หรือคุณหมายถึง untruthfulneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untruthfulness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untruthfulness-, *untruthfulness*, untruthfulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untruthfulness[N] การโกหก, Syn. lie

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness   

Japanese-English: EDICT Dictionary
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untruthful \Un*truth"ful\, a.
   Not truthful; unveracious; contrary to the truth or the fact.
   -- {Un*truth"ful*ly}, adv. -- {Un*truth"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untruthfulness
   n 1: the quality of being untruthful [ant: {truthfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top