ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleasurable

P L EH1 ZH ER0 AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleasurable-, *pleasurable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleasurable(adj) ที่ให้ความเพลิดเพลิน, Syn. enjoyable, pleasant
pleasurableness(n) ความสำราญ, See also: ความอภิรมย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pleasurable(เพลซ'เชอระเบิล) adj. น่าพอใจ, เป็นที่ถูกใจ, น่าสนุก, น่าสบายใจ., See also: pleasurableness n. pleasurably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
pleasurable(adj) สนุก, น่าพอใจ, น่าชื่นชม, เป็นที่ถูกใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As pleasurable as those 300 seconds sound, your uncle was already generous enough to help the strange American you brought home from Prague.น่าเพลิดเพลินเหมือนเข็มทั้ง300 วินาที ลุงของคุณก็ใจกว้างมาก ที่ช่วยคนแปลกหน้าจากอเมริกา คุณก็ย้ายจากปราก Double Identity (2010)
I will thank you, ladies, for a pleasurable night.ฉันจะขอบคุณผู้หญิง สำหรับคืนที่น่าพอใจ The Invisible Woman (2013)
At La Baleine Grise, we believe that eating is a multi-sensory experience, and certain combinations of flavors and aromas activate enzymes and stimulate specific parts of the brain, evoking pleasure, and also recollections of pleasurable experiences.ที่ เลอ บาเลน กรีส เราเชื่อว่าการกิน เป็นประสบการณ์โสตสัมผัสหลายทาง การผสานของรสชาติและกลิ่น The Hundred-Foot Journey (2014)
Set out in this contract. The submissive will agree to any... sexual activity deemed fit and pleasurable by the dominant, ที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้เป็นบ่าวจะต้องยอมรับ Fifty Shades of Grey (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำราญ(n) happiness, See also: pleasurableness, Syn. ความสุข, ความสนุกสนาน, ความเบิกบาน, Example: พวกเขาและเพื่อนๆ ได้เดินทางมาเที่ยวหาความสำราญที่ ฟิวเจอร์ผับ กัน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLEASURABLE P L EH1 ZH ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleasurable (j) plˈɛʒərəbl (p l e1 zh @ r @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pleasurable \Pleas"ur*a*ble\, a.
   Capable of affording pleasure or satisfaction; gratifying;
   abounding in pleasantness or pleasantry.
   [1913 Webster]
 
      Planting of orchards is very . . . pleasurable.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      O, sir, you are very pleasurable.    --B. Jonson.
   [1913 Webster] -- {Pleas"ur*a*ble*ness}, n. --
   {Pleas"ur*a*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pleasurable
   adj 1: affording satisfaction or pleasure; "the company was
       enjoyable"; "found her praise gratifying"; "full of
       happiness and pleasurable excitement"; "good printing
       makes a book more pleasurable to read" [syn: {enjoyable},
       {gratifying}, {pleasurable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top