
    mildness or patience; as, a meek answer; a meek face. "Her
    meek prayer." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Gentle; mild; soft; yielding; pacific; unassuming;
     humble. See {Gentle}.
     [1913 Webster] Meek

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meek \Meek\, Meeken \Meek"en\ (-'n), v. t.
   To make meek; to nurture in gentleness and humility. [Obs.]
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meek
   adj 1: humble in spirit or manner; suggesting retiring mildness
       or even cowed submissiveness; "meek and self-effacing"
       [syn: {meek}, {mild}, {modest}]
   2: very docile; "tame obedience"; "meek as a mouse"- Langston
     Hughes [syn: {meek}, {tame}]
   3: evidencing little spirit or courage; overly submissive or
     compliant; "compliant and anxious to suit his opinions of
     those of others"; "a fine fiery blast against meek
     conformity"- Orville Prescott; "she looked meek but had the
     heart of a lion"; "was submissive and subservient" [syn:
     {meek}, {spiritless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top