Search result for

martin

(86 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -martin-, *martin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martin[N] นกนางแอ่น, Syn. swallow
martini[N] เหล้าประเภทค็อกเทล
martinet[N] นายทหารผู้เคร่งครัด, Syn. perfectnist
martinet[N] ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, Syn. disciplinarian, moralist
Martinmas[N] วันรำลึกถึง Saint Martin
martingale[N] บังเหียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
martin(มาร์'ทิน) n. นกนางแอ่นชนิดหนึ่ง
martinet(มาร์'ทิเนท) n. ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, See also: martinetish,adj. martinetism n., Syn. disciplinarian
martingale(มาร์'ทิงเกล) n. บังเหียนม้า
martini(มาร์ท'นิ) n. เหล้าค็อกเทลที่ประกอบด้วยเหล้ายีนหรือวอสก้ากับ vermouth (ดู)
martinmas(มาร์'ทันมัส) n. งานเฉลิมฉลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในวินัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Martin...มาร์ติน.. Gyre, Part 2 (2012)
What are you doing here, my dear Martine?คุณมาทำอะไรที่นี่ มาร์ทีนที่รัก The Bank Job (2008)
I didn't expect this from you tonight, Martine.ผมไม่คาดคิดว่าจะได้ยิน เรื่องแบบนี้จากคุณนะ มาร์ทีน The Bank Job (2008)
- Martine Love. L-O-V-E.- มาร์ทีน เลิฟ เ-ลิ-ฟ The Bank Job (2008)
So how come you've got the inside note on this place, Martine?แล้วคุณเข้าไปข้างในธนาคารนี้ ได้ยังไงเหรอ มาร์ทีน The Bank Job (2008)
Don't worry about Martine, she's solid.ไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับมาร์ทีน เธอเชื่อใจได้ The Bank Job (2008)
Want to do the honours, Martine?คุณจะให้เกียรติมั้ย มาร์ทีน The Bank Job (2008)
Watch your nails, Martine.ระวังเล็บคุณด้วย มาร์ทีน The Bank Job (2008)
Vanish. Martine Love will cease to exist.หายตัวไป มาร์ทีน เลิฟจะตายไป The Bank Job (2008)
Keep a low profile. No buying Aston Martins, Bambas.อย่าให้ผิดสังเกต ไม่ซื้อรถ แอสตันมาร์ตินส์นะ แบมบาส The Bank Job (2008)
I think Martine has got something to tell us.ฉันคิดว่ามาร์ทีนมีบางอย่างจะบอกเรา The Bank Job (2008)
You knew the exact box this stuff was in, Martine.คุณรู้มาก่อนแล้วว่า ตู้ไหนมีภาพพวกนี้อยู่ มาร์ทีน The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
martinAbout dinner time, (Rev. Martin Luther) King was on the balcony outside his room.
martinA vodka martini, please.
martinEverything (Rev. Martin Luther) King had worked so hard for seemed lost.
martinHurry up, Martin - we're already late!
martinIn 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.
martinIn April of 1968, (Rev. Martin Luther) King was in Memphis, Tennessee.
martinI think it is all right for beginners to take great pains to avoid using Dr Martin's book.
martinMartin Luther King, Jr., a man of peace, was killed by an assassin's bullet.
martinMartin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.
martinMartin Luther King, Jr., persuaded the black citizens to protest peacefully.
martinMartin Luther King, Jr., was the son of a black minister.
martinMartin seemed very tired didn't he?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเต็น[n.] (kraten) EN: kingfisher   FR: martin-pêcheur [m] ; alcyon pie [m]
กระทือ[n.] (kratheū) EN: Wild Ginger ; Martinique Ginger   
มาร์ติน ไฮเด็กเกอร์[n. prop.] (Mātin Haidekkoē) EN: Martin Heidegger   FR: Martin Heidegger
นกแอ่น[n.] (nok aen ) EN: swift   FR: martinet [m]
นกแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok aen bān) EN: House Swift ; Little Swift   FR: Martinet des maisons [m] ; Martinet à croupion blanc [m] ; Martinet à dos blanc [m] ; Martinet cul-blanc [m]
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว[n. exp.] (nok aen lek hāng nām taphōk khāo) EN: Silver-rumped Needletail ; Silver-rumped Swift ; Silver-rumped Spinetail   FR: Martinet leucopyge [m]
