Search result for

การปกครอง

(74 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปกครอง-, *การปกครอง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปกครอง[N] administration, See also: rule, government, Example: เมื่อ พ.ศ.2475 หลังการฉลองกรุงไม่กี่วันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในประเทศไทย โดยทหารและพลเรือน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศาภิบาลการปกครองหัวเมืองที่จัดเป็นมณฑล โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทำหน้าที่ปกครองในแต่ละมณฑล เรียกว่า ข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑล เว้นแต่มณฑลชายแดนบางมณฑล เรียกว่า ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑล ภายหลังเรียกว่า สมุหเทศาภิบาลมณฑล หรือสมุหเทศาภิบาล.
ประชาบาลการปกครองพลเมืองในท้องถิ่น.
ประชาภิบาลการปกครองชาวเมือง.
ประศาสน์การปกครอง, การงำเมือง, การสั่ง.
สวราชย์การปกครองด้วยตนเอง.
อิสรภาพการปกครองตนเอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
self-governmentการปกครองตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
local self-governmentการปกครองตนเองของท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule, homeการปกครองตนเองของท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
home ruleการปกครองตนเองของท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitrary governmentการปกครองตามอำเภอใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government, arbitraryการปกครองตามอำเภอใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acephalusการปกครองที่ไม่มีประมุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
city governmentการปกครองนคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
presidential governmentการปกครองระบบประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government, presidentialการปกครองระบบประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cabinet systemการปกครองระบบรัฐสภา [TU Subject Heading]
Governmentการปกครอง [TU Subject Heading]
Local governmentการปกครองท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏร [TU Subject Heading]
apartheidการปกครองประเทศแบบแบ่งแยกผิวพันธุ์ เป็นระบบปกครองที่ใช้ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโดยไม่ แบ่งแยกผิวพันธุ์ครั้งแรกขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2537 ในระบบการปกครองดังกล่าว ประชาชนแอฟริกาใต้ผิวดำถูกจำกัดสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิทางด้านการเมือง สิทธิการออกเสียงเลือกตั้ง สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกรัฐสภา การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางพื้นที่ การเลือกที่อยู่อาศัย การใช้สถานที่พักผ่อน การรับราชการ การเข้ารับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้บริการสาธารณูปโภคจากรัฐบาล เป็นต้น [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
This, I have always thought, is a remarkable thing about democracy.นี้ผมได้คิดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 12 Angry Men (1957)
There it was for them, a crusade against tyranny...รณรงค์ต่อต้านการปกครอง แบบเผด็จการ How I Won the War (1967)
I was beginning to forget what democracy means.สิ่งที่หมายถึงการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มันเป็นสะพานที่ยอดเยี่ยม How I Won the War (1967)
In various apparel Flora reignsในพืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มต่างๆมีการปกครองโดยกษัตริย์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
India demands home rule!อินเดีย เรียกร้องการปกครองตัวเอง Gandhi (1982)
I won't watch the mastery of the British replaced by the mastery of the Hindus.ผมไม่ยอมทนเห็นการปกครองถูกเปลี่ยน จากอังกฤษมาเป็นฮินดู Gandhi (1982)
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
- and the tyranny of evil men.- และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว Pulp Fiction (1994)
Well, the regime that took over Gavel after the revolution demands financial aid supposedly for redevelopment., ได้สิ, เรื่องระบอบการปกครอง ของแกเวลภายหลังการปฏิวัติด้านเศรษฐกิจ.. , ...คิดว่าคงจะเพื่อการกลับมาพัฒนากันอีกครั้ง Ghost in the Shell (1995)
We were celebrating the 300th anniversary of our family's rule.เรากำลังฉลองครบรอบ 300 ปี ของการปกครอง Anastasia (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปกครอง[n.] (kān pokkhrøng) EN: administration ; rule ; government   FR: administration [f] ; gouvernance [f]
การปกครองตนเอง[n. exp.] (kān pokkhrøng ton-ēng) EN: autonomy   FR: autonomie [f]
การปกครองบ้านเมือง[n. exp.] (kān pokkhrøng bānmeūang) FR: administration [f]
การปกครองโดยเสียงข้างมาก[n. exp.] (kān pokkhrøng dōi sīeng khāngmāk) EN: majority rule   

English-Thai: Longdo Dictionary
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aristocracy[N] การปกครองโดยชนชั้นสูง
autonomy[N] การปกครองตนเอง, See also: เอกราช, Syn. self government
centralism[N] การปกครองหรือควบคุมจากศูนย์กลาง
chain of command[N] การปกครองแบบระดับขั้นลดหลั่นลงมา
democracy[N] การปกครองแบบประชาธิปไตย, See also: ระบอบประชาธิปไตย, ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย, Syn. republic commonwealth
dictatorship[N] ระบบเผด็จการ, See also: การปกครองแบบเผด็จการ, Syn. despotism, autarchy
dominance[N] การปกครอง, See also: สภาวะการครอบครอง, อำนาจ, Syn. supermacy
dominion[N] การควบคุม, See also: การปกครอง, อำนาจปกครอง, Syn. authority, control, power, rule, Ant. anarchy, bondage
dyarchy[N] การปกครองที่ใช้ 2 กฎ
elitism[N] การปกครองโดยกลุ่มคนที่ร่ำรวยและมีอภิสิทธิเหนือคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n.,Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
autonomy(ออทอน'โนมี) n. ความอิสระ,การปกครองตนเอง,เอกราช,สิทธิในการปกครองตัวเอง,ชุมชนที่ปกครองตัวเอง. -autonomist n., Syn. independence)
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
clublawn. การปกครองด้วยกระบอง,การปกครองแบบใช้อำนาจ
congregation(คองกริเก'เชิน) n. การชุมนุม,กลุ่มคน,คริสต์ศาสนิกชนที่ชุมนุมกันในโบสถ์, See also: congregational adj. ดูcongregation, Syn. assembly,union congregationalism (คองกริเก'ชัน นัลลิสซึม) n. รูปการปกครองของสงฆ์ที่อิสระ. คำ

English-Thai: Nontri Dictionary
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
autarchy(n) การปกครองแบบเอกาธิปไตย
autonomy(n) อิสรภาพ,เอกราช,การปกครองตนเอง
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
county(n) มณฑล,จังหวัด,อำเภอ,เขตการปกครอง
custody(n) การพิทักษ์,การดูแล,การอารักขา,การปกครอง
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง
dictatorship(n) อำนาจเผด็จการ,การปกครองระบบเผด็จการ
dominance(n) การครอบงำ,ความมีอำนาจเหนือ,การปกครอง,ความเด่น
domination(n) การครอบครอง,การปกครอง,การครอบงำ,การควบคุม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
立憲君主政[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] (n) การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
立憲君主政体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ,ประเทศ, มลรัฐ (หรือชุมนุมชนที่มีการปกครองเดียวกัน) เช่น Die Europäische Gemeinschaft (EG) besteht aus zwölf Staaten.
Absolutismus(n) |der| การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบบเผด็จการทางการเมือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top