Search result for

mortgage

(88 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mortgage-, *mortgage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortgage[N] การจำนอง, See also: สัญญาจำนอง
mortgage[VT] จำนอง, See also: เอาเข้าจำนอง, Syn. hypothecate
mortgagee[N] ผู้รับจำนอง
mortgager[N] ผู้จำนอง, Syn. creditor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mortgage(มอร์'กิจฺ) n.,v. การจำนอง,จำนอง,ให้คำมั่น,เป็นพันธะ
mortgagee(มอร์กะจี') n. ผู้รับจำนอง
mortgager(มอร์'กะเจอะ) n. ผู้จำนอง
chattel mortgagen. การจำนองสังหาริมทรัพย์ n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mortgage(n) การจำนอง
mortgage(vt) จำนอง
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mortgageการจำนอง [ดู hypothecate; hypoth่que] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgage clauseข้อกำหนดผู้รับจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgage guaranteeการค้ำประกันการจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgage guarantee certificateเอกสารค้ำประกันการจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgage insuranceการประกันชีวิตคุ้มครองการจำนอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortgageeผู้รับจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mortgageจำนอง [การบัญชี]
Mortgage guarantee insuranceประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Mortgage life insuranceประกันชีวิตคุ้มครองการจำนอง [TU Subject Heading]
Mortgage loanเงินกู้โดยมีการจำนอง [เศรษฐศาสตร์]
Mortgage loansการกู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์มาจำนอง [TU Subject Heading]
Mortgage-backed securitiesตราสารหนี้หนุนโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Mortgagesจำนอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mortgage actนิติกรรมจำนอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our generation mortgaged our souls to protect yours.คนรุ่นเราสละวิญญาณเพื่อปกป้องรุ่นเธอ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- Mortgage.-จำนอง Marley & Me (2008)
Mortgage.เออ จำนอง Marley & Me (2008)
When you got behind on the mortgage... someone finally made you a loan?พอคุณจ่ายค่าจำนองหมดแล้ว ก็มีคุณมาขอกู้เงินคุณงั้นเหรอ Pineapple Express (2008)
Russell, how's that article on mortgage brokers?รัสเซล,หัวข้อบนมอนเทจ โบรกเกอร์เป็นไง? Confessions of a Shopaholic (2009)
OK. Mortgage debt, car debt?โอเค หนี้จำนอง หรือว่า ผ่อนรถ Confessions of a Shopaholic (2009)
I have an older woman, who for delay of a mortgage term calls.เรามีลูกค้าสูงวัยขอผ่อนผันเรื่องผ่อนบ้าน Drag Me to Hell (2009)
If you do not pay your mortgage you lose your house, what is expected then that woman?ผมเสียใจจริงๆ ถ้าคุณไม่จ่ายค่างวด คุณก็ต้องเสียบ้านไป Drag Me to Hell (2009)
Number two, we track the stock portfolios and mortgage payments of everybody on site.ข้อที่ 2,เราค้นข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และหนี้สิน ของทุกคนที่นั่น Duplicity (2009)
A mortgage. That's all.หนี้ซื้อบ้าน แค่นั้นเอง Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Unless the NRA is paying your mortgage this month I say lose the effing gun.นอกเสียจากRNAจะจ่าย ที่คุณติดจำนองไว้เดือนนี้นะ.. ..ฉันบอกว่าไม่ต้องมีไอ้ปืนบ้านั่น The Ugly Truth (2009)
Three kids, a mortgage and a minivan in the driveway.ทั้งหมดต่างอยู่ในครั้งแรก แล้วมันเกิดอะไรขึ้น Some Kinda Love (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mortgageI mortgaged my farm to him for ten million yen.
mortgageI mortgaged my house.
mortgageI suffered from my mortgage loan.
mortgageMy house is a mortgage-free house.
mortgageThe bank holds a mortgage on his building.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับจำนอง[N] mortgagee, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับทรัพย์สินของผู้จำนองเอาไว้ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ได้รับทรัพย์สินนั้นจากผู้จำนอง
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[N] collateral, See also: mortgage securities, Example: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก, Thai definition: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น
จำนอง[V] mortgage, See also: pledge, Ant. ไถ่ถอน, Example: ลูกค้าจำนองบ้านไว้กับธนาคาร, Thai definition: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนอง เอาทรัพย์สินตราไว้กับอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง, Notes: (กฎหมาย)
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[N] collateral, See also: mortgage securities, Example: การปล่อยกู้สินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีความเสี่ยงสูงมาก, Thai definition: ทรัพย์สินผูกพันตนเพื่อเอาไว้หักชำระหนี้หากไม่ชำระหนี้นั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนอง[v.] (jamnøng) EN: mortgage ; pledge   FR: hypothéquer
การจำนอง[n.] (kān jamnøng) EN: mortgage   
หลักทรัพย์ค้ำประกัน[n. exp.] (laksap khamprakan) EN: collateral ; mortgage securities   
ลูกหนี้จำนอง[n. exp.] (lūknī jamnøng) EN: mortgagee   
เงินกู้จำนอง[n. exp.] (ngoenkū jamnøng) EN: mortgage loan   FR: prêt hypothécaire [m]
เงินกู้ยืมโดยการรับจำนอง[n. exp.] (ngoen kūyeūm dōi kān rap jamnøng) EN: mortgage loan   
ผู้ให้เงินกู้โดยรับจำนอง[n. exp.] (phū hai ngoen kū dōi rap jamnøng) EN: mortgage lender   
ผู้จำนอง[n.] (phū jamnøng) EN: mortgager ; mortgagor   
ผู้รับจำนอง[n. exp.] (phūrap jamnøng) EN: mortgagee   
ไถ่ถอนจำนอง[v. exp.] (thaithøn jamnøng) EN: redeem a mortgage   