นกแอ่นตาล[n. exp.] (nok aen tān) EN: Asian Palm Swift   FR: Martinet batassia [m]
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[n. exp.] (nok aen taphōk khāo hāng chaēk) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift   FR: Martinet de Sibérie [m] ; Martinet du Pacifique [m] ; Martinet à queue fourchue [m]
นกแอ่นท้องขาว[n. exp.] (nok aen thøng khāo) EN: Glossy Swiftlet ; White-bellied Swiftlet   FR: Salangane soyeuse [f] ; Martinet soyeux [m]
นกแอ่นท้องลาย[n. exp.] (nok aen thøng lāi) EN: Dark-rumped Swift   FR: Martinet de l'Assam [m] ; Martinet à queue pointue [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARTIN    M AA1 R T AH0 N
MARTINY    M AA0 R T IY1 N IY0
MARTINS    M AA1 R T IH2 N Z
MARTING    M AA1 R T IH0 NG
MARTINO    M AA0 R T IY1 N OW0
MARTINE    M AA0 R T IY1 N
MARTINI    M AA0 R T IY1 N IY0
MARTINA    M AA0 R T IY1 N AH0
MARTINEK    M AA1 R T AH0 N IH0 K
MARTINIS    M AA0 R T IY1 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Martin    (n) (m aa1 t i n)
martin    (n) (m aa1 t i n)
martini    (n) (m aa1 t ii1 n ii)
martins    (n) (m aa1 t i n z)
Martinez    (n) (m aa t @ n e1 z)
martinet    (n) (m aa2 t i n e1 t)
martinis    (n) (m aa1 t ii1 n i z)
martinets    (n) (m aa2 t i n e1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马丁[Mǎ dīng, ㄇㄚˇ ㄉㄧㄥ, / ] Martin (name), #18,352 [Add to Longdo]
[yǎng, ㄧㄤˇ, ] martingale, #39,226 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] martingale; stingy; surname Jin, #50,083 [Add to Longdo]
马提尼克[Mǎ tí ní kè, ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ, / ] Martinique (French Caribbean island), #205,533 [Add to Longdo]
马丁・路德[Mǎ dīng, ㄇㄚˇ ㄉㄧㄥ· Lu4 de2, / ] Martin Luther (1483-1546), reformation protestant minister [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Martinshorn {n}(police; ambulance; fire-engine) siren [Add to Longdo]
Martiniquespottdrossel {f} [ornith.]Grey Trembler [Add to Longdo]
Martinique [geogr.]Martinique (mq) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひりひり[, hirihiri] (adv,n,vs) (on-mim) prickling pain; smarting; stinging [Add to Longdo]
ショートドリンク[, sho-todorinku] (n) short drink (martini, gimlet, etc.) [Add to Longdo]
ドライマティーニ;ドライマーティーニ(ik)[, doraimatei-ni ; doraima-tei-ni (ik)] (n) dry martini [Add to Longdo]
フリーマーチン[, furi-ma-chin] (n) freemartin [Add to Longdo]
マティーニ;マルティーニ;マーティニ;マーティーニ[, matei-ni ; marutei-ni ; ma-teini ; ma-tei-ni] (n) martini [Add to Longdo]
マルティニク[, maruteiniku] (n) Martinique [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
岩燕[いわつばめ;イワツバメ, iwatsubame ; iwatsubame] (n) (uk) Asian house martin (species of songbird, Delichon dasypus) [Add to Longdo]
三懸;三繋;三鞅;三掛[さんがい, sangai] (n) (See 面繋,胸繋,尻繋) headstall, martingale, and crupper [Add to Longdo]
紫燕[むらさきつばめ;ムラサキツバメ, murasakitsubame ; murasakitsubame] (n) (1) (uk) powdered oakblue (butterfly) (Narathura bazalus); (2) purple martin (bird) (Progne subis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martin \Mar"tin\, n. (Stone Working) [Etymol. uncertain.]
   A perforated stone-faced runner for grinding.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martin \Mar"tin\, n. [F. martin, from the proper name Martin.
   Cf. {Martlet}.] (Zool.)
   One of several species of swallows, usually having the tail
   less deeply forked than the tail of the common swallows.
   [Written also {marten}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: The American {purple martin}, or {bee martin} ({Progne
      subis} or {Progne purpurea}), and the European {house
      martin}, or {window martin} ({Hirundo urbica} or
      {Chelidon urbica}), are the best known species.
      [1913 Webster]
 
