Search result for

enable

(78 entries)
(0.0477 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enable-, *enable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enable[VT] ทำให้เป็นไปได้, See also: สามารถ, Syn. empower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enable(เอนเน'เบิล) vt. ทำให้สามารถ, See also: enabler n. ดูenable
alienable(เอ' เลียนนะเบิล, แอล' เยินนะเบิล) adj. ซึ่งขายได้,ซึ่งย้ายหรือโอนได้ -alienability n., Syn. transferable, transferrable
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
disenableว (ดิสเอนเน'เบิล) {disenabled,disenabling,disenables} vt.ทำให้ไร้ความสามารถ,ป้องกัน
inalienable(อินเอล' เลียนะเบิล) adj. โอนกันไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้, ยึดครองไม่ได้., See also: inalienability, inalienableness n. inalienably adv.
tenable(เทน'นะเบิล) adj. ยึดถือได้,ป้องกันได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้., See also: tenability n. tenableness n. tenably adv.
untenable(อันเทน'นะเบิล) adj. ป้องกันไม่ได้,ต้านทานไว้ไม่อยู่,ไม่เหมาะสำหรับครอบครอง ไม่เหมาะสำหรับอย

English-Thai: Nontri Dictionary
enable(vt) ทำให้สามารถ,ให้สิทธิ์,ให้อำนาจ,มอบอำนาจ
alienable(adj) โอนกันได้,ซึ่งย้ายได้,ซึ่งขายได้
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
inalienable(adj) เอาไปไม่ได้,โอนไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
tenable(adj) กันไว้ได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enableเปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enable pulseพัลส์เปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enable (n pron. name )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At being friends doesn't mean I have to play the enabler. blair, come on.ที่จะเป็นเพื่อนกัน ไม่ได้เหมายความว่าฉันต้องร่วมด้วยหรอกนะ เอาเหอะน่า แบลร์ Pret-a-Poor-J (2008)
Good thing you enabled my every medical move.คุณทำสิ่งดี ทุกขั้นตอนที่ผมตรวจ Last Resort (2008)
To enable that... we need to become partners with a group which has a global network.จะทำอย่างนั้นได้ เราจะต้องเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางไปทั่วโลก Death Note: L Change the World (2008)
At the right distance from the sun, not too far, not too near, the Earth's perfect balance enabled it to conserve water in liquid form.ที่ระยะทางพอเหมาะจากดวงอาทิตย์ ไม่ใกล้เกินไป ไม่ไกลเกินไป ดุลยภาพอันสมบูรณ์แบบของโลก เอื้อต่อการดำรงอยู่ของน้ำ ในรูปแบบของของเหลว Home (2009)
Plant life fed off the sun's energy, which enabled it to break apart the water molecule and take the oxygen.พืชได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์, มันสามารถแยกโมเลกุลของน้ำ ดึงออกซิเจนออกมา Home (2009)
Fossil water also enables crops to be grown in the desert to provide food for local populations.น้ำใต้ดินสามารถทำให้ต้นไม้ เติบโตได้ในทะเลทราย เพื่อเป็นอาหารของประชากรในพื้นที่ Home (2009)
They enable the parasite to grow.ร่างของเขามีความเหมาะสม สำหรับการเติบโตของปรสิต Snakehead (2009)
It enables animals to talk to humans.พอแล้ว Kendall ไปข้างนอก เดี๋ยวนี้ G-Force (2009)
Voice print and face recognition analysis enabled.การพิสูจน์วิเคราะห์เส้นเสียงและใบหน้าถูกต้อง Star Trek (2009)
Enable beam capture.พัฒนาแล้ว,ไปขั้นตอนต่อ Angels & Demons (2009)
To enable other like me to walk, to feel.ให้เป้าหมายควรที่จะเป็น, ที่จะรับรู้ Surrogates (2009)
This enabled us to scare off our enemies and protect our tribe.ทำให้เราสามารถไล่ศัตรูออกไป และปกป้องเผ่าของเราได้ The Twilight Saga: Eclipse (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enableAirplanes enable people to travel great distances rapidly.
enableAirplanes enable us to travel around the world in a few days.
enableA spell of fine weather enabled us to get the harvest in safely.
enableDiligence enabled him to succeed.
enableExperiments will enable you to find out what is wrong.
enableFlying enables us go to London in a day.
enableHard work enabled him to get good marks.
enableHard work enabled him to succeed.
enableHer large income enable her to go to Paris every year.
enableHe studied hard, which enabled him to pass the exam.
enableHis good health enabled him to work till the age of seventy-five.
enableHis health enables him to work so hard.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังไม่ขึ้น [adj.] (fang mai kheun) EN: untenable   
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān jaroēn-toēptō yāng yangyeūn) EN: sustainable growth   FR: croissance soutenable.[[f]
การพัฒนาที่ยั่งยืน [n. exp.] (kān phatthanā thī yangyeūn) EN: sustainable development   FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān phatthanā yāng yangyeūn) EN: sustainable development   FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
เข้าท่า[adj.] (khaothā) FR: convenable ; bonne idée
ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น [n. exp.] (khø-āng thī fang mai kheun) EN: untenable assertion   
ก็ได้[X] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; allright ; it's O.K. ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for   FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd   FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
เหมาะ[adj.] (mǿ) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable   FR: convenable ; adapté ; approprié
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient   FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable

