Search result for

enable

EH0 N EY1 B AH0 L   
78 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enable-, *enable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enable[VT] ทำให้เป็นไปได้, See also: สามารถ, Syn. empower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enable(เอนเน'เบิล) vt. ทำให้สามารถ, See also: enabler n. ดูenable
alienable(เอ' เลียนนะเบิล, แอล' เยินนะเบิล) adj. ซึ่งขายได้,ซึ่งย้ายหรือโอนได้ -alienability n., Syn. transferable, transferrable
amenable(อะมี' นะเบิล) adj. อ่อนโยน,ไม่ดื้อ,ซึ่งรับผิดชอบ,ยอม รับฟัง,ยอมให้วิจารณ์หรือทดสอ บ ได้-amenableness, amenability n., Syn. agreeable ###A. stubborn)
disenableว (ดิสเอนเน'เบิล) {disenabled,disenabling,disenables} vt.ทำให้ไร้ความสามารถ,ป้องกัน
inalienable(อินเอล' เลียนะเบิล) adj. โอนกันไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้, ยึดครองไม่ได้., See also: inalienability, inalienableness n. inalienably adv.
tenable(เทน'นะเบิล) adj. ยึดถือได้,ป้องกันได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้., See also: tenability n. tenableness n. tenably adv.
untenable(อันเทน'นะเบิล) adj. ป้องกันไม่ได้,ต้านทานไว้ไม่อยู่,ไม่เหมาะสำหรับครอบครอง ไม่เหมาะสำหรับอย

English-Thai: Nontri Dictionary
enable(vt) ทำให้สามารถ,ให้สิทธิ์,ให้อำนาจ,มอบอำนาจ
alienable(adj) โอนกันได้,ซึ่งย้ายได้,ซึ่งขายได้
amenable(adj) รับผิดชอบ,ยอมรับฟัง,ถือสาหาความได้
inalienable(adj) เอาไปไม่ได้,โอนไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
tenable(adj) กันไว้ได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enableเปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enable pulseพัลส์เปิดทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
enable (n pron. name )

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is enough fuel on board for a Iow consumption route that will enable Discovery to return in 28 months.มีเชื้อเพลิงเพียงพอบนกระดาน สำหรับ เส้นทางการบริโภคต่ำที่จะช่วย ให้ ดิสคัเฟอรีที่จะกลับมาใน 28 เดือน 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's what enables us to communicate, to go about things in an orderly fashion, without attacking each other like beasts.มันทำให้เราสื่อสารได้ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ โดยไม่ต้องสู้รบกัน Day of the Dead (1985)
- driven by an unknown force that enables the brain to function.'ด้วยพลังลึกลับ ที่กระตุ้นให้สมองทำงาน' Night of the Living Dead (1990)
I was thinking, I devised a plan that will enable us to finally defeat them.หนูเลยคิดว่า ถ้ามีแผนฉลาดๆ เราจะได้ชนะพวกนั้นซะที 10 Things I Hate About You (1999)
I've come up with a design, or a modification rather that if I'm correct, would enable you to deal with solid foods and liquids.ผมคิดแบบได้นะ เรียกว่าปรับแต่งมากกว่า ถ้าผมไม่ผิดนะ... Bicentennial Man (1999)
The enterprise has within it and the shark has within it those characteristics that enable it to do that for which it was designed.ทั้งธุรกิจและปลาฉลาม ต่างก็มีลักษณะพิเศษที่เป็นธาตุแท้ ที่ทำให้มันทำในสิ่งที่ The Corporation (2003)
Are you here to enable me?ว้าว,คุณเข้าใจเหตุผลแล้วนี่ ในเวลาเดียวกัน Alone (2007)
So, you can enable and rationalize at the same time. Guess you are still Dean of Medicine.ที่ไม่ใช่คนโง่,คนที่ไม่ชอบทำงานหนัก Alone (2007)
I've found a solution to enable thousands to cross the Han River at one time.หม่อมฉันหาทางแก้ที่ทำให้คนเป็นแสน ข้ามแม่น้ำฮาน ในทีเดียวกันได้พะยะค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)
If you hadn't noticed, my position enables me to hear things.ถ้าแกไม่ได้สังเกตุ, ตำแหน่งของฉันทำให้รู้ทุกอย่าง Photo Finish (2007)
Do you believe and trust in the Holy Spirit... who enables us to receive God's word, repent, and believe the Gospels?เธอเชื่อและศรัทธาในวิญญาณศักดิ์สิทธิ์... ผู้ทำให้เราได้รับสาส์นจากพระเจ้า สำนึกและศรัทธาในพระคัมภีร์ The Haunting of Molly Hartley (2008)
The point is to use equations... that enable rapid calculation.จุดประสงค์คือตองใช้สมการ และใช้การคำนวณอย่างรวดเร็ว Goth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enableAirplanes enable people to travel great distances rapidly.
enableAirplanes enable us to travel around the world in a few days.
enableA spell of fine weather enabled us to get the harvest in safely.
enableDiligence enabled him to succeed.
enableExperiments will enable you to find out what is wrong.
enableFlying enables us go to London in a day.
enableHard work enabled him to get good marks.
enableHard work enabled him to succeed.
enableHer large income enable her to go to Paris every year.
enableHe studied hard, which enabled him to pass the exam.
enableHis good health enabled him to work till the age of seventy-five.
enableHis health enables him to work so hard.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังไม่ขึ้น [adj.] (fang mai kheun) EN: untenable   
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān jaroēn-toēptō yāng yangyeūn) EN: sustainable growth   FR: croissance soutenable.[[f]
การพัฒนาที่ยั่งยืน [n. exp.] (kān phatthanā thī yangyeūn) EN: sustainable development   FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān phatthanā yāng yangyeūn) EN: sustainable development   FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
เข้าท่า[adj.] (khaothā) FR: convenable ; bonne idée
ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น [n. exp.] (khø-āng thī fang mai kheun) EN: untenable assertion   
ก็ได้[X] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; allright ; it's O.K. ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for   FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd   FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
เหมาะ[adj.] (mǿ) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable   FR: convenable ; adapté ; approprié
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient   FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable

