Search result for

ความเข้มข้น

(43 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเข้มข้น-, *ความเข้มข้น*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activity concentrationความเข้มข้นกัมมันตภาพ, กัมมันตภาพของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยปริมาตร เช่น เบ็กเคอเรลต่อมิลลิลิตร (Bq/ml) มิลลิคูรีต่อมิลลิลิตร (mCi/ml) [นิวเคลียร์]
Osmolar concentrationความเข้มข้นออสโมล่าร์ [TU Subject Heading]
Available Chlorine ความเข้มข้นของคลอรีนทั้งหมดในน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Hydrogen-Ion Concentration ความเข้มข้นของประจุไฮโดรเจน
น้ำหนักของไฮโดรเจนเป็นโมลต่อลิตรของสารละลาย, ปกติแสดง ในรูปพีเอช ซึ่งเป็นค่าลอกการิธึมของส่วนกลับของความเข้มข้น ประจุไฮโดรเจน [สิ่งแวดล้อม]
Air Concentration, Derivedความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีในอากาศ [การแพทย์]
Chemical Gradientความเข้มข้นของสาร [การแพทย์]
Concentrationความเข้มข้น,กระจุกตัว [การแพทย์]
Concentration of Analyte Addedความเข้มข้นของสารที่เติมลงในวัตถุวิเคราะห์ [การแพทย์]
Concentration of Solutionsความเข้มข้นของสารละลาย [การแพทย์]
Concentration of Standardความเข้มข้นของสารมาตรฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah,high concentrations of sertraline,diazepam and haloperidol- anti-psychotics and anti-depressants.พบความเข้มข้นของเซอร์ทราลีน ไดอาซีแพม และฮาโลเพอริดอล ยาต้านอาการทางจิตและ ยาต้านอาการซึมเศร้า And How Does That Make You Kill? (2008)
Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.แม้ว่าในข้อเท็จจริง เราได้เพิ่มความเข้มข้นของปฏิบัติการ แต่ก็ยังไม่เห็นความก้าวหน้า Body of Lies (2008)
-I can't help it.บางครั้งความเข้มข้นทางความคิด ประเภทที่หยุดไม่ให้ผ่าน Some Kinda Love (2009)
High-concentration granular limestone.หินปูนโครงสร้างทรงกลมที่มีความเข้มข้นสูง Air: Part 3 (2009)
If this sand is high enough in calcite concentration,ถ้าทรายนี้มีความเข้มข้นของแคลไซด์สูงพอ Air: Part 3 (2009)
I read concentrations of ammonia and several other toxic chemicals.ฉันอ่านพบความเข้มข้นของแอมโมเนีย และสารพิษอีกนิดหน่อย Water (2009)
Here's the thing-- if they inhaled a higher concentration of the strain,นี่ล่ะ ถ้าสายพันธ์มีความเข้มข้น Amplification (2009)
Check out that salt concentration.ดูนั่นซิ ความเข้มข้นของเกลือ Bone Voyage (2009)
Send a D.I.C. panel and, uh, hang a banana bag with two grams of mag.แล้วให้น้ำเกลือ ความเข้มข้นที่สองกรัมด้วย Believe (2009)
Dr. Manhattan, as you know the Doomsday Clock is a symbolic clock face analogizing humankind's proximity to extinction midnight representing the threat of nuclear war.ดร.แมนฮัดตัน อย่างที่คุณรู้ ...นาฬิกาวันสิ้นโลก เป็นนาฬิกาที่สมมุติขึ้น... ...เพื่อสื่อถึงความเข้มข้น ของวิกฤตสิ้นสูญของมนุษยชาติ... Watchmen (2009)
Prior to our arrival on scene, patient apparently doused his head, neck and face with some sort of highly-concentrated acid.ก่อนถึงที่เกิดเหตุ \ ปรากฎว่าส่วนหัวของผู้บาดเจ็บ ตั้งหน้าจนถึงคอ ถูกสาดด้วยกรดความเข้มข้นสูง Let Me In (2010)
The ATP concentrations are unusually low.ความเข้มข้นของ ATP ต่ำอย่างผิดปกติ White Tulip (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเข้มข้น[n.] (khwām khemkhon) EN: intensity ; tanginess   FR: intensité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
degree[N] ความเข้มข้น, See also: ความแตกต่าง, Syn. gradation, shade, variation
intenseness[N] ความแรง, See also: ความเข้มข้น, ความรุนแรง
intensity[N] ความเข้มข้นของพลังงาน, See also: ความหนาแน่นของพลังงาน
strength[N] ความเข้มข้น, See also: ความหนาแน่น, Syn. intensity, depth, concentration
zest[N] ความสนุกสนาน, See also: ความเข้มข้น, ความอร่อย, Syn. gusto, enjoyment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.
aerometer(แอรอม' มิเทอะ) เครื่องมือวัดน้ำหนักความเข้มข้นและอื่น ๆ ของอากาศหรือแก๊ส. aerometry n.
alcoholicity(แอลกะฮอลลิซ' ซิที) n. คุณภาพหรือความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
anticlimax(แอนทีไคล' แมคซฺ) n. เหตุการณ ์ (ข้อสรุป, บทความ, การพูด, เนื้อหา) ที่สำคัญน้อยกว่าที่คาดหมายอย่างกระทันหัน, การเปลี่ยนความเข้มข้นหรือความสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอย่างทันที. -anticlimac-
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
consistency(คันซิส'เทินซี) n. ความเหนียวแน่น,ระดับความเข้มข้น,ความยึดมั่น,ความสอดคล้อง, Syn. consistence
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
depth(เดพธฺ) n. ความลึก,ความซับซ้อน,ความรุนแรง,ความคิดลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความต่ำของระดับเสียง,ส่วนลึก, -Phr. (in depth อย่างยิ่ง,เต็มที่) adj. มาก,ละเอียด, Syn. bottom ###A. surface
emphasis(เอม'ฟะซิส) n. การเน้น,ความสำคัญ,สิ่งที่มีความสำคัญ,การเน้น คำ,ความเข้มข้น,ความ
exalt(อิกซอลทฺ') vt. ทำให้สูงขึ้น,ยกย่อง,กระตุ้น,เพิ่มความเข้มข้น,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ดีอกดีใจ., See also: exalter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
depth(n) ความลึก,ความลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความรุนแรง,ส่วนลึก
intensity(n) ความแรง,ความเข้มข้น,ความหนาแน่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intensity (n ) ความเข้มข้น, ความหนาแน่น, ความแรงกล้า, ความรุนแรง, ความเร่าร้อน, การเอาจริงเอาจัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
濃度[のうど, noudo] (n) ความเข้มข้น

German-Thai: Longdo Dictionary
wachsen(vi) |wächst, wuchs, ist gewachsen| เติบโต, เจริญงอกงาม, ยาวขึ้น(เล็บ), ขึ้น(วัชพืช,หญ้า), เพิ่มความเข้มข้นขึ้น(เสียง, ความเกลียด, ความสนใจ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top