ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perfectionist

P ER0 F EH1 K SH AH0 N AH0 S T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfectionist-, *perfectionist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfectionist[N] ผู้ยึดความสมบูรณ์แบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perfectionist(เพอเฟค'เชินนิสทฺ) n. นักลัทธิสมบูรณ์แบบ,ผู้พอใจแต่สิ่งที่สมบูรณ์แบบ m, See also: perfectionistic adj. perfectionism n., Syn. idealist,precisionist

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're a perfectionist that is respected the most by the professional performers.คุณเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นที่เคารพยิ่งของเหล่านักคนตรีอาชีพ Beethoven Virus (2008)
I put probably too long, but that's the perfectionist in me. i guessบางทีผมคงใช้เวลากับสิ่งนี้มากไป แต่ผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่สมบรูณ์แบบนะผมคิดว่า The Lovely Bones (2009)
If a scandal like this breaks out, you think you can take it, a perfectionist like you?คุณคิดว่าคุณจะรับเรื่องอื้อฉาวแบบนี้ ได้หรือ, คนสมบูรณ์แบบอย่างคุณ? Episode #1.14 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFECTIONIST P ER0 F EH1 K SH AH0 N AH0 S T
PERFECTIONIST P ER0 F EH1 K SH AH0 N IH0 S T
PERFECTIONISTS P ER0 F EH1 K SH AH0 N AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perfectionist (n) pˈəfˈɛkʃənɪst (p @1 f e1 k sh @ n i s t)
perfectionists (n) pˈəfˈɛkʃənɪsts (p @1 f e1 k sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perfektionist {m} | Perfektionisten {pl}perfectionist | perfectionists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
完全主義者[かんぜんしゅぎしゃ, kanzenshugisha] (n) perfectionist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfectionist \Per*fec"tion*ist\, n.
   1. One pretending to perfection; esp., one pretending to
    moral perfection; one who believes that persons may and do
    attain to moral perfection and sinlessness in this life.
    --South.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who insists on perfect results from himself or
    from others, in any endeavor.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perfectionist
   n 1: a person who is displeased by anything that does not meet
      very high standards

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top