CMU English Pronouncing Dictionary
ENABLE EH0 N EY1 B AH0 L
ENABLE IH0 N EY1 B AH0 L
ENABLES EH0 N EY1 B AH0 L Z
ENABLER EH0 N EY1 B L ER0
ENABLER EH0 N EY1 B AH0 L ER0
ENABLED IH0 N EY1 B AH0 L D
ENABLED EH0 N EY1 B AH0 L D
ENABLES IH0 N EY1 B AH0 L Z
ENABLER(2) IH0 N EY1 B L ER0
ENABLER(3) IH0 N EY1 B AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enable (v) ˈɪnˈɛɪbl (i1 n ei1 b l)
enabled (v) ˈɪnˈɛɪbld (i1 n ei1 b l d)
enables (v) ˈɪnˈɛɪblz (i1 n ei1 b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使﹍能够[shǐ néng gòu, ㄕˇ ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, 使 / 使] enable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freigabesignal {n}enable signal; enabling signal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イネーブラ[, ine-bura] (n) {comp} enabler [Add to Longdo]
イネーブル[, ine-buru] (n) {comp} enable [Add to Longdo]
イネーブル信号[イネーブルしんごう, ine-buru shingou] (n) {comp} enable signal [Add to Longdo]
エネーブル[, ene-buru] (n) enable [Add to Longdo]
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring [Add to Longdo]
使用可能[しようかのう, shiyoukanou] (n,adj-na) available; enabled [Add to Longdo]
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring [Add to Longdo]
非許容[ひきょよう, hikyoyou] (n) not enabled; not permitted [Add to Longdo]
無双窓[むそうまど, musoumado] (n) (openable) panel in a door [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enable \En*a"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Enabled}; p. pr. & vb.
   n. {Enabling}.]
   1. To give strength or ability to; to make firm and strong.
    [Obs.] "Who hath enabled me." --1 Tim. i. 12.
    [1913 Webster]
 
       Receive the Holy Ghost, said Christ to his apostles,
       when he enabled them with priestly power. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To make able (to do, or to be, something); to confer
    sufficient power upon; to furnish with means,
    opportunities, and the like; to render competent for; to
    empower; to endow.
    [1913 Webster]
 
       Temperance gives Nature her full play, and enables
       her to exert herself in all her force and vigor.
                          --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enable
   v 1: render capable or able for some task; "This skill will
      enable you to find a job on Wall Street"; "The rope enables
      you to secure yourself when you climb the mountain" [ant:
      {disable}, {disenable}, {incapacitate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top