Search result for

พูดมาก

(44 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พูดมาก-, *พูดมาก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดมาก[V] be talkative, See also: babble, be chatty, be gabby, Syn. จ้อ, พูดพร่ำ, พูดพล่าม, พูดเป็นต่อยหอย, พูดน้ำไหลไฟดับ, Example: เขาพูดมากเกินไปจนพวกเราทุกคนเริ่มรู้สึกหมั่นไส้ขึ้นมา, Thai definition: อาการที่พูดไม่หยุดหรือพูดไร้สาระในเรื่องนั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garrulousnessพูดมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, did you just-- are you having a seizure, 'cause you're speaking in tongues. no, I'm sorry.เอ่อ ฉันเพิ่งจะทำ --คุณถูกครอบงำไว้หรือเปล่า เพราะคุณพูดมาก็เห็นลิ้นไก่แล้ว ไม่ ฉันขอโทษ Pret-a-Poor-J (2008)
You are pretty chatty, eh ?เจ้านี่พูดมากจริง Iljimae (2008)
I know. You said that before.ฉันรู้ คุณเคยพูดมาก่อน Heartbreak Library (2008)
He seemed to be feeling better and talking more.เขาอาจดูเหมือนดีขึ้นและพูดมากขึ้น Heartbreak Library (2008)
Read Vere Gordon Childe on diffusionism.อ่านของเวน กอดอน/เขาไม่พูดมาก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You're sure talking a lot today.วันนี้, ดูเจ้าจะพูดมากนะ Episode #1.7 (2008)
When a man says to me more than yes or no, then I begin to wonder.ยิ่งพูดมาก ผมยิ่งชักสงสัย Body of Lies (2008)
Shut up already!กลับไปนอนได้แล้วพูดมากอยู่ได้ The Ramen Girl (2008)
Introduced them toJenny, who gushed like a teenager.แนะนำพวกเขาให้รู้จักเจนนี่ ที่พูดมากหยั่งกะวัยรุ่น Marley & Me (2008)
If I'd met a girl like you, Geraldine...ถ้าฉันได้เจอผู้หญิงอย่างแกนะเจราดีน \\\ ทำงานหนัก และไม่พูดมาก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
That man is very much like a woman.ผู้ชายคนนั้นพูดมากเหมือนกับผู้หญิงเลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Okay. Okay. That makes sense.ก็ได้ ที่พูดมาก็มีเหตุผล มันสมเหตุผลแล้ว Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดมาก[v. exp.] (phūt māk) EN: talk to much ; be talkative ; babble ; be chatty ; be gabby   FR: parler pour ne rien dire ; être bavard ; trop parler
พูดมาก[adj.] (phūt māk) FR: ampoulé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
babble[VI] พูดเป็นต่อยหอย, See also: พูดมาก, พูดไร้สาระ, Syn. chatter, gabble, prate
belabor[VT] พูดมากหรือตอกย้ำเกิน
belabour[VT] พูดมากหรือตอกย้ำเกิน
harp about[PHRV] พูดพร่ำเพ้อถึง, See also: พูดมากถึง, Syn. harp on about
harp on[PHRV] พูดพร่ำเพ้อถึง, See also: พูดมากถึง, Syn. harp on about
gabble[VI] พูดพล่าม, See also: พูดมาก, พล่าม, Syn. twaddle, blab, babble
gabby[ADJ] ช่างพูด, See also: พูดมาก, ปากมาก, Syn. chatty, babbling, verbose, Ant. taciturn, quiet
garrulous[ADJ] พูดเรื่อยเจื้อย, See also: พูดมาก, Syn. chatty, gabby, talkative, Ant. quiet, silent
gush[VI] พูดมาก, See also: พูดพล่าม, Syn. prate, spout
talk nineteen to the dozen[IDM] พูดรัว (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดมากและเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
gabby(แกบ'บี) adj. ช่างพูด,ปากมาก,พูดมาก
garrulity(กะรู'ลิที) n. การพูดมาก,การพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง, Syn. talkativeness,wordiness
garrulousadj. พูดมาก,น้ำท่วมทุ่ง,ปากจัด., See also: garrulously adv. garrulousness n., Syn. talkative,verbose

English-Thai: Nontri Dictionary
blab(vi,vt) พูดพล่อย,พูดมาก,เปิดเผยความลับ
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
garrulous(adj) ช่างพูด,พูดมาก,พูดจ้อ,ปากจัด
loquacious(adj) ช่างพูด,พูดมาก,เจื้อยแจ้ว,ชอบคุยโว
volubility(n) ความพูดมาก,ความพูดจาคล่องแคล่ว
wordiness(n) การพูดมากไป,การใช้คำฟุ่มเฟือย
wordy(adj) พูดมากไป,ใช้คำฟุ่มเฟือย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top