ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keenly

K IY1 N L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keenly-, *keenly*, keen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keenly(adv) อย่างฉลาด, See also: อย่างหลักแหลม, Syn. wisely

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But a keenly intelligent one, with a warm heart and sympathetic soul.But a keenly intelligent one, with a warm heart and sympathetic soul. Anna and the King (1999)
In a world economy where information is filtered by global media corporations keenly attuned to their powerful advertisers who will defend the publics right to know?ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ข่าวสารถูกกลั่นกรอง โดยบรรษัทสื่อมวลชนข้ามชาติ ที่คอยเอาใจผู้ซื้อโฆษณาอันทรงอิทธิพล The Corporation (2003)
Felt more keenly by the one left behind.ข้ารู้สึกดีมากกว่า ที่รู้ว่ามีคนหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง Great and Unfortunate Things (2010)
No one will await that news more keenly than Leonard Susskind.วันนี้เขาเป็นหนึ่งในนัก ฟิสิกส์ทฤษฎีชั้นนำของโลก The Riddle of Black Holes (2010)
Hmm. A little chewy. Keenly aromatic.รสชาติ และเป็นกลิ่นหอม Happy Feet Two (2011)
And most keenly felt.และส่วนใหญ่รู้สึกว่าอย่างดีที่สุด Chosen Path (2012)
A loss keenly felt.การสูญเสียความรู้สึกอย่างดีที่สุด Monsters (2012)
Keenly observed, Susan.ตาดีมากเลยนะ ซูซาน Get Out of My Life (2012)
Your arrival has been keenly anticipated, I can assure you.การมาของเจ้าได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุด\ คิดว่า ข้าจะมั่นใจได้ The Diamond of the Day: Part One (2012)
I was keenly impressed by your insights regarding Mr. Clive's, uh... how shall I put this?ผมประทับใจคุณมากจากข้อมูลเชิงลึกของคุณ เกี่ยวกับคุณไคลว์ เข้าเรื่องเลยได้มั้ย A Whiff of Sulfur (2013)
he's keenly insightful to the human condition; and...เขาสามารถมองทะลุจิตใจคนได้อย่างปรุโปร่ง Hassun (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KEENLY K IY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keenly (a) kˈiːnliː (k ii1 n l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切肤之痛[qiè fū zhī tòng, ㄑㄧㄝˋ ㄈㄨ ㄓ ㄊㄨㄥˋ, / ] keenly felt pain; bitter anguish, #58,208 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冴え返る;冴返る(io)[さえかえる, saekaeru] (v5r, vi) (1) to be very clear; (2) to be keenly cold; to be cold and clear [Add to Longdo]
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently [Add to Longdo]
痛感[つうかん, tsuukan] (n, vs) feeling keenly; fully realizing; (P) [Add to Longdo]
惻々;惻惻[そくそく, sokusoku] (adv-to) keenly; heartily; heartrendingly [Add to Longdo]
沁み沁み;染み染み;泌み泌み(iK)[しみじみ, shimijimi] (adv-to, adv) (1) (uk) earnestly; keenly; fully; deeply; heartily; seriously; (2) calmly [Add to Longdo]
犇と;緊と[ひしと, hishito] (adv) (1) (uk) tightly; firmly; fast; (2) sharply; keenly [Add to Longdo]
犇犇(P);犇々;緊緊;緊々[ひしひし, hishihishi] (adv) (uk) acutely; severely; tightly; keenly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keenly \Keen"ly\, adv.
   In a keen manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keenly
   adv 1: in a keen and discriminating manner; "he was keenly aware
       of his own shortcomings"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top