CMU English Pronouncing Dictionary
MORTGAGE    M AO1 R G IH0 JH
MORTGAGED    M AO1 R G IH0 JH D
MORTGAGES    M AO1 R G AH0 JH AH0 Z
MORTGAGE'S    M AO1 R G IH0 JH AH0 Z
MORTGAGEPOWER    M AO1 R G IH0 JH P AW2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mortgage    (v) (m oo1 g i jh)
mortgaged    (v) (m oo1 g i jh d)
mortgagee    (n) (m oo2 g i jh ii1)
mortgages    (v) (m oo1 g i jh i z)
mortgagees    (n) (m oo2 g i jh ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hypothek {f} (auf) | Hypotheken {pl}mortgage (on) | mortgages [Add to Longdo]
Hypothekenbank {f}mortgage bank [Add to Longdo]
Hypothekenbrief {m} [fin.]mortgage deed [Add to Longdo]
Hypothekenzins {m}; Hypothekenzinsen {pl}mortgage interest [Add to Longdo]
Hypothekenzinssatz {m}mortgage rate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンエンドモーゲージ[, o-pun'endomo-ge-ji] (n) open-end mortgage [Add to Longdo]
クローズドエンドモーゲージ[, kuro-zudoendomo-ge-ji] (n) closed-end mortgage [Add to Longdo]
クローズドモーゲージ[, kuro-zudomo-ge-ji] (n) closed mortgage [Add to Longdo]
サブプライムモーゲージ;サブプライム・モーゲージ[, sabupuraimumo-ge-ji ; sabupuraimu . mo-ge-ji] (n) subprime mortgage [Add to Longdo]
モーゲージ(P);モーゲッジ[, mo-ge-ji (P); mo-gejji] (n) mortgage; (P) [Add to Longdo]
モーゲージファンド;モーゲッジファンド[, mo-ge-jifando ; mo-gejjifando] (n) mortgage fund [Add to Longdo]
モーゲージローン[, mo-ge-jiro-n] (n) mortgage loan [Add to Longdo]
モアゲージ[, moage-ji] (n) mortgage [Add to Longdo]
引き当て;引当て;引当[ひきあて, hikiate] (n) mortgage; security [Add to Longdo]
住宅ローン[じゅうたくローン, juutaku ro-n] (n) housing loan; mortgage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抵押[dǐ yā, ㄉㄧˇ ㄧㄚ, ] mortgage [Add to Longdo]
抵押贷款[dǐ yā dài kuǎn, ㄉㄧˇ ㄧㄚ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] mortgage loan [Add to Longdo]
[yā, ㄧㄚ, ] mortgage; to pawn; to detain in custody [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Record \Re*cord"\ (r?*k?rd"), v. t. [imp. & p. p. {Recorded}; p.
   pr. & vb. n. {Recording}.] [OE. recorden to repeat, remind,
   F. recorder, fr. L. recordari to remember; pref. re- re- +
   cor, cordis, the heart or mind. See {Cordial}, {Heart}.]
   1. To recall to mind; to recollect; to remember; to meditate.
    [Obs.] "I it you record." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To repeat; to recite; to sing or play. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They longed to see the day, to hear the lark
       Record her hymns, and chant her carols blest.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. To preserve the memory of, by committing to writing, to
    printing, to inscription, or the like; to make note of; to
    write or enter in a book or on parchment, for the purpose
    of preserving authentic evidence of; to register; to
    enroll; as, to record the proceedings of a court; to
    record historical events.
    [1913 Webster]
 
       Those things that are recorded of him . . . are
       written in the chronicles of the kings. --1 Esd. i.
                          42.
    [1913 Webster]
 
   {To record a deed}, {mortgage}, {lease}, etc., to have a copy
    of the same entered in the records of the office
    designated by law, for the information of the public.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mortgage \Mort"gage\, v. t. [imp. & p. p. {Mortgaged}; p. pr. &
   vb. n. {Mortgaging}.]
   1. (Law) To grant or convey, as property, for the security of
    a debt, or other engagement, upon a condition that if the
    debt or engagement shall be discharged according to the
    contract, the conveyance shall be void, otherwise to
    become absolute, subject, however, to the right of
    redemption.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To pledge, either literally or figuratively; to
    make subject to a claim or obligation.
    [1913 Webster]
 
       Mortgaging their lives to covetise.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       I myself an mortgaged to thy will.  --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mortgage \Mort"gage\ (m[^o]r"g[asl]j; 48), n. [F. mort-gage;
   mort dead (L. mortuus) + gage pledge. See {Mortal}, and
   {Gage}.]
   1. (Law) A conveyance of property, upon condition, as
    security for the payment of a debt or the preformance of a
    duty, and to become void upon payment or performance
    according to the stipulated terms; also, the written
    instrument by which the conveyance is made.
    [1913 Webster]
 
   Note: It was called a mortgage (or dead pledge) because,
      whatever profit it might yield, it did not thereby
      redeem itself, but became lost or dead to the mortgager
      upon breach of the condition. But in equity a right of
      redemption is an inseparable incident of a mortgage
      until the mortgager is debarred by his own laches, or
      by judicial decree. --Cowell. --Kent.
      [1913 Webster]
 
   2. State of being pledged; as, lands given in mortgage.
    [1913 Webster]
 
   {Chattel mortgage}. See under {Chattel}.
 
   {To foreclose a mortgage}. See under {Foreclose}.
 
   {Mortgage deed} (Law), a deed given by way of mortgage.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mortgage
   n 1: a conditional conveyance of property as security for the
      repayment of a loan
   v 1: put up as security or collateral

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top