ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

圭亚那

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -圭亚那-, *圭亚那*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圭亚那[Guī yà nà, ㄍㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] Guyana, #64,126 [Add to Longdo]
法属圭亚那[Fǎ shǔ Guī yà nà, ㄈㄚˇ ㄕㄨˇ ㄍㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] French Guiana, #130,908 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Guerillas in Chad. OPEC in Guiana.[CN] 乍得的游击队 圭亚那的石油输出国组织 Network (1976)
He said he came to Guiana because of you.[CN] 他说是因为你才到圭亚那 In Gold We Trust (2010)
'Cause I know when Trinidadians and Guyanese people leave their respective countries and come to America, they're like,[CN] 因为我知道很多特立尼达人和 圭亚那人 离开原来的国家到美国之后 万一有人问他们 Russell Peters: Red, White and Brown (2008)
And I don't consider French Guiana a nation.[CN] 并且我不认为法属圭亚那是一个国家 American Reunion (2012)
I brought this back from Guyana.[CN] 我从圭亚那带回来的 I brought this back from Guyana. Taxi 4 (2007)
Um, and I remember when I was in high school, standing at the bus stop and there was a Guyanese woman standing at the bus stop with me.[CN] 是啊 我记得的 我高中的时候有一次 站在公交车站哪里 有一个圭亚那女人站在我身边 Russell Peters: Red, White and Brown (2008)
We have to act fast before the gold leaves Guyana.[CN] 在金子离开圭亚那之前 In Gold We Trust (2010)
Now, I don't know this Guyanese woman.[CN] 先说一句 我根本就不认识 这个圭亚那女人 Russell Peters: Red, White and Brown (2008)
They end up in Guyana and Trinidad,[CN] 然后他们就到了圭亚那和特立尼达 Russell Peters: Red, White and Brown (2008)
So, Trinidad and Guyana...[CN] 这么说是有来自特立尼达和圭亚那的... Russell Peters: Red, White and Brown (2008)
It's from French Guiana.[CN] 是在法属圭亚那得的。 What the Day Owes the Night (2012)
But this fat girl walks past and this Guyanese woman looks at me and goes, "Hey boy...[CN] 但是在这个胖女孩经过的时候 那个圭亚那女人就看着我说 "嘿 小子... Russell Peters: Red, White and Brown (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top