Search result for

ward off

(34 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ward off-, *ward off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ward off[PHRV] ขจัด, See also: ป้องกัน, ยับยั้ง, Syn. fend off, stave off

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ward offป้องปัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A festival to ward off wildfires.งานเฉลิมฉลองจะขจัดซึ่งความหายนะต่างๆ Legends (2010)
A ring to ward off the demons, eh?แหวนที่จะปัดเป่าภัยร้ายจากปีศาจหรือ A Few Good Men (2010)
It's probably because they smile a lot, and smiling has been proven to ward off diseases.อาจเป็นเพราะเขาส่งยิ้มมาก และการยิ้มได้รับการยอมรับแล้วว่าช่วยป้องกันโรค Original Song (2011)
They celebrated it to ward off their fears.พวกเค้าเฉลิมฉลอง เพื่อเอาชนะความกลัว Halloween: Part 1 (2011)
He's trying to ward off an evil spirit.เขาพยายามที่จะขับไล่ วิญญาณชั่ว A Herald of the New Age (2011)
If fashioned into a vessel, it can ward off any curse.ถ้าเปลี่ยนรูปเป็นตู้ มันสามารถป้องกัน ได้ทุกคำสาป The Stranger (2012)
Hexes to ward off evil.คาถาเพื่อปกป้องจากความชั่วร้าย The Sin Eater (2013)
So Revere started using the silver coins to ward off the Abyzou.งั้นรีเวียร์ก็เริ่มใช้เหรียญเงิน เพื่อขับไล่อบีซูสินะ The Sisters Mills (2015)
You don't use it to ward off a demon. You use it to summon one.พ่อไม่ได้จะใช้มันขับไล่ปีศาจ แต่พ่อจะใช้สำหรับเรียกปีศาจ In My Time of Dying (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ward offHow long does it take to go to the Toshima Ward Office?
ward offIn order to buy a car, you must show the ward office proof of parking space.
ward offTen years ago the ward office gave us ballpoint pens on the Coming of Age Day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัด[V] push away, See also: ward off, Example: คำขู่นี้เท่ากับมัดมือชกไม่ให้ชาติตะวันตกปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัวแต่ถ่ายเดียว, Thai definition: ทำให้หมดไปพ้นไป
ป้องปัด[V] ward off, See also: shield, guard, protect, Syn. ปัดป้อง, ปัด, Example: นกกระจอกสะบัดปีกเข้าป้องปัดการทำร้ายของศัตรูอย่างไม่คิดชีวิต, Thai definition: เอามือกันและปัดสิ่งที่เข้ามาพัลวันกับตัวให้พ้นออกไป
ป้องปัด[V] ward off, See also: shield, guard, protect, Syn. ปัดป้อง, ปัด, Example: นกกระจอกสะบัดปีกเข้าป้องปัดการทำร้ายของศัตรูอย่างไม่คิดชีวิต, Thai definition: เอามือกันและปัดสิ่งที่เข้ามาพัลวันกับตัวให้พ้นออกไป
ปัด[V] push away, See also: ward off, Example: คำขู่นี้เท่ากับมัดมือชกไม่ให้ชาติตะวันตกปัดความรับผิดชอบให้พ้นตัวแต่ถ่ายเดียว, Thai definition: ทำให้หมดไปพ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
ปัด[v.] (pat) EN: get rid of ; dispel ; eliminate ; remove ; wipe off ; ward off   FR: éliminer
ที่ว่าการอำเภอ[X] (thīwākān amphoē) EN: ward office   

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
温め酒;暖め酒[あたためざけ;ぬくめざけ(温め酒), atatamezake ; nukumezake ( atatame sake )] (n) warm sake (formerly drunk on the 9th day of the 9th month of the lunar calendar to ward off illness) [Add to Longdo]
区役所[くやくしょ, kuyakusho] (n) ward office; council (regional); (P) [Add to Longdo]
桑原桑原[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] (n) (uk) charm to ward off lightning and misfortune; knock on wood; touch wood; absit omen! [Add to Longdo]
受け流す[うけながす, ukenagasu] (v5s,vt) to ward off; to elude; to turn aside (a joke) [Add to Longdo]
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft) [Add to Longdo]
避ける(P);除ける[さける(避ける)(P);よける(P), sakeru ( sake ru )(P); yokeru (P)] (v1,vt) (1) (よける only) to avoid (physical contact with); (2) (さける only) to avoid (situation); (v1) (3) to ward off; to avert; (P) [Add to Longdo]
払い除ける;払い退ける;払いのける[はらいのける, harainokeru] (v1,vt) to ward off; to brush away; to fling off; to drive away [Add to Longdo]
薬食い[くすりぐい, kusurigui] (n) winter-time practice of eating meat of animals such as boar and deer to ward off cold (practise) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hàn, ㄏㄢˋ, ] ward off, withstand, resist [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] ward off (a blow) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ward off
   v 1: prevent the occurrence of; prevent from happening; "Let's
      avoid a confrontation"; "head off a confrontation"; "avert
      a strike" [syn: {debar}, {forefend}, {forfend}, {obviate},
      {deflect}, {avert}, {head off}, {stave off}, {fend off},
      {avoid}, {ward off}]
   2: avert, turn away, or repel; "Ward off danger"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top