ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verity

V EH1 R AH0 T IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verity-, *verity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verity[N] ความเป็นจริง, See also: เรื่องจริง, Syn. actuality, reality, truth, versimilitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verity(เว'ริที) n. ความจริง,ลักษณะที่เป็นจริง,สิ่งที่เป็นจริง,เรื่องจริง,หลักการหรือข้อความที่เป็นจริง., Syn. correctness,truthfulness
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี

English-Thai: Nontri Dictionary
verity(n) ความจริง,เรื่องจริง
severity(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความรุนแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verityความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, we've been unable to verity life contact, but TDRS did receive this single transmission.เราไม่ได้รับการติดต่ออีกเลย หลังจากที่ทีดีอาร์เอสรับสัญญาณนี้ได้ Event Horizon (1997)
Verity syrup 3 drops of this and anybody will spill his darkest secretsสัจจะเซรุ่ม เพียงแค่ 3 หยด ใครก็ตามที่ดื่มเข้าไปก็จะคายความลับที่ลับที่สุดออกมา Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
VERITY    V EH1 R AH0 T IY0
VERITY    V EH1 R IH0 T IY0
VERITY'S    V EH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verity    (n) vˈɛrɪtiː (v e1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wahrheit {f} | Wahrheiten {pl}verity | verities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラーム重要度[アラームじゅうようど, ara-mu juuyoudo] (n) {comp} alarm severity [Add to Longdo]
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) [Add to Longdo]
寛厳[かんげん, kangen] (n) leniency and severity [Add to Longdo]
感度[かんど, kando] (n) sensitivity; reception (e.g. radio and television); severity (quake); (P) [Add to Longdo]
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] (n) {comp} severity [Add to Longdo]
劇烈[げきれつ, gekiretsu] (n) violence; severity; intenseness; fierceness [Add to Longdo]
激甚(P);劇甚[げきじん, gekijin] (adj-na,n) intenseness; violence; severity; vehemence; keenness; (P) [Add to Longdo]
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P) [Add to Longdo]
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe [Add to Longdo]
厳酷[げんこく, genkoku] (adj-na,n) severity; rigor; rigour [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] severity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Verity \Ver"i*ty\, n.; pl. {Verities}. [F. v['e]rit['e], L.
   veritas, fr. verus true. See {Very}.]
   1. The quality or state of being true, or real; consonance of
    a statement, proposition, or other thing, with fact;
    truth; reality. "The verity of certain words." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It is a proposition of eternal verity, that none can
       govern while he is despised.     --South.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is true; a true assertion or tenet; a truth; a
    reality.
    [1913 Webster]
 
       Mark what I say, which you shall find
       By every syllable a faithful verity. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verity
   n 1: conformity to reality or actuality; "they debated the truth
      of the proposition"; "the situation brought home to us the
      blunt truth of the military threat"; "he was famous for the
      truth of his portraits"; "he turned to religion in his
      search for eternal verities" [syn: {truth}, {the true},
      {verity}, {trueness}] [ant: {falseness}, {falsity}]
   2: an enduring or necessary ethical or religious or aesthetic
     truth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top