ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breathe in

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breathe in-, *breathe in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breathe in[PHRV] สูดอากาศเข้าไป, See also: สูดลมหายใจเข้า
breathe into[PHRV] สูด, See also: สูดลมหายใจเข้า, สูดอากาศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Breathe in... breathe out... and relax.หายใจเข้า หายใจออก ผ่อนคลายซะ The Butterfly Effect (2004)
Stay calm, just breathe in and out, come on.อยู่เฉยๆ แค่หายใจออกและหายใจเข้า The Notebook (2004)
Now breathe in!หายใจซิ เร็ว Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
- Breathe in! - I can't anymore. You're hurting.-หายใจเข้า ไม่ไหวแล้ว เจ็บไปหมด Pride & Prejudice (2005)
And so, when the Northern Hemisphere is tilted toward the sun, as it is in our spring and summer, the leaves come out and they breathe in carbon dioxide, and the amount in the atmosphere goes down.ดังนัน เมื่อซีกโลกเหนือหันไปทางดวงอาทิตย์ ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ใบไม้ผลิใบและหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป An Inconvenient Truth (2006)
And he'd sweep me upin his arms, and I'd breathe in that oldleather jacket of his.เขาโอบฉันไว้ในแขนเขา และฉันหายใจ ในแจ็คเก็ตหนังของเขา No Exit (2006)
Dave. Nothing's going nowhere. I can hardly breathe in there.เดฟ ไม่มีอะไรหายไปหรอก ฉันหายใจแรง ๆ ในนั้นยังได้เลย The Bank Job (2008)
How you breathe in it though?หายไจออกหรือเปล่าน่ะ Superhero Movie (2008)
Breathe in.หายใจ เข้า Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Breathe in.หายใจเข้า หายใจเข้า Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
- Breathe into his mouth...- ผายปอดมันสิว่ะ... Seven Thirty-Seven (2009)
Breathe into his mouth!ผายปอดมันสิ Seven Thirty-Seven (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breathe inAll right. Now I want you to breathe in and hold it.

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m,vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P) [Add to Longdo]
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u,vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P) [Add to Longdo]
吸って吐く[すってはく, suttehaku] (exp,v5k) to breathe in and breathe out [Add to Longdo]
吹き込む(P);吹きこむ;吹込む[ふきこむ, fukikomu] (v5m,vi,vt) (1) to blow into; to breathe into; (v5m,vt) (2) to inspire; to indoctrinate; (3) to record (music, video, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breathe in
   v 1: draw in (air); "Inhale deeply"; "inhale the fresh mountain
      air"; "The patient has trouble inspiring"; "The lung cancer
      patient cannot inspire air very well" [syn: {inhale},
      {inspire}, {breathe in}] [ant: {breathe out}, {exhale},
      {expire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top