ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inhalator

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inhalator-, *inhalator*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา inhalator มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *inhalator*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhalator(อิน'ฮะเลเทอะ) n. เครื่องมือช่วยสูดอากาศหรือยาเข้าปอด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She needs her inhaler!Sie braucht ihren InhalatorThou Shalt Not Steele (1982)
- She use some kind of inhaler?- Benutzt sie einen InhalatorThe Outsiders (1988)
He used an inhaler with a new designer drug.Er benutzte einen Inhalator mit irgendeiner neumodischen Droge. The Dead Pool (1988)
It's not breath freshener, it's an asthma inhaler.Es ist kein Spray für frischen Atem, sondern ein Asthma-InhalatorJennifer 8 (1992)
Sοme jοker put Gοd knοws what in her asthma inhaler.Irgendein Witzbold hat weiß Gott was in ihren Asthma-Inhalator getan. Miss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side (1992)
All right, back to the launch.Sofort zurück zum Schiff! Die Inhalatoren! Knight of Shadows (1993)
This vaporizer is 39.99 here but I found it somewhere else for 39.98 and you say you'll beat any ad.Dieser Inhalator hier kostet 39,99... aber ich habe ihn woanders für 39,98 gesehen und Sie sagen, Sie schlagen jeden Preis... Assault and Batteries (1994)
Tim told me you were sick, so I brought you over my very special vaporizer.Also bringe ich dir meinen Spezial-InhalatorEye on Tim (1996)
I just stopped by to lend her my cowboy vaporizer.Ich kam vorbei, um ihr meinen Cowboy-Inhalator zu leihen. Eye on Tim (1996)
In asthma inhalers.Mit Inhalatoren. Unusual Suspects (1997)
Look, this girl Jenny is perfect for him.Sie ist ungewöhnlich, hat Humor und sie hat einen InhalatorFixer Upper (1998)
Here's my extra inhaler... and here's my Sugar Babies for when my blood needs sugar.Hier ist mein Inhalator und meine Zuckerpillen wenn mein Blut Zucker braucht. Hardball (2001)
Here's your roster, schedule, Sugar Babies, inhaler.- Hier die Aufstellung, Zeitplan, Zuckerpillen, InhalatorHardball (2001)
My nicotine inhaler.Am Nikotin-InhalatorThe Royal Tenenbaums (2001)
The vaccine inhaler.Der Impfstoff-InhalatorDoppelgänger (2001)
Sloane says there's a prototype. An inhaler for the vaccine.Laut Sloane gibt es einen Prototypen, einen Impfstoff-InhalatorDoppelgänger (2001)
Our mission is to go to Badenweiler tonight, steal the vaccine inhalers and blow up the plant.Wir müssen nach Badenweiler fliegen, die Inhalatoren stehlen und die Fabrik sprengen. Doppelgänger (2001)
You retrieve the inhaler and rendezvous with the CIA team which will be inside the building.Sie holen den Inhalator und treffen dann das CIA-Team, das im Gebäude wartet. Doppelgänger (2001)
They will switch the inhaler.Sie tauschen den Inhalator aus. Doppelgänger (2001)
- I'm going for the inhaler.- Ich hole den InhalatorDoppelgänger (2001)
Did you get the inhalers?Haben Sie die Inhalatoren? Doppelgänger (2001)
While Dixon sets the explosives, get the inhaler and meet the CIA team inside.Dixon bringt den Sprengsatz an. Sie holen den Inhalator und treffen drinnen das CIA-Team. Reckoning (2001)
- Do you need your inhaler?- Brauchst du deinen InhalatorBaby, Talk Is Cheap (2001)
My inhaler is in my car.Mein Inhalator ist im Auto. Femme Fatale (2002)
I wasn't there. I was buying an inhaler.Ich ging einen Inhalator kaufen. Femme Fatale (2002)
Inhaler?Einen InhalatorFemme Fatale (2002)
Yes... An inhaler.Ja, einen InhalatorFemme Fatale (2002)
All right?InhalatorFemme Fatale (2002)
Take a deep breath and use your inhaler.Atme tief durch, nimm den InhalatorKeg! Max! (2003)
Where is my inhalator?(In Russisch) Wo ist mein InhalatorLautlos (2004)
I left my inhaler at home.Ich hab meinen Inhalator vergessen. I, Robot (2004)
It's an effervescent inhaler.Ein Brause-InhalatorBlade: Trinity (2004)
Sommerfield. She's the one who built that new serum inhaler of yours.Sommerfield, sie baute deinen SeruminhalatorBlade: Trinity (2004)
- I need my inhaler.- Ich brauch meinen InhalatorIn the Clamor and the Clangor (2004)
He's been using his inhaler?Hat er seinen Inhalator benutzt? Pilot (2004)
- She had an inhaler.Weil sie ihren Inhalator hatte. Confidence Man (2004)
- Had an inhaler?- Sie hatte einen InhalatorConfidence Man (2004)
If he has the luggage, he has the inhalers.Wenn er das Gepäck hat, hat er die Inhalatoren. Confidence Man (2004)
Her inhalers.Ihre Inhalatoren. Confidence Man (2004)
What do you want for the inhalers?Was willst du für die Inhalatoren? Confidence Man (2004)
Give me the inhalers.Gib mir die Inhalatoren... Sofort. Confidence Man (2004)
- She needs her inhaler.- Sie braucht ihren Inhalator. - Boone! Confidence Man (2004)
We gave you the chance to do the right thing.Sag mir einfach wo die Inhalatoren sind, und wir hören auf. Confidence Man (2004)
Did you put him up to the inhaler?War der Inhalator Ihre Idee? Hitch (2005)
Where's your inhaler? Where is it?Wo ist dein InhalatorScared (2005)
Pat, here's the inhaler.Pat, der InhalatorScared (2005)
I bet you have an inhaler in that purse, right?Da hast du sicher einen Inhalator dabei, oder? Little Box of Horrors (2005)
Have you tried saying no to Bradley... when he's got a giant inhaler shoved in his mouth?Hast du versucht, Bradley was abzuschlagen, wenn er sich 'n Riesen-Inhalator in den Mund steckt? Jews and Chinese Food (2005)
- Did you bring his inhaler?- Hast du seinen Inhalator mit? Spin (2005)
- He had an inhaler around his neck!- Er hatte einen Inhalator um den Hals! Dominated (2006)

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸入器[きゅうにゅうき, kyuunyuuki] (n) inhaler; inhalator; inspirator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inhalator
   n 1: a breathing device for administering long-term artificial
      respiration [syn: {respirator}, {inhalator}]
   2: a dispenser that produces a chemical vapor to be inhaled in
     order to relieve nasal congestion [syn: {inhaler},
     {inhalator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top