   {Bank martin}.
   (a) The bank swallow. See under {Bank}.
   (b) The fairy martin. See under {Fairy}.
 
   {Bee martin}.
   (a) The purple martin.
   (b) The kingbird.
 
   {Sand martin}, the bank swallow.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tree \Tree\ (tr[=e]), n. [OE. tree, tre, treo, AS. tre['o],
   tre['o]w, tree, wood; akin to OFries. tr[=e], OS. treo, trio,
   Icel. tr[=e], Dan. trae, Sw. tr[aum], tr[aum]d, Goth. triu,
   Russ. drevo, W. derw an oak, Ir. darag, darog, Gr. dry^s a
   tree, oak, do`ry a beam, spear shaft, spear, Skr. dru tree,
   wood, d[=a]ru wood. [root]63, 241. Cf. {Dryad}, {Germander},
   {Tar}, n., {Trough}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) Any perennial woody plant of considerable size
    (usually over twenty feet high) and growing with a single
    trunk.
    [1913 Webster]
 
   Note: The kind of tree referred to, in any particular case,
      is often indicated by a modifying word; as forest tree,
      fruit tree, palm tree, apple tree, pear tree, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. Something constructed in the form of, or considered as
    resembling, a tree, consisting of a stem, or stock, and
    branches; as, a genealogical tree.
    [1913 Webster]
 
   3. A piece of timber, or something commonly made of timber;
    -- used in composition, as in axletree, boottree,
    chesstree, crosstree, whiffletree, and the like.
    [1913 Webster]
 
   4. A cross or gallows; as Tyburn tree.
    [1913 Webster]
 
       [Jesus] whom they slew and hanged on a tree. --Acts
                          x. 39.
    [1913 Webster]
 
   5. Wood; timber. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In a great house ben not only vessels of gold and of
       silver but also of tree and of earth. --Wyclif (2
                          Tim. ii. 20).
    [1913 Webster]
 
   6. (Chem.) A mass of crystals, aggregated in arborescent
    forms, obtained by precipitation of a metal from solution.
    See {Lead tree}, under {Lead}.
    [1913 Webster]
 
   {Tree bear} (Zool.), the raccoon. [Local, U. S.]
 
   {Tree beetle} (Zool.) any one of numerous species of beetles
    which feed on the leaves of trees and shrubs, as the May
    beetles, the rose beetle, the rose chafer, and the
    goldsmith beetle.
 
   {Tree bug} (Zool.), any one of numerous species of
    hemipterous insects which live upon, and suck the sap of,
    trees and shrubs. They belong to {Arma}, {Pentatoma},
    {Rhaphigaster}, and allied genera.
 
   {Tree cat} (Zool.), the common paradoxure ({Paradoxurus
    musang}).
 
   {Tree clover} (Bot.), a tall kind of melilot ({Melilotus
    alba}). See {Melilot}.
 
   {Tree crab} (Zool.), the purse crab. See under {Purse}.
 
   {Tree creeper} (Zool.), any one of numerous species of
    arboreal creepers belonging to {Certhia}, {Climacteris},
    and allied genera. See {Creeper}, 3.
 
   {Tree cricket} (Zool.), a nearly white arboreal American
    cricket ({Ecanthus niv[oe]us}) which is noted for its loud
    stridulation; -- called also {white cricket}.
 
   {Tree crow} (Zool.), any one of several species of Old World
    crows belonging to {Crypsirhina} and allied genera,
    intermediate between the true crows and the jays. The tail
    is long, and the bill is curved and without a tooth.
 
   {Tree dove} (Zool.) any one of several species of East Indian
    and Asiatic doves belonging to {Macropygia} and allied
    genera. They have long and broad tails, are chiefly
    arboreal in their habits, and feed mainly on fruit.
 
   {Tree duck} (Zool.), any one of several species of ducks
    belonging to {Dendrocygna} and allied genera. These ducks
    have a long and slender neck and a long hind toe. They are
    arboreal in their habits, and are found in the tropical
    parts of America, Africa, Asia, and Australia.
 
   {Tree fern} (Bot.), an arborescent fern having a straight
    trunk, sometimes twenty or twenty-five feet high, or even
    higher, and bearing a cluster of fronds at the top. Most
    of the existing species are tropical.
 
   {Tree fish} (Zool.), a California market fish ({Sebastichthys
    serriceps}).
 
   {Tree frog}. (Zool.)
    (a) Same as {Tree toad}.
    (b) Any one of numerous species of Old World frogs
      belonging to {Chiromantis}, {Rhacophorus}, and allied
      genera of the family {Ranidae}. Their toes are
      furnished with suckers for adhesion. The flying frog
      (see under {Flying}) is an example.
 
   {Tree goose} (Zool.), the bernicle goose.
 
   {Tree hopper} (Zool.), any one of numerous species of small
    leaping hemipterous insects which live chiefly on the
    branches and twigs of trees, and injure them by sucking
    the sap. Many of them are very odd in shape, the prothorax
    being often prolonged upward or forward in the form of a
    spine or crest.
 
   {Tree jobber} (Zool.), a woodpecker. [Obs.]
 
   {Tree kangaroo}. (Zool.) See {Kangaroo}.
 
   {Tree lark} (Zool.), the tree pipit. [Prov. Eng.]
 
   {Tree lizard} (Zool.), any one of a group of Old World
    arboreal lizards (formerly grouped as the {Dendrosauria})
    comprising the chameleons; also applied to various lizards
    belonging to the families {Agamidae} or {Iguanidae},
    especially those of the genus {Urosaurus}, such as the
    {lined tree lizard} ({Urosaurus ornatus}) of the
    southwestern U.S.
 
