ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

degage

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -degage-, *degage*
Possible hiragana form: でがげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
degage(adj) ง่ายๆ สบายๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degage(เดกาเจ') adj., F. ง่าย, อิสระ, ไม่มีอะไรมาบังคับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้ง[fung] (v) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas  FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หอมดี[høm dī] (v, exp) EN: have a nice smell  FR: sentir bon ; dégager une odeur agréable
คาย[khāi] (v) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate  FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
คลาย[khlāi] (v) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie  FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher
ล้างมือ[lāng meū] (v, exp) EN: wash one's hands of something ; take no further responsibility  FR: se laver les mains (de qqch.) ; se dégager de toute responsabilité
โล่ง[lōng] (adj) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open  FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair
มีกลิ่น[mī klin] (v, exp) EN: smell  FR: sentir ; dégager une odeur
มีกลิ่นรุนแรง[mī klin runraēng] (v, exp) FR: dégager une forte odeur ; exhaler une forte odeur
แผ้ว[phaēo] (v) EN: clear ; clean ; get rid of  FR: dégager ; débarasser
ปล่อย[plǿi] (v) EN: discharge ; emit ; send out ; drop  FR: libérer ; relâcher ; émettre ; dégager

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 d'egag'e \d['e]`ga`g['e]"\, a. [F., p. p. of d['e]gager to
   disengage. See {De-}, 1st Gage, and cf. {Disgage}.]
   Unconstrained; easy; free. --Vanbrugh.
 
      A graceful and d['e]gag['e] manner.   --Poe.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 degage
   adj 1: free and relaxed in manner; "rather degage after the
       nervousness he had shown at dinner"- Edmund Wilson
   2: showing lack of emotional involvement; "adopted a degage pose
     on the arm of the easy chair"- J.S.Perelman; "she may be
     detached or even unfeeling but at least she's not
     hypocritically effusive"; "an uninvolved bystander" [syn:
     {degage}, {detached}, {uninvolved}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top