Search result for

gasp

(78 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gasp-, *gasp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gasp[VI] อ้าปากค้าง (เพราะตกใจหรือเจ็บปวด), Syn. choke, gag
gasp[VT] พูดกระหืดกระหอบ, See also: อ้าปากหายใจหอบ, Syn. heave, snort
gasp at[PHRV] อ้าปากค้างกับ
gasp for[PHRV] อ้าปากหายใจเพื่อให้ได้อากาศ, See also: อ้าปากหอบ, Syn. pant for
gasp for[PHRV] ปรารถนาอย่างมาก, See also: อยากมาก, Syn. pant for
gasp out[PHRV] เป่าปากทันที, See also: ถอนหายใจทันที
gasp out[PHRV] เล่าอย่างกระหืดกระหอบ, See also: บอกอย่างหายใจเหนื่อยหอบ, Syn. pant out
gaspingly[ADV] อย่างอ้าปากหายใจหอบ, See also: อย่างกระหืดกระหอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp,pant,sigh

English-Thai: Nontri Dictionary
gasp(n) การหอบ,การอ้าปากค้าง,การหายใจไม่ออก
gasp(vi) หอบ,อ้าปากค้าง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasp Reflexการหายใจเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Gasper, Allergicอ้าปากหายใจ [การแพทย์]
Gaspingหายใจลำบาก, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
GASPINGGASPING Episode #1.5 (2008)
( All gasp )( All gaspOver My Dead Body (2011)
[CROWD GASPS][ฝูงชนอ้าปากค้าง] Bloodsport (1988)
[ Gasps ] Herr Kommandant, I'm only trying to do my job.ผู้กอง... ฉันแค่ทำหน้าที่ Schindler's List (1993)
[ Gasps, Whimpers ]แด็งก้า Schindler's List (1993)
[ Gasps ] I'm sorry, sir.ผมเสียใจ Schindler's List (1993)
They're essential ! Essential girls ! [ Sobbing, Gasping ]นิ้วเล็กๆนี่ใช้ขัดรูเบ้าปลอกกระสุน Schindler's List (1993)
- [ Gasping ]- [หอบ] Pulp Fiction (1994)
- [ Gasping ] No, no.- [หอบ] ไม่ไม่ Pulp Fiction (1994)
- [ Loud Thump ] - [ Gasps, Screams ]- [Thump ดัง] - [ครึ่งผีครึ่ง, เสียงกรีดร้อง] Pulp Fiction (1994)
[ Gasping Continues ][หอบอย่างต่อเนื่อง] Pulp Fiction (1994)
[ Coughs, Gasps ][ไอครึ่งผีครึ่ง] Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaspThe swimmer raised his head and gasped for breath.
gaspShe could scarcely gasp the words.
gaspHe was gasping for breath as he ran.
gaspShe gasped out the news.
gaspI gasped with surprise at the horrible picture of the starving people.
gaspGasp out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอบ[V] pant, See also: gasp for breath, Example: เด็กๆ เล่นวิ่งไล่จับเสียจนหอบไปตามๆ กัน, Thai definition: หายใจถี่ด้วยความเหนื่อย หรืออ่อนเพลีย
ปะหงับๆ[ADV] feebly, See also: gaspingly for breath, Syn. กะปลกกะเปลี้ย, Example: ปลาทองผิดน้ำอ้าปากหายใจปะหงับๆ ต้องรีบให้ออกซิเจน, Thai definition: อาการที่ทำปากหงับๆ, อาการร่อแร่จวนตาย
พะงาบๆ[V] open, See also: gasp, Syn. พะงาบ, งาบๆ, Example: ฝูงค้างคาวโดนไฟดูดตกมาหลายตัว ตกแล้วยังพะงาบๆ อยู่ ยังไม่ตายดี, Thai definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
เหนื่อยหอบ[V] pant, See also: gasp for breath, puff, Syn. หอบ, เหนื่อย, Example: เขาเหนื่อยหอบจนแทบขาดใจเมื่อวิ่งมาถึงประตูหน้าบ้าน, Thai definition: เหนื่อยจนลิ้นห้อย
หวอ[ADV] gaspingly, Example: เด็กน้อยยืนตะลึงอ้าปากหวอ, Thai definition: เป็นรู หรือเป็นโพรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
หอบ[v.] (høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff and blow ; lose one's breath   
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī khreung khon) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying   
กระหืดกระหอบ[v.] (kraheūtkrahøp) EN: feel breathless ; be out of breath ; gasp ; pant   FR: haleter ; avoir le souffle coupé
กระหืดกระหอบ[adj.] (kraheūtkrahøp) EN: out of breath ; breathless ; panting ; gasping   FR: essoufflé ; haletant
เหนื่อยหอบ[v. exp.] (neūay høp) EN: pant ; gasp for breath ; puff   FR: haleter
ผลาญทรัพย์[v. exp.] (phlān sap) FR: gaspiller
ผู้ผลาญทรัพย์[n. exp.] (phū phlān sap) FR: gaspilleur [m] ; gaspilleuse [f]
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with   FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[v. exp.] (pleūang ngoen) EN: waste money ; squander money ; dissipate money   FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
GASP    G AE1 S P
GASPS    G AE1 S P S
GASPE    G AE1 S P IY0
GASPAR    G AE1 S P ER0
GASPER    G AE1 S P ER0
GASPED    G AE1 S P T
GASPING    G AE1 S P IH0 NG
GASPARI    G AA0 S P AA1 R IY0
GASPARD    G AH0 S P AA1 R D
GASPARRO    G AA0 S P AA1 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gasp    (v) (g aa1 s p)
gasps    (v) (g aa1 s p s)
gasped    (v) (g aa1 s p t)
gasping    (v) (g aa1 s p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒙日[Méng rì, ㄇㄥˊ ㄖˋ, ] Gaspard Monge (1746-1818), French mathematician, #299,547 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gaspedal {n} [auto]accelerator (pedal) [Add to Longdo]
Gaspedal {n}; Gashebel {m}throttle control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぜいぜい;ぜえぜえ[, zeizei ; zeezee] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing [Add to Longdo]
はあはあ[, haahaa] (n) (on-mim) gasp; pant [Add to Longdo]
はっと息を呑む;ハッと息をのむ[はっといきをのむ(はっと息を呑む);ハッといきをのむ(ハッと息をのむ), hattoikiwonomu ( hatto iki wo nomu ); hatsu toikiwonomu ( hatsu to iki wonomu )] (exp,v5m) to gasp in or with surprise [Add to Longdo]
ゼーゼー[, ze-ze-] (adv) (on-mim) wheezing sound; gasping sound [Add to Longdo]
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp,v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp [Add to Longdo]
奄奄;奄々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) gasping [Add to Longdo]
気息奄々;気息奄奄[きそくえんえん, kisokuen'en] (adj-no,adj-t,adv-to) gasping for breath; at one's last gasp; breathing feebly; on the brink of death; more dead than alive [Add to Longdo]
息の下[いきのした, ikinoshita] (n) gasp [Add to Longdo]
息を弾ませる[いきをはずませる, ikiwohazumaseru] (exp,v1) to pant; to gasp; to be short of breath; to be excited [Add to Longdo]
息急き;息せき[いきせき, ikiseki] (n) (See 息急き切る) pant; gasp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gasp \Gasp\, v. t.
   To emit or utter with gasps; -- with forth, out, away, etc.
   [1913 Webster]
 