   {Tree lobster}. (Zool.) Same as {Tree crab}, above.
 
   {Tree louse} (Zool.), any aphid; a plant louse.
 
   {Tree moss}. (Bot.)
    (a) Any moss or lichen growing on trees.
    (b) Any species of moss in the form of a miniature tree.
      
 
   {Tree mouse} (Zool.), any one of several species of African
    mice of the subfamily {Dendromyinae}. They have long claws
    and habitually live in trees.
 
   {Tree nymph}, a wood nymph. See {Dryad}.
 
   {Tree of a saddle}, a saddle frame.
 
   {Tree of heaven} (Bot.), an ornamental tree ({Ailantus
    glandulosus}) having long, handsome pinnate leaves, and
    greenish flowers of a disagreeable odor.
 
   {Tree of life} (Bot.), a tree of the genus Thuja; arbor
    vitae.
 
   {Tree onion} (Bot.), a species of garlic ({Allium
    proliferum}) which produces bulbs in place of flowers, or
    among its flowers.
 
   {Tree oyster} (Zool.), a small American oyster ({Ostrea
    folium}) which adheres to the roots of the mangrove tree;
    -- called also {raccoon oyster}.
 
   {Tree pie} (Zool.), any species of Asiatic birds of the genus
    {Dendrocitta}. The tree pies are allied to the magpie.
 
   {Tree pigeon} (Zool.), any one of numerous species of
    longwinged arboreal pigeons native of Asia, Africa, and
    Australia, and belonging to {Megaloprepia}, {Carpophaga},
    and allied genera.
 
   {Tree pipit}. (Zool.) See under {Pipit}.
 
   {Tree porcupine} (Zool.), any one of several species of
    Central and South American arboreal porcupines belonging
    to the genera {Chaetomys} and {Sphingurus}. They have an
    elongated and somewhat prehensile tail, only four toes on
    the hind feet, and a body covered with short spines mixed
    with bristles. One South American species ({Sphingurus
    villosus}) is called also {couiy}; another ({Sphingurus
    prehensilis}) is called also {c[oe]ndou}.
 
   {Tree rat} (Zool.), any one of several species of large
    ratlike West Indian rodents belonging to the genera
    {Capromys} and {Plagiodon}. They are allied to the
    porcupines.
 
   {Tree serpent} (Zool.), a tree snake.
 
   {Tree shrike} (Zool.), a bush shrike.
 
   {Tree snake} (Zool.), any one of numerous species of snakes
    of the genus {Dendrophis}. They live chiefly among the
    branches of trees, and are not venomous.
 
   {Tree sorrel} (Bot.), a kind of sorrel ({Rumex Lunaria})
    which attains the stature of a small tree, and bears
    greenish flowers. It is found in the Canary Islands and
    Tenerife.
 
   {Tree sparrow} (Zool.) any one of several species of small
    arboreal sparrows, especially the American tree sparrow
    ({Spizella monticola}), and the common European species
    ({Passer montanus}).
 
   {Tree swallow} (Zool.), any one of several species of
    swallows of the genus {Hylochelidon} which lay their eggs
    in holes in dead trees. They inhabit Australia and
    adjacent regions. Called also {martin} in Australia.
 
   {Tree swift} (Zool.), any one of several species of swifts of
    the genus {Dendrochelidon} which inhabit the East Indies
    and Southern Asia.
 
   {Tree tiger} (Zool.), a leopard.
 
   {Tree toad} (Zool.), any one of numerous species of
    amphibians belonging to {Hyla} and allied genera of the
    family {Hylidae}. They are related to the common frogs and
    toads, but have the tips of the toes expanded into suckers
    by means of which they cling to the bark and leaves of
    trees. Only one species ({Hyla arborea}) is found in
    Europe, but numerous species occur in America and
    Australia. The common tree toad of the Northern United
    States ({Hyla versicolor}) is noted for the facility with
    which it changes its colors. Called also {tree frog}. See
    also {Piping frog}, under {Piping}, and {Cricket frog},
    under {Cricket}.
 
   {Tree warbler} (Zool.), any one of several species of
    arboreal warblers belonging to {Phylloscopus} and allied
    genera.
 
   {Tree wool} (Bot.), a fine fiber obtained from the leaves of
    pine trees.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Martin
   n 1: French bishop who is a patron saint of France (died in 397)
      [syn: {Martin}, {St. Martin}]
   2: United States actor and comedian (born in 1945) [syn:
     {Martin}, {Steve Martin}]
   3: United States actress (1913-1990) [syn: {Martin}, {Mary
     Martin}]
   4: United States singer (1917-1995) [syn: {Martin}, {Dean
     Martin}, {Dino Paul Crocetti}]
   5: any of various swallows with squarish or slightly forked tail
     and long pointed wings; migrate around Martinmas

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top