Search result for

-meditate-

(29 entries)
(0.5055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: meditate, *meditate*
Possible hiragana form: -めぢたて-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meditate[VI] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Syn. think, consider
meditate[VI] ทำสมาธิ, See also: เข้าฌาน, Syn. contemplate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meditate(เมด'ดิเทท) vi. คิดคะนึง,ไตร่ตรอง,เพ่งพิจารณาดู,มุ่งหมาย,เข้าฌาน. vt. มุ่งหมาย,วางแผน., See also: meditatingly adv. meditator n., Syn. intend

English-Thai: Nontri Dictionary
meditate(vi,vt) ตรึกตรอง,นึก,คำนึง,รำพึง,คิด,เข้าฌาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Relax and meditateในสมัยนั้น... . Scandal Makers (2008)
I have to be calm in order to meditate.ข้าต้องการความสงบเพื่อทำสมาธิ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I walk here to meditate.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของท่าน The American (2010)
He said he needed to meditate. doesn't look abandoned to me. I am here on aเขาบอกว่าเขาต้องการทำสมาธิ ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ร้างนะ ข้ามาที่นี่เพื่อ The Mandalore Plot (2010)
Let us meditate on that.ขอเราพิจารณาเรื่องนี้ก่อน Ilsa Pucci (2010)
For thousands of years, we have meditated, fasted, and communed.เขาเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง ภายในจิตใจของเรา และบอกว่าเขาอาจจะ ไม่สามารถที่จะเรียกเขา Is There a Creator? (2010)
Meditate to see clearly. More experience you need.คิดให้มากเพื่อเห็นให้ชัด และเจ้าต้องใช้ประสบการณ์เจ้ามากขึ้น Assassin (2010)
You dragged me out of bed at 8:00 A.M. on a Saturday to watch you meditate?ตอน 8 โมงเช้าวันเสาร์ เพื่อมาดูคุณเข้าญาณเนี่ยนะ As You Were (2010)
You know how the main character initially just meditates and doesn't even think of escaping?ผมไม่รู้ทำไมตอนแรกตัวเอกแค่นั่งเฉยๆแต่ไม่คิดที่จะหนีไป Episode #1.11 (2010)
Is there a spiritual place where I can meditate?มีสถาณที่สถิตแห่งจิต \ ที่ฉันสามารถตั้งจิตได้ไหม? The Last Airbender (2010)
You have to meditate for long periods of time without losing focus.เธอต้องตั้งจิตของเธอเป็นเวลานาน โดยที่ไม่เสียสมาธิ. The Last Airbender (2010)
Some of the great monks can meditate for four days.พระผู้ใหญ่บางท่าน สามารถ ตั้งจิตได้นานถึงสี่วัน. The Last Airbender (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meditateHe meditated for two days before giving his answer.
meditateHe meditated on his past life of suffering.
meditateHe meditated on the problem of good and evil.
meditateHe meditates on his past life.
meditateHe used to meditate in the morning.
meditateI often meditate on the meaning of life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าฌาน[V] meditate, Syn. เข้าสมาธิ, Example: ฤาษีเข้าฌานในถ้ำกลางป่าเพื่อฝึกสมาธิให้แข็งกล้ามากขึ้น, Thai definition: นั่งวิปัสสนาจิตใจให้สงบตามหลักทางศาสนา, ทำสมาธิชั้นสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นั่งสมาธิ[v.] (nangsamāthi) EN: meditate   FR: méditer

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDITATE    M EH1 D AH0 T EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meditate    (v) (m e1 d i t ei t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meditate \Med"i*tate\, v. t.
   1. To contemplate; to keep the mind fixed upon; to study.
    "Blessed is the man that doth meditate good things."
    --Ecclus. xiv. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. To purpose; to intend; to design; to plan by revolving in
    the mind; as, to meditate a war.
    [1913 Webster]
 
       I meditate to pass the remainder of life in a state
       of undisturbed repose.        --Washington.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To consider; ponder; weigh; revolve; study.
 
   Usage: To {Meditate}, {Contemplate}, {Intend}. We meditate a
      design when we are looking out or waiting for the
      means of its accomplishment; we contemplate it when
      the means are at hand, and our decision is nearly or
      quite made. To intend is stronger, implying that we
      have decided to act when an opportunity may offer. A
      general meditates an attack upon the enemy; he
      contemplates or intends undertaking it at the earliest
      convenient season.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meditate \Med"i*tate\, v. i. [imp. & p. p. {Meditated}; p. pr. &
   vb. n. {Meditating}.] [L. meditatus, p. p. of meditari to
   meditate; cf. Gr. ? to learn, E. mind.]
   To keep the mind in a state of contemplation; to dwell on
   anything in thought; to think seriously; to muse; to
   cogitate; to reflect. --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      In his law doth he meditate day and night. --Ps. i. 2.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meditate
   v 1: reflect deeply on a subject; "I mulled over the events of
      the afternoon"; "philosophers have speculated on the
      question of God for thousands of years"; "The scientist
      must stop to observe and start to excogitate" [syn: {chew
      over}, {think over}, {meditate}, {ponder}, {excogitate},
      {contemplate}, {muse}, {reflect}, {mull}, {mull over},
      {ruminate}, {speculate}]
   2: think intently and at length, as for spiritual purposes; "He
     is meditating in his study" [syn: {study}, {meditate},
     {contemplate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top