ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fortuity

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortuity-, *fortuity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fortuity(ฟอร์ทิว'อิที) n. ความบังเอิญ,เหตุบังเอิญ, Syn. chance

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความบังเอิญ[n.] (khwām bang-oēn) EN: accident ; haphazard ; fortuity   FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zufall {m} | Zufälle {pl}fortuity | fortuities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na,adj-no,n-adv,n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortuity \For*tu"i*ty\, n. [Cf. F. fortuit['e].]
   Accident; chance; casualty. --D. Forbes (1750).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fortuity
   n 1: anything that happens suddenly or by chance without an
      apparent cause; "winning the lottery was a happy accident";
      "the pregnancy was a stroke of bad luck"; "it was due to an
      accident or fortuity" [syn: {accident}, {stroke},
      {fortuity}, {chance event}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top