      And with short sobs he gasps away his breath. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gasp \Gasp\ (g[.a]sp), v. i. [imp. & p. p. {Gasped} (g[.a]spt);
   p. pr. & vb. n. {Gasping}.] [OE. gaspen, gaispen, to yawn,
   gasp, Icel. geispa to yawn; akin to Sw. g[aum]spa, Dan. gispe
   to gasp.]
   1. To open the mouth wide in catching the breath, or in
    laborious respiration; to labor for breath; to respire
    convulsively; to pant violently.
    [1913 Webster]
 
       She gasps and struggles hard for life. --Lloyd.
    [1913 Webster]
 
   2. To pant with eagerness; to show vehement desire.
    [1913 Webster]
 
       Quenching the gasping furrows' thirst with rain.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gasp \Gasp\, n.
   The act of opening the mouth convulsively to catch the
   breath; a labored respiration; a painful catching of the
   breath.
   [1913 Webster]
 
   {At the last gasp}, at the point of death. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gasp
   n 1: a short labored intake of breath with the mouth open; "she
      gave a gasp and fainted" [syn: {gasp}, {pant}]
   v 1: breathe noisily, as when one is exhausted; "The runners
      reached the finish line, panting heavily" [syn: {pant},
      {puff}, {gasp}, {heave}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top