ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胧-, *胧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[胧, lóng, ㄌㄨㄥˊ] blurry, obscured; the condition or appearance of the moon
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] moon,  Rank: 2,837

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méng lóng, ㄇㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] blur, #12,460 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] rising moon, #22,125 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] hazy; unclear, #22,125 [Add to Longdo]
[méng lóng shī, ㄇㄥˊ ㄌㄨㄥˊ ㄕ, / ] Misty Poets, #91,150 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mountains smoked, and oceans swarmed.[CN] 薄雾笼罩的群山在其中朦, 大海扬起泡沫 The Mirror (1975)
He was very handsome and strong and the ecstasy of music, I did not realize took me far outside under the moon and with the scent of orange blossom .[CN] 在音乐的迷醉下 我神魂颠倒 他带我远远外出 月色朦 橙子花香弥漫 Till Marriage Do Us Part (1974)
I can see things vaguely on sunny days[CN] 天气好时能朦看到点 Ballad of Orin (1977)
Those sweet, mysterious eyes, darker and softer... than the bluest dusk of August violets.[CN] 你那甜甜的,充满神秘感的双眸 比八月的朦黄昏下的紫罗兰 还要深邃而温柔 Night Train to Munich (1940)
And grow misty-eyed[CN] 眼睛变得朦 Quai des Orfèvres (1947)
It rests your eyes Disturbances of tears[CN] ♪ 来让你那泪水朦的双眼享受 It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)
See how hazy it's getting.[CN] 看这变得多朦? Long Day's Journey Into Night (1962)
Light thickens, and the crow makes wing to the rooky wood.[CN] 天色在在朦起来 乌鸦都飞回到昏暗的林中 Macbeth (1971)
You saw this by moonlight, of course, Madame?[CN] 你当时是朦朦看见的喽? Death on the Nile (1978)
There it is, just coming out of the mist. Oh, and look.[CN] 雾中朦的便是 Foreign Correspondent (1940)
Drat the thing, it gives me the pip. It's cloudy again.[CN] 讨厌的东西真让人恼火 它又变得朦不清了 Blithe Spirit (1945)
I never felt so sleepy.[CN] 我从来没感到如此睡意朦 Monsieur Verdoux (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top