CMU English Pronouncing Dictionary
ENABLE    EH0 N EY1 B AH0 L
ENABLE    AH0 N EY1 B AH0 L
ENABLES    EH0 N EY1 B AH0 L Z
ENABLER    AH0 N EY1 B AH0 L ER0
ENABLER    AH0 N EY1 B L ER0
ENABLER    EH0 N EY1 B L ER0
ENABLER    EH0 N EY1 B AH0 L ER0
ENABLED    AH0 N EY1 B AH0 L D
ENABLED    EH0 N EY1 B AH0 L D
ENABLES    AH0 N EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enable    (v) (i1 n ei1 b l)
enabled    (v) (i1 n ei1 b l d)
enables    (v) (i1 n ei1 b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freigabesignal {n}enable signal; enabling signal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イネーブラ[, ine-bura] (n) {comp} enabler [Add to Longdo]
イネーブル[, ine-buru] (n) {comp} enable [Add to Longdo]
イネーブル信号[イネーブルしんごう, ine-buru shingou] (n) {comp} enable signal [Add to Longdo]
エネーブル[, ene-buru] (n) enable [Add to Longdo]
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring [Add to Longdo]
使用可能[しようかのう, shiyoukanou] (n,adj-na) available; enabled [Add to Longdo]
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring [Add to Longdo]
非許容[ひきょよう, hikyoyou] (n) not enabled; not permitted [Add to Longdo]
無双窓[むそうまど, musoumado] (n) (openable) panel in a door [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使﹍能够[shǐ néng gòu, ㄕˇ ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, 使 / 使] enable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enable \En*a"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Enabled}; p. pr. & vb.
   n. {Enabling}.]
   1. To give strength or ability to; to make firm and strong.
    [Obs.] "Who hath enabled me." --1 Tim. i. 12.
    [1913 Webster]
 
       Receive the Holy Ghost, said Christ to his apostles,
       when he enabled them with priestly power. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To make able (to do, or to be, something); to confer
    sufficient power upon; to furnish with means,
    opportunities, and the like; to render competent for; to
    empower; to endow.
    [1913 Webster]
 
       Temperance gives Nature her full play, and enables
       her to exert herself in all her force and vigor.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enable
   v 1: render capable or able for some task; "This skill will
      enable you to find a job on Wall Street"; "The rope enables
      you to secure yourself when you climb the mountain" [ant:
      {disable}, {disenable}, {incapacitate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top