ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disciplinarian

D IH2 S AH0 P L AH0 N EH1 R IY0 AH0 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disciplinarian-, *disciplinarian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disciplinarian[N] ผู้ยึดถือระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด, See also: ผู้เคร่งครัด, Syn. martinet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's the disciplinarian... the smotherer... and the negotiator...มีทั้งเคร่งระเบียบวินัย พวกโอ๋เด็ก และต้องเจรจาต่อรอง Searching (2011)
Amongst other things, I'm sort of the disciplinarian of the associates.เหนือสิ่งอื่นใด ผมค่อนข้างเขี้ยวกับผู้ร่วมงาน Pilot (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCIPLINARIAN    D IH2 S AH0 P L AH0 N EH1 R IY0 AH0 N
DISCIPLINARIANS    D IH2 S AH0 P L AH0 N EH1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disciplinarian    (n) dˌɪsəplɪnˈɛəʴrɪəʴn (d i2 s @ p l i n e@1 r i@ n)
disciplinarians    (n) dˌɪsəplɪnˈɛəʴrɪəʴnz (d i2 s @ p l i n e@1 r i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorgesetzte {m,f}; Vorgesetzter | Vorgesetzten {pl}disciplinarian | disciplinarians [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disciplinarian \Dis`ci*plin*a"ri*an\, a.
   Pertaining to discipline. "Displinarian system." --Milman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disciplinarian \Dis`ci*plin*a"ri*an\, n.
   1. One who disciplines; one who excels in training,
    especially with training, especially with regard to order
    and obedience; one who enforces rigid discipline; a
    stickler for the observance of rules and methods of
    training; as, he is a better disciplinarian than scholar.
    [1913 Webster]
 
   2. A Puritan or Presbyterian; -- because of rigid adherence
    to religious or church discipline. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disciplinarian
   n 1: someone who demands exact conformity to rules and forms
      [syn: {martinet}, {disciplinarian}, {moralist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top