ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhaled

IH2 N HH EY1 L D   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhaled-, *inhaled*, inhal, inhale
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป จะเกิดการพอง Arang (2006)
It wasn't inhaled.พวกเขาไม่ได้สูด Arang (2006)
When a lethal gas is inhaled, blisters foam.เมื่อสูดก๊าซพิษเข้าไป ต้องเกิดการพอง Arang (2006)
Well, he surely inhaled smoke at the fire, so his memory circuit must be in disorder.เขาคงจะสูดเขม่าละอองจากไฟ เพราะอย่างนั้นความทรงจำวงจรไฟฟ้าของเขาถึงสับสน Absolute Boyfriend (2008)
Once inhaled,the effects are felt instantaneously.เมื่อดมเข้าไปแล้ว จะรู้สึกเมาทันที Catching Out (2008)
I inhaled that fucker.ฉันแทบจะสูดมันเข้าไป Timebomb (2009)
But obviously, you've inhaled too much patchouli.แต่เห็นๆอยู่ว่า เธอสูดกลิ่นพวกนั้นมากเกินไปแล้ว Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Here's the thing-- if they inhaled a higher concentration of the strain,นี่ล่ะ ถ้าสายพันธ์มีความเข้มข้น Amplification (2009)
Brother... you shouldn't have inhaled.น้องชาย... นายไม่ควรสูดมัน Out of Time (2009)
As far as I'm concerned, you never inhaled, okay?เท่าที่ฉันเป็นกังวลมาก นายไม่เคยดูดมันมาก่อน โอเคไหม Sunset (2010)
Hey, maneesh, what inhaled anesthetic did you use?เฮ้ มาเนส ใช้ยาสลบอะไร ให้เขาดมเข้าไปอ่ะ? The Garden of Forking Paths (2010)
There was one, but one of our 50 children must have inhaled it.จริงๆก็มีแหละ แต่1ใน50ของลูกคุณสูดมันเข้าไปแล้ว เวรเอ๊ย A Little Night Music (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
INHALED    IH2 N HH EY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inhaled    (v) ˈɪnhˈɛɪld (i1 n h ei1 l d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 inhaled \inhaled\ adj.
   drawn into the lungs; breathed in; as, inhaled smoke can
   damage the lungs. Inverse of exhaled.
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inhale \In*hale"\, v. t. [imp. & p. p. {Inhaled}; p. pr. & vb.
   n. {Inhaling}.] [L. inhalare to breathe upon; pref. in- in +
   halare to breathe: cf. F. inhaler. Cf. {Exhale}.]
   To breathe or draw into the lungs; to inspire; as, to inhale
   air; -- opposed to exhale.
   [1913 Webster]
 
      Martin was walking forth to inhale the fresh breeze of
      the evening